Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом

Про затвердження Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Наказ Мiнiстерства транспорту України вiд 14 жовтня 1997 року N 363 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 20 лютого 1998 р. за N 128/2568 Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 23 березня 1998 року N 90 На виконання пункту 3 роздiлу першого Програми заходiв щодо забезпечення збереження вантажiв, захисту їх вiд розкрадань i безпеки пасажирiв на транспортi, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 сiчня 1995 р. N 7, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Правила перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi (додаються). 2. Державному департаменту автомобiльного транспорту України (Докiль Л. П.): 2.1. Довести до вiдома мiнiстерств, вiдомств, Уряду Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, об'єднань, пiдприємств, установ та органiзацiй автомобiльного транспорту, що входять до сфери управлiння Мiнтрансу України, Правила перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi. 2.2. Разом з Головним управлiнням правового забезпечення дiяльностi транспорту (Логiнова Л. М.) в установленому порядку подати на реєстрацiю Правила перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi в Мiнiстерство юстицiї України. 3. Пiсля введення в дiю вищезазначених Правил втрачають чиннiсть "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в УССР", затвердженi Мiнiстерством автомобiльного транспорту УРСР за погодженням з Держпланом УРСР i Державним арбiтражем при Радi Мiнiстрiв УРСР (роздiли 1 - 10 вiд 24.05.1971 р.; роздiли 11 — 39, 40, 43, 44, 46, 48 вiд 25.01.1972 р.; роздiли 45 i 49 вiд 06.03.1972 р.; роздiл 47 вiд 20.10.1971 р.). 4. Наказ вiд 12 грудня 1996 р. 394 "Про затвердження Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi" вважати таким, що не набрав чинностi. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Мiнiстра Л. М. Костюченка. Мiнiстр В. I. Череп ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 14 жовтня 1997 р. N 363 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 20 лютого 1998 р. за N 128/2568 ПРАВИЛА перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Правила перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi (надалi — Правила) визначають права, обов'язки i вiдповiдальнiсть власникiв автомобiльного транспорту — Перевiзникiв та вантажовiдправникiв i вантажоодержувачiв — Замовникiв. Цi Правила не регламентують перевезення небезпечних, великовагових, великогабаритних вантажiв, пошти та перевезення вантажiв у мiжнародному сполученнi, оскiльки такi перевезення мають свої особливостi, що стосуються виконання комплексу вимог при вантажно- розвантажувальних роботах, власне процесу перевезення та його документального оформлення, а також узгодження таких правил iз вiдповiдними компетентними установами. 1. Термiни та поняття Наведенi у цих Правилах термiни та поняття вживаються в такому значеннi: Вантаж — всi предмети з моменту прийняття для перевезень до здачi одержувачу вантажу. Вантажне мiсце — умовна одиниця вантажу для приймання його для перевезення або здачi вантажоодержувачу при здiйсненнi навантаження або розвантаження рухомого складу. Вантажний контейнер — одиниця транспортного обладнання багаторазового використання, призначена для перевезення та короткочасного зберiгання вантажiв без промiжних перевантажень, зручна для механiзованого навантаження та розвантаження, завантаження та вивантаження (внутрiшнiй об'єм дорiвнює 1 куб. м i бiльше). Вантажовiдправник — будь-яка фiзична або юридична особа, яка подає перевiзнику вантаж для перевезення. Вантажоодержувач — будь-яка фiзична або юридична особа, яка здiйснює приймання вантажiв, оформлення товарно-транспортних документiв та розвантаження транспортних засобiв у встановленому порядку. Договiр про перевезення вантажiв — двостороння угода мiж перевiзником, вантажовiдправником чи вантажоодержувачем, що є юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термiн та умови перевезення вантажiв, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть сторiн щодо їх додержання. Експедитор з перевезення вантажiв — працiвник, який забезпечує виконання комплексу операцiй транспортно-експедиторського обслуговування пiд час перевезення вантажiв. Замовлення на перевезення вантажiв — документ, який подає вантажовiдправник перевiзниковi на доставляння обумовленої партiї вантажiв в узгодженi термiни. Замовник — вантажовiдправник або вантажоодержувач, який уклав з перевiзником договiр про перевезення вантажiв. Здавання вантажу — подання вантажоодержувачу перевiзником вантажу, згiдно з товарно-транспортним документом, з наступним розвантаженням i оформленням документiв про його передачу вантажоодержувачу. Маркування — потрiбнi написи, зображення та умовнi позначки, вмiщенi на упаковцi, бирках або самому товарi, який вiдвантажується для належного перевезення та здачi вантажу одержувачу. Мiськi перевезення — перевезення рiзнородних за структурою вантажiв у межах мiста. Мiжмiськi перевезення — перевезення вантажiв, що здiйснюються за межi мiста (населеного пункту). Обсяг перевезень — кiлькiсть вантажу, перевезеного або заявленого вантажовiдправником i прийнятого перевiзником для доставки одержувачу (в тоннах). Пакетування — формування та скрiплення вантажiв в укрупнену вантажну одиницю, яке забезпечує при доставцi у встановлених умовах їхню цiлiсть, збереження та дозволяє механiзувати вантажно-розвантажувальнi та складськi роботи. Перевiзник — будь-яка фiзична або юридична особа, яка здiйснює автомобiльнi перевезення вантажiв на комерцiйнiй основi або за свiй рахунок. Подорожнiй лист — первинний документ про облiк вантажних автомобiльних перевезень, що всебiчно характеризує роботу автомобiля i водiя з моменту їх виїзду з автотранспортного пiдприємства i до повернення на пiдприємство. Приймання вантажу — подання вантажовiдправником пiдготовленого для вiдправлення вантажу та товарно-транспортних документiв перевiзнику з наступним навантаженням на транспортний засiб та оформлення документiв про прийняття вантажу перевiзником для вiдправлення. Спецiалiзований вантажний автомобiль — вантажний автомобiль, обладнаний засобами самонавантаження — саморозвантаження або iншим спецiальним устаткуванням i призначений для перевезення вантажiв певних категорiй. Тара — основний елемент упаковки, що являє собою вирiб для розмiщення продукцiї. Товарно-транспортна документацiя — комплект юридичних документiв, на пiдставi яких здiйснюють облiк, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємнi розрахунки мiж учасниками транспортного процесу. Товарно-транспортна накладна — єдиний для всiх учасникiв транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно- матерiальних цiнностей, облiку на шляху їх перемiщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського облiку, а також для розрахункiв за перевезення вантажу та облiку виконаної роботи. Транспортна послуга — перевезення вантажiв та комплекс допомiжних операцiй, що пов'язанi з доставкою вантажiв автомобiльним транспортом. 2. Загальнi вiдомостi про вантажi 2.1. Вантажi, якi подаються для перевезення, класифiкуються за такими ngm`j`lh: вид продукцiї рiзних виробникiв, фiзичний стан, наявнiсть тари, спосiб вантаження i розвантаження, специфiчнi властивостi, маса та габарити. 2.2. За видами продукцiї вантажi подiляються на: — продукцiю сiльського господарства; — продукцiю лiсової, деревообробної i целюлозно-паперової промисловостi; — руди металiчнi; — продукцiю паливно-енергетичної промисловостi; — мiнеральну сировину, мiнерально-будiвельнi матерiали та вироби; — продукцiю металургiйної промисловостi; — продукцiю хiмiчної промисловостi; — продукцiю харчової, м'ясо-молочної та рибної промисловостi; — промисловi товари народного споживання; — продукцiю машинобудування, приладобудування i металообробної промисловостi; — iншi вантажi. 2.3. За фiзичним станом вантажi можуть бути твердими, рiдкими i газоподiбними. 2.4. За наявнiстю тари вантажi пiдроздiляються на тi, для яких тара потрiбна i для яких вона не потрiбна. 2.5. За способом вантаження i розвантаження вантажi бувають: штучними, сипучими, навалочними i наливними. 2.6. Такi вантажi як швидкопсувнi, небезпечнi, антисанiтарнi та живi — мають свої специфiчнi властивостi. 2.7. В залежностi вiд маси, габаритiв одного вантажного мiсця та специфiки вантажi пiдроздiляються на такi, перевезення яких здiйснюється: за цими правилами i за спецiальними правилами (великоваговi, великогабаритнi, небезпечнi). За цими правилами здiйснюються перевезення безпечних вантажiв, маса i габарити яких в транспортному положеннi разом з транспортним засобом не перевищують обмеження, що встановленi Правилами дорожнього руху України. 3. Правила укладення договорiв 3.1. Договори про перевезення вантажiв автомобiльним транспортом укладаються мiж фiзичними та юридичними особами, якi здiйснюють автомобiльнi перевезення вантажiв на комерцiйнiй основi (надалi — Перевiзники), та вантажовiдправниками або вантажоодержувачами (надалi — Замовники). Примiрний договiр про перевезення вантажiв автомобiльним транспортом у мiсцевому та мiжмiському сполученнi (надалi — Договiр) m`bedemhi в додатку 1. (пункт 3.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 3.2. Договiр про перевезення вантажiв може укладатися Перевiзником з посередницьким пiдприємством, яке користується правами та несе обов'язки i вiдповiдальнiсть, що передбаченi для вантажовiдправникiв i вантажоодержувачiв. 3.3. Iнiцiативу про встановлення договiрних стосункiв для перевезення вантажiв автомобiльним транспортом може виявити як Перевiзник, так i вантажовiдправник (вантажоодержувач) — майбутнiй Замовник. 3.4. Пiсля того, як Перевiзник i Замовник узгодили умови перевезень i розрахунки, стверджений пiдписом i печаткою Перевiзника проект Договору з необхiдними до нього додатками в двох екземплярах Перевiзник зобов'язаний направити Замовнику не пiзнiше нiж через три днi пiсля його узгодження. (пункт 3.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 3.5. У Договорi встановлюються: термiн його дiї, обсяги перевезень, умови перевезень (режим роботи по видачi та прийманню вантажу, забезпечення схоронностi вантажу, виконання вантажно-розвантажувальних робiт i таке iнше), вартiсть перевезень i порядок розрахункiв, порядок визначення рацiональних маршрутiв, обов'язки сторiн, вiдповiдальнiсть тощо. 3.5.1. Замовник не пiзнiш як через 10 днiв пiсля одержання вiд Перевiзника проекту Договору пiдписує його i додатки до нього, стверджує їх печатками i один екземпляр повертає Перевiзнику. 3.5.2. Якщо у Замовника є розбiжностi по Договору, вiн зобов'язаний сформулювати свої пропозицiї у протоколi розбiжностей i направити їх Перевiзнику разом з Договором у 10-денний термiн. 3.5.3. Перевiзник зобов'язаний розглянути протокол розбiжностей Замовника, у разi потреби — спiльно з ним, i включити до Договору всi прийнятi пропозицiї. 3.5.4. Пункт 3.5.4 виключено. (згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 3.6. Вiдповiдно до Договору Перевiзник i Замовник у межах квартального плану за 10 днiв до початку кожного мiсяця визначають мiсячнi плани iз декадними плановими завданнями на перевезення вантажiв. 3.7. На перевезення вантажiв автомобiльним транспортом Замовник надає Перевiзнику при наявностi Договору заявку вiдповiдно до встановленої форми (додаток 4 до Договору). У разi масових перевезень вантажiв, особливо будiвельних на мiсця будiвництв, а також сiльськогосподарських вантажiв для їх переробки або у мiсця довгострокового зберiгання, Замовник повинен до заявки dnd`rh також погоджений з Перевiзником графiк виконання перевезень iз зазначенням добового або середньодобового обсягу перевезень, а також початку i кiнця роботи змiн. (пункт 3.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 3.8. Заявка подається Перевiзнику у строк, визначений Договором. За погодженням iз Перевiзником Замовник може передати заявку на перевезення вантажiв телефонограмою, телетайпом, телеграфом, телексом, iншим фiксованим шляхом. У цьому випадку в такiй заявцi мають бути необхiднi вiдомостi, якi характеризують найменування та кiлькiсть вантажу, адреси вантаження та розвантаження, вiдстанi перевезення та рiд упаковки. 3.9. Перевiзники можуть перевозити вантажi за разовим договором, примiрна форма якого наведена в додатку 2. (пункт 3.9 викласти в такiй редакцiї згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 4. Страхування вантажiв Замовник з метою вiдшкодування заподiяних йому збиткiв у разi повної або часткової втрати, ушкодження чи псування вантажу при перевезеннi, внаслiдок стихiйного лиха тощо може застрахувати своє майно вiдповiдно до Закону України "Про страхування". 5. Правила упакування вантажiв 5.1. Упакування — це процес розмiщення продукцiї в упаковцi (тарi). Упаковка (тара) повинна вiдповiдати державним стандартам. 5.2. До упаковки ставляться такi вимоги: — вид упаковки має вiдповiдати особливостям вантажу; — упаковка має забезпечувати повне збереження вантажу пiд час його транспортування з урахуванням вантажно-розвантажувальних робiт; — упаковка має вiдповiдати клiматичним умовам; — упаковка має вiдповiдати вимогам митного режиму; — упаковка може виконувати рекламнi цiлi. 5.3. При виборi упаковки потрiбно враховувати спосiб, вiдстань i тривалiсть транспортування, можливiсть перевантаження вантажу в дорозi, температурний режим i вологiсть пiд час транспортування, пору року (погоднi умови), сумiснiсть з iншими вантажами тощо. 5.4. Характер упаковки повинен вiдповiдати виду вантажу, вантажностi автомобiля, профiлю i стану дороги та iншим умовам. 5.5. Упаковка для перевезення вантажiв, якi вимагають охолодження чи iнтенсивної вентиляцiї повiтря, має бути з просвiтами. 5.6. Упаковка для перевезення морожених вантажiв має бути суцiльною, aeg просвiтiв. 5.7. Бiдони мають бути щiльно закритi кришками з гумовою або паперовою прокладкою та опломбованi вiдправником. Не допускається приймання для перевезення бiдонiв, якi мають течу. 5.8. Фрукти та овочi укладають в закриту упаковку щiльно для виключення можливостi їх перемiщення. 5.9. Промисловi товари для перевезення упаковують у тверду (дощанi, фанернi ящики), напiвтверду (пресованi кiпи iз застосуванням дощечок i планок) i м'яку упаковку (пресованi кiпи без дощечок i планок, тюки, баули, тканиннi мiшки, рогожнi мiшки, рулони). 5.10. При упакуваннi промислових товарiв у тверду упаковку ящики мають бути обтягнутими по торцях металевою стрiчкою, скрiпленою "в замок". 5.11. При упакуваннi в напiвтверду упаковку кiпи треба покрити з усiх сторiн одним шаром обгорткового паперу та одним шаром пакувальної тканини так, щоб повнiстю уберегти вмiст кiпи вiд забруднення, псування, втрати зовнiшнього вигляду та пом'ятостi. 5.12. При м'якому упакуваннi кiпу покривають двома шарами обгорткового паперу, одним шаром пакувальної тканини й обтягують металевою стрiчкою з прокладкою пiд стрiчку вздовж периметра кiпи картону завтовшки 3-4 мм i завширшки не менш як 60 мм. 5.13. При упакуваннi в тюки тканину обгортають папером, пакувальною тканиною, зашивають уздовж одним швом, зашиваючи торцi, та обтягують вiрьовкою. 5.14. Бiдони та барабани треба класти в мiцнi дерев'янi лати, бутлi — в лати чи корзини та ущiльнювати деревною стружкою, банки й тюбики пакувати в картоннi чи дерев'янi ящики. 6. Правила визначення ваги вантажiв 6.1. На упакованих та штучних неупакованих вантажах, крiм тих, якi перевозяться навалом, Замовник повинен зазначити масу брутто i нетто. На вантажах стандартної маси зазначати це не обов'язково. 6.2. Визначення маси вантажу провадиться технiчними засобами Замовника. 6.3. При перевезеннi вантажiв у критих автомобiлях i причепах, окремих секцiях автомобiлiв, контейнерах i цистернах, опломбованих Замовником, визначення маси вантажу виконується Замовником. 6.4. При навантаженнi вантажу здiйснюється його зважування або рахування мiсць (чи штук). Вантаж приймається без перевiрки ваги, якщо вiн поданий для перевезення у спецiальних кузовах чи контейнерах при наявностi на них пломб Замовника. Крiм того, вiн може бути прийнятий за масою, яку оповiстив Замовник. 6.5. Визначати масу чи кiлькiсть вантажу у вантажовiдправника i вантажоодержувача потрiбно однаковим способом. При прийманнi вантажу для перевезення за масою треба зважити весь вантаж. Визначення загальної маси вантажу зважуванням окремих мiсць забороняється. 6.6. Масу насипних i навалочних вантажiв, а також харчових наливних b`mr`f3b, якi перевозять в автомобiлях-цистернах, визначають, головним чином, автомобiльними вагами. 6.7. Перед навантаженням хлiбних вантажiв, харчових наливних вантажiв, картоплi та овочiв перевiряється маса тари автомобiля. 6.8. Перед зважуванням автомобiлiв автомобiльними вагами треба перевiрити зазори мiж обв'язувальною рамою i платформою вагiв; перевiрити показання вагiв без навантаження i за потреби вiдрегулювати їх. Слiд оглянути автомобiлi, якi пiдлягають зважуванню, та прослiдкувати за тим, щоб всi люди вийшли з кабiни та кузова. 6.9. Автомобiлi подаються на ваги зi швидкiстю не бiльше нiж 5 км/год, якщо iнше не передбачене паспортними даними вагiв. Зважування автомобiльними вагами без зупинки автомобiлiв (на ходу) забороняється, крiм випадкiв використання спецiально призначених для цього вагiв. При установленнi автомобiлiв на ваги треба слiдкувати за тим, щоб задня вiсь автомобiля знаходилась не ближче 300 мм вiд краю платформи. Автомобiлi зважуються лише при зупиненому двигунi. 6.10. При зважуваннi автопоїздiв необхiдно весь автопоїзд становити на ваги. Якщо розмiри платформи не дозволяють установити весь автопоїзд, то автомобiль i причiп зважують окремо, при цьому треба прослiдкувати за тим, щоб дишло автопричепа не торкалося землi. 6.11. При зважуваннi громiздких та довгих вантажiв слiд наглядати за тим, щоб спадаючi кiнцi вантажiв не торкалися нерухомих частин вагiв (станини, колонки тощо) чи обв'язувальної рами. 7. Правила маркування вантажiв 7.1. При поданнi вантажiв в тарi чи упаковцi i штучних вантажiв дрiбними вiдправками Замовник зобов'язаний завчасно замаркувати кожне вантажне мiсце вiдповiдно до державного стандарту. У маркуваннi зазначаються: а) знак одержувача — повне чи часткове найменування вантажоодержувача чи позначення, яке використовується одержувачем (при перевезеннях дрiбних партiй); б) номер заявки (замовлення) на перевезення вантажiв; в) мiсце призначення — зазначається пункт (при мiжмiських перевезеннях); г) маса вантажної одиницi — позначається цифрами маса брутто i нетто в кiлограмах. Данi, наведенi в супровiдних документах, мають повнiстю вiдповiдати маркуванню. 7.2. При поданнi вантажiв, якi вимагають особливого поводження з ними пiд час вантажних операцiй та зберiгання, вiдправник зобов'язаний нанести на всiх вантажних мiсцях додатково спецiальне маркування написом "Верх", "Скло", "Обережно", "Не кантувати", "Боїться холоду", "Не класти плазом" тощо. Спецiальне маркування може бути вказане також особливими знаками (додаток 3). 7.3. Вiдповiдальнiсть за вiдсутнiсть спецiального маркування та її m`qk3djh покладається на Замовника. 7.4. Маркування має бути проведене одним iз таких способiв: а) безпосередньо нанесенням знакiв на вантажному мiсцi; б) за допомогою ярликiв. 7.5. Наносити маркування можна фарбуванням по шаблону, штампуванням, клеймуванням чи спецiальними маркувальними машинами. 7.6. Маркування провадиться умовними позначками (знаками), що переданi написом, лiтерами, цифрами чи малюнками (символами), iз застосуванням контрастної фарби. Колiр фарби повинен рiзнитись вiд кольору тари чи вантажу. Маркування мiсць вантажу має бути чiтким, ясним та надiйним. 7.7. Маркування виконується свiтлостiйкою та незмивною водою фарбою, яка добре тримається на будь-якiй поверхнi (не стирається i не вiдшаровується). 7.8. Ярлики з паперу та картону прикрiплюють до тари клеями (декстриновим, казеїновим, силiкатним тощо), iз тканини — пришивають, iз фанери, металу, пластмаси — прикрiплюють болтами, шурупами, цвяхами. Прибивати ярлики до фанерних, картонних i паперових ящикiв не дозволяється. Дозволяється прикрiплювати ярлики до вантажiв дротом, якщо iнший спосiб крiплення неможливий. 7.9. При розвезеннi таких вантажiв, як металевi прутки, труби, громiздкий чи з довгими рукоятками iнструмент тощо на адресу декiлькох вантажоодержувачiв, допускається маркування фарбуванням кiнцiв стiйкою фарбою, по якiй можна легко виявити належнiсть їх до однiєї партiї. 7.10. Маркування наноситься: а) на ящиках — на одному з бокiв; б) на мiшках i тюках — на одному широкому боцi. Спецiальне маркування наноситься на двох сумiжних сторонах. 7.11. Якщо немає можливостi нанести маркування повнiстю на боках чи торцях, на малогабаритних ящиках висотою 200 мм i менше допускається маркування на сумiжних стiнках тари (в тому числi на кришцi). 7.12. Маркування мокросолених шкiр та шкур наносять на внутрiшнiй бiк однiєї з двох зв'язаних дощечок (бирок). 7.13. Листове залiзо у зв'язках (без тари) маркують на дерев'яних чи металевих бирках, прикрiплених до зв'язки дротом. 7.14. Ярлики та дерев'янi бирки мають бути таких розмiрiв: довжиною 12 — 15 см, шириною 8 - 10 см, а металевi штампованi бирки — не менше 60 кв. см. Застосування картонних бирок не допускається. 7.15. Спецiальнi знаки слiд розташовувати в лiвому верхньому кутку вiд основного маркування, за виключенням знакiв "Стропувати тут" i "Центр b`ch", якi потрiбно наносити у позначених ними мiсцях. 7.16. При перевезеннi однорiдних вантажiв на адресу одного вантажоодержувача допускається нанесення маркування не на всiх вантажних мiсцях, але не менше нiж на чотирьох. У цих випадках замаркованi мiсця укладаються: а) у фургонах — бiля дверей маркуванням назовнi; б) на вiдкритому рухомому складi — у верхньому ярусi навантаження по два мiсця бiля кожного поздовжнього борта кузова маркуванням назовнi. При перевезеннi вантажiв навалом, насипом i наливом маркування не провадиться. 8. Правила вантаження i розвантаження вантажiв 8.1. Типи та кiлькiсть рухомого складу, потрiбного для виконання перевезень вантажiв, визначаються Перевiзником залежно вiд обсягу i характеру перевезень. 8.2. Перевiзник зобов'язаний забезпечувати своєчасну подачу справного рухомого складу, придатного для перевезення вантажiв вiдповiдно до заявки (разового договору) та такого, що вiдповiдає санiтарним нормам. (абзац перший пункту 8.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) Подача непридатного для перевезень вантажiв рухомого складу вважається такою, що не була здiйснена. 8.3. При перевезеннях вантажiв контроль за своєчасним прибуттям транспорту протягом дня, регулювання його розстановки, подачi пiд завантаження, використання транспорту, що звiльнився, у зворотному напрямку, облiк завантаження, часу прибуття та вiдправлення рухомого складу виконується Перевiзником або Замовником залежно вiд прийнятої ними схеми перевезень. 8.4. Перед завантаженням автомобiлiв, причепiв, напiвпричепiв з кузовом типу "фургон", автоцистерн i контейнерiв Замовник повинен перевiрити придатнiсть рухомого складу та контейнерiв для перевезення вантажу у комерцiйному вiдношеннi. Якщо виявлене пошкодження, яке може вплинути на цiлiсть або якiсть вантажу при перевезеннi, Замовник повинен вiдмовитися вiд вантаження в такий рухомий склад або контейнери, про що складається акт установленої форми (додаток 4). 8.5. У пунктах вантаження i розвантаження можуть застосовуватись такi види розстановки автомобiлiв при вантажно-розвантажувальних роботах: а) бокова розстановка, коли вантаження або розвантаження виконується через боковi борти автомобiлiв; б) торцева розстановка, коли вантаження або розвантаження виконується через заднiй борт автомобiлiв; в) косокутна розстановка, коли навантаження або розвантаження виконується через боковий та заднiй борти автомобiля одночасно. 8.6. Вантаження, закрiплення, укриття, ув'язка вантажу, а також розвантаження автомобiля, зняття крiплень i покриттiв виконуються Замовником. Вiдкриття та закриття люкiв автоцистерн, вмикання (вимикання) насосiв (двигунiв), манiпуляцiї зi шлангом, встановленим на автомобiлi, виконує водiй. 8.7. Перевiзник може за погодженням iз Замовником взяти на себе вантаження i розвантаження вантажiв. Участь водiя у вантаженнi або розвантаженнi може мати мiсце тiльки за його згодою. В цьому випадку водiй при вантаженнi приймає вантаж з борта автомобiля (бiля дверей фургона), а при розвантаженнi подає його на борт автомобiля (до дверей фургона). 8.8. У випадку, коли Перевiзник за погодженням iз Замовником бере на себе виконання вантажно-розвантажувальних робiт, вiн несе вiдповiдальнiсть за пошкодження вантажу пiд час вантаження та розвантаження. 8.9. Замовник зобов'язаний утримувати вантажно-розвантажувальнi майданчики та пiд'їзнi шляхи до них згiдно з вимогами дiючої нормативної документацiї щодо ремонту й утримання автомобiльних дорiг загального користування. 8.10. Додаткове обладнання автомобiлiв для перевезення певного вантажу може виконуватись Замовником лише за погодженням з Перевiзником. 8.11. При вантаженнi-розвантаженнi вантажiв масою бiльш як 50 кг i при пiднiманнi вантажiв на висоту понад 2 м застосування засобiв механiзацiї обов'язкове. 8.12. Вантаж в автомобiлях i причепах доцiльно розмiщувати згiдно зi схемами, що наведенi в додатку 5. 8.13. Якщо вантаження виконується навалом — вантаж не повинен здiйматися над рiвнем бортiв кузова. В разi потреби основнi борти слiд наростити додатковими бортами, проте загальна висота транспортного засобу з вантажем не повинна перевищувати 4 м вiд поверхнi дороги. 8.14. Навантаженi предмети слiд розмiщувати i закрiпляти так, щоб запобiгти їх падiнню, волочiнню, травмуванню ними супровiдних осiб чи створенню перешкод для руху. 8.15. Штучнi вантажi, що перевищують рiвень бортiв кузова, треба зв'язувати мiцним справним такелажем (канатами, вiрьовками); зв'язування вантажiв металевими тросами та дротом забороняється. 8.16. Ящики, бочки та iншi штучнi вантажi слiд вантажити таким чином, щоб при рiзкому гальмуваннi, рушаннi та на крутих поворотах виключалася можливiсть зсуву, навалки на борти, потертостi вантажу i тари; для цього мiж окремими мiсцями вантажу не дозволяється залишати промiжкiв або мiж ними треба вставляти дерев'янi прокладки та розпiрки вiдповiдної довжини та мiцностi. 8.17. Крихкi та ламкi вантажi (склянi, керамiчнi та чавуннi вироби, алюмiнiєвий та емальований посуд i т. iн.) перекладають соломою, деревною стружкою або iншими матерiалами, якi захищають вiд пошкоджень 3 бою. 8.18. Вантаження в автомобiль вантажних мiсць, на яких є спецiальне маркування:"Обережно", "Не кидати", "Скло", "Верх", "Не кантувати" i т. п., слiд виконувати особливо обережно. Такi вантажнi мiсця розмiщують в кузовi автомобiля так, щоб при розвантаженнi цi написи було видно. 8.19. При вантаженнi в один автомобiль важких i легких за вагою вантажiв важкi розмiщують унизу, а легкi зверху. Вантажi розмiщують так, щоб вага вантажу рiвномiрно розподiлялася мiж автомобiлем i причепом. 8.20. Водiй зобов'язаний перевiрити вiдповiднiсть крiплення i складання вантажу на рухомому складi умовам безпеки руху та забезпечення цiлостi рухомого складу, а також сповiстити Замовника про виявленi недолiки у крiпленнi та складаннi вантажу, якi загрожують його збереженню. 8.21. Виходячи з вимог безпеки руху, водiй зобов'язаний перевiрити вiдповiднiсть габаритiв вантажу розмiрам, що зазначенi у Правилах дорожнього руху України. 8.22. Вантажовiдправник на вимогу водiя зобов'язаний усунути виявленi недолiки в укладаннi вантажу. 8.23. Замовник зобов'язаний забезпечити контроль за дотриманням законодавства про охорону працi та норм по технiцi безпеки при виконаннi вантажно-розвантажувальних робiт i несе повну вiдповiдальнiсть за всi наслiдки невиконання ним цих законодавчих актiв. 8.24. При виконаннi вантажно-розвантажувальних робiт Перевiзником обов'язки по забезпеченню контролю за дотриманням законодавства про охорону працi та норм по технiцi безпеки при виконаннi вантажно- розвантажувальних робiт, а також вiдповiдальнiсть за наслiдки невиконання встановлених вимог несе Перевiзник. 8.25. Час прибуття автомобiля для завантаження встановлюється з моменту, коли водiй подав подорожнiй лист в пунктi вантаження, а час прибуття автомобiля для розвантаження — з моменту пред'явлення водiєм товарно-транспортної накладної в пунктi розвантаження. 8.26. Вантаження i розвантаження вважаються закiнченими пiсля вручення водiєвi належним чином оформлених товарно-транспортних накладних на навантажений або вивантажений вантаж. 9. Правила пломбування вантажiв 9.1. Пломбування вантажiв проводиться Замовником з його iнiцiативи або на вимогу Перевiзника. 9.2. Пломбуватися можуть завантаженi спецiалiзованi автомобiлi та причепи (фургони, цистерни, рефрижератори), а також контейнери та окремi вантажнi мiсця. Про опломбування вантажу в товарно-транспортнiй накладнiй робиться вiдмiтка iз зазначенням змiсту вiдтиску пломби. 9.3. Для забезпечення цiлостi вантажу, який доставляється за декiлькома адресами, в кузовi типу "фургон" Перевiзник може встановлювати перегородки, що роздiляють кузов на секцiї, якi пломбують окремо. 9.4. На пломбах повиннi бути контрольнi знаки Замовника. 9.5. Пломби слiд навiшувати таким чином, щоб виключалася можливiсть доступу до вантажу без їх знiмання або порушення цiлостi. 9.6. Пломби навiшуються: а) у фургонiв — на всiх дверях по однiй пломбi; б) у контейнерiв — на дверях по однiй пломбi; в) у цистерн — на кришцi люка та зливного отвору по однiй пломбi, за винятком, коли правилами перевезень окремих видiв наливних вантажiв передбачений особливий порядок пломбування; г) у вантажного мiсця — вiд однiєї до чотирьох пломб в мiсцях, де стикуються обкантовувальнi полоси або iншi пакувальнi матерiали. 9.7. Пломбування вантажу, вкритого брезентом, можна виконувати тiльки у випадках, коли з'єднання його з кузовом забезпечує неможливiсть доступу до вантажiв без пошкодження брезенту. Пломби навiшуються на кiнцях з'єднувального матерiалу в мiсцях стикування останнього з кузовом рухомого складу. 9.8. Способи навiшування пломб наведенi в додатку 6. 9.9. Водiй, який виконує обов'язки експедитора, приймаючи вантаж в опломбованому автомобiлi, напiвпричепi, їх частинах або в контейнерi, зобов'язаний переконатися в правильностi навiшування пломби, вiдсутностi пошкоджень на нiй та вiльного пересування її вздовж пломбувального дроту, а також чiткостi контрольних i лiтерних знакiв на пломбi. Якщо виникають сумнiви, пов'язанi з неправильнiстю пломбування, невиразнiстю вiдтискiв знакiв на пломбi або навiть незначним пересуванням пломби на пломбувальному дротi, вантаж для перевезення не приймається. 10. Правила приймання вантажiв для перевезення 10.1. Перевiзники приймають вантажi для перевезення на пiдставi укладених Договорiв iз Замовниками згiдно з заявками (додаток 1) або за разовий договiр (додаток 2). (пункт 10.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 10.2. Заявка подається у виглядi та в строки, передбаченi Договором. За погодженням сторiн заявка може бути подана на один день, тиждень, декаду або мiсяць. 10.3. Разовi договори повиннi бути укладенi в письмовiй формi. (пункт 10.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 10.4. Вантаж, який був поданий Замовником у станi, що не вiдповiдає правилам перевезень, i не був приведений у вiдповiдний стан у строк, що забезпечує своєчасне вiдправлення, вважається неподаним, а перевезення таким, що не здiйснилося з вини Замовника. 10.5. Мiсце фактичної здачi — приймання вантажу точно зазначається в Договорi з наступним уточненням у заявцi. 10.6. Пiсля укладення Договору або разового договору Перевiзник має право вiдмовитись вiд приймання вантажу для перевезення, якщо Замовником не пiдготовлено вантаж чи необхiднi товарно-транспортнi документи або без попереднього узгодження з Перевiзником змiненi реквiзити цих документiв. (пункт 10.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 10.7. Вантажi, якi пiдлягають спецiальнiй охоронi та супроводу за перелiками, що затверджуються в установленому Законом України "Про транспорт" порядку, а також вантажi, що швидко псуються (стаття 14), приймаються для перевезення i супроводжуються представником Замовника. 10.8. У товарно-транспортнiй накладнiй зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi представника Замовника та документ, згiдно з яким вiн уповноважений супроводжувати вантаж. 10.9. При супроводженнi вантажу представником Замовника на нього покладаються такi обов'язки: приймання вантажу вiд вiдправника, охорона, нагляд за крiпленням та укриттям вантажу й запобiгання його псуванню i пошкодженню, а також здача вантажу в пунктi призначення одержувачу. Експедитори в дорозi повиннi суворо виконувати протипожежнi правила, правила по охоронi працi i технiцi безпеки. 10.10. За домовленiстю сторiн водiй може виконувати обов'язки супровiдника вантажiв (експедитора). 10.11. Замовник несе перед Перевiзником вiдповiдальнiсть за пошкодження або знищення рухомого складу i пристроїв до нього з вини Замовника пiд час приймання вантажiв для перевезення. 10.12. Здача Замовником i приймання Перевiзником вантажiв, що перевозяться навалом, наливом або в контейнерах, передбачають визначення та запис маси вантажу в товарно-транспортнiй накладнiй. 10.13. Тарнi та штучнi вантажi приймаються Перевiзником iз зазначенням в товарно-транспортнiй накладнiй маси вантажу та кiлькостi вантажних мiсць. Маса тарних i штучних вантажiв визначається Замовником перед поданням їх Перевiзнику та зазначається на вантажних мiсцях. Порядок визначення ваги вантажiв наведений у роздiлi 6 цих Правил. Запис у товарно-транспортнiй накладнiй маси вантажу та способу її визначення виконується Замовником. 10.14. Вантажi, якi мають марковану масу нетто або брутто, переважуванню не пiдлягають. Водiй, який виконує обов'язки експедитора, при вiдсутностi слiдiв пошкодження тари або упаковки приймає такий вантаж у Замовника вiдповiдно до маси, зазначеної на маркуваннi. 10.15. Перевiзник може вимагати додаткової перевiрки кiлькостi вантажу. 10.16. Замовник вiдповiдає за всi наслiдки неправильного пакування вантажiв (бiй, поломка, деформацiя, теча тощо), а також застосування тари й упаковки, що не вiдповiдають властивостям вантажу, його масi або встановленим стандартам i технiчним умовам. 10.17. Умови приймання вантажiв для перевезення, якi не передбаченi цим роздiлом Правил, визначаються правилами перевезень окремих видiв вантажiв. 11. Правила оформлення документiв на перевезення 11.1. Основними документами на перевезення вантажiв є товарно- транспортнi накладнi та подорожнi листи вантажного автомобiля. Залежно вiд виду вантажу та його специфiчних властивостей до основних документiв додаються iншi (ветеринарнi, санiтарнi та якiснi — сертифiкати, свiдоцтва, довiдки, паспорти тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажiв. 11.2. Товарно-транспортнi накладнi i подорожнi листи вантажного автомобiля належать до документiв суворої звiтностi, якi виготовляються друкарським способом з облiковою серiєю та номером. Форма i порядок заповнення цих документiв Замовником i Перевiзником визначаються вiдповiдними нормативними актами. 11.3. Подорожнiй лист вантажного автомобiля є документом, без якого перевезення вантажiв не допускається. 11.4. Оформлення перевезень вантажiв товарно-транспортними накладними здiйснюється незалежно вiд умов оплати за роботу автомобiля. 11.5. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажiв автомобiльним транспортом Замовник (вантажовiдправник) повинен виписувати в кiлькостi не менше чотирьох екземплярiв. Замовник (вантажовiдправник) засвiдчує всi екземпляри товарно-транспортної накладної пiдписом i при необхiдностi печаткою (штампом). 11.6. Пункт 11.6 виключено. (згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90, у зв'язку з цим пункти 11.7 — 11.11 вважати вiдповiдно пунктами 11.6 — 11.10.) 11.7. Пiсля прийняття вантажу згiдно з товарно-транспортною накладною водiй (експедитор) пiдписує всi її екземпляри. 11.8. Перший екземпляр товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовiдправника), другий — передається водiєм (експедитором) вантажоодержувачу, третiй i четвертий екземпляри, засвiдченi пiдписом вантажоодержувача (у разi потреби й печаткою або штампом), передається Перевiзнику. 11.9. У тих випадках, коли в товарно-транспортнiй накладнiй немає можливостi перерахувати всi найменування вантажу, пiдготовленого для oepebegemm, до такої накладної Замовник додає документ довiльної форми з обов'язковим зазначенням вiдомостей про вантаж (графи 1-10 товарно-транспортної накладної). У цих випадках в товарно-транспортнiй накладнiй зазначається, що до неї додається як товарний роздiл документ, без якого товарно- транспортна накладна вважається недiйсною i не може використовуватись для розрахункiв iз Замовником. 11.10. Час прибуття (вибуття) автомобiля для завантаження i розвантаження Замовник зобов'язаний зазначати вiдповiдно до пунктiв 8.25 i 8.26 цих Правил. 11.11. У випадку перевантаження вантажу в процесi його перевезення на iнший автомобiль складається акт довiльної форми, в якому обов'язково зазначаються реквiзити: повна назва власника транспорту та його адреса, прiзвище, iм'я та по батьковi водiя, державний номер автомобiля Перевiзника, який здав вантаж, i Перевiзника, який його прийняв. Акт складається у двох екземплярах, якi пiдписуються представниками (водiями) обох Перевiзникiв (по одному для кожного). Це зазначається в товарно-транспортнiй накладнiй. 12. Правила транспортування вантажiв 12.1. При транспортуваннi вантажiв слiд дотримувати вимог Правил дорожнього руху України. 12.2. Для перевезення специфiчних (побутових, харчових, швидкопсувних тощо) вантажiв необхiдно надавати спецiалiзований та вiдповiдно обладнаний рухомий склад згiдно з вимогами санiтарних правил i нормативiв. 12.3. Забороняється використання рухомого складу, призначеного для перевезення харчових продуктiв, для перевезення iнших вантажiв. Рухомий склад, що перевозить харчовi продукти, повинен мати санiтарний паспорт автомобiля та спецiальне маркування ("хлiб", "молоко", "риба" тощо). 12.4. Водiй (експедитор), зайнятий перевезенням харчових продуктiв, повинен мати санiтарну книжку з результатами медичного огляду. 12.5. Для транспортування вантаж треба рiвномiрно розмiщувати в кузовi таким чином, щоб не була порушена стiйкiсть автомобiля i не утруднювалося керування ним. Вантаж не повинен змiщуватися пiд час руху, випадати з кузова, волочитися i створювати небезпеку для пiшоходiв та iнших учасникiв дорожнього руху. 12.6. При транспортуваннi вантаж не повинен обмежувати оглядовiсть водiя, закривати зовнiшнi свiтловi прилади, свiтлоповертачi, номернi i розпiзнавальнi знаки, створювати шум, здiймати куряву та забруднювати проїзну частину. 13. Правила здачi вантажiв 13.1. Перевiзник здає вантажi у пунктi призначення вантажоодержувачу згiдно з товарно-транспортною накладною. 13.2. Здача вантажiв вантажоодержувачу у пунктi призначення по масi i кiлькостi мiсць провадиться у порядку i способом, за якими вантажi були прийнятi вiд вантажовiдправника (зважуванням на вагах, обмiрюванням, пiдрахунком мiсць та iн.). 13.3. Вантажi, якi прибули у непошкоджених кузовах автомобiлiв (причепах, окремих секцiях автомобiля, контейнерах i цистернах) та з непошкодженими пломбами вантажовiдправника, видаються вантажоодержувачу без перевiрки маси, стану вантажiв i кiлькостi вантажних мiсць. 13.4. У пунктах призначення вантажоодержувач має право при прийманнi вантажiв перевiрити їх масу, кiлькiсть мiсць i стан у випадках: а) прибуття вантажiв у пошкоджених кузовах автомобiлiв (причепах, окремих секцiях автомобiля, контейнерах i цистернах) або з пошкодженими пломбами вантажовiдправника; б) прибуття швидкопсувних вантажiв з порушенням термiну доставки або з порушенням встановленого цими Правилами температурного режиму при перевезеннi. 13.5. При визначеннi кiлькостi вантажу за допомогою зважування Перевiзник не несе матерiальної вiдповiдальностi у випадках розходження мiж масою вантажу, що зазначена у товарно-транспортних документах, i фактичною масою вантажу, якщо рiзниця маси не перевищує: а) вiдповiдних нормативiв природних втрат маси вантажу, визначених вiдповiдно до чинного законодавства; б) технiчних норм точностi вагiв. 13.6. В разi, якщо при виявленнi недостачi, ушкодження або зiпсування вантажiв, Перевiзник i вантажовiдправник або вантажоодержувач не дiйшли згоди у визначеннi їх причин i суми, на яку зменшилась вартiсть вантажу, на вимогу Перевiзника, вантажовiдправника чи вантажоодержувача проводиться експертиза в бюро товарних експертиз або iншими компетентними органiзацiями чи фiзичними особами. (пункт 13.6 в редакцiї наказу Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 13.7. Експертиза проводиться у присутностi представникiв Перевiзника i Замовника. Результати експертизи оформляються актом. Акт експертизи пiдписується експертами й особами, якi були присутнi при проведеннi експертизи. 13.8. Витрати по експертизi (винагорода експерту, вартiсть його проїзду в належних випадках вiд мiсця роботи або проживання до мiсця видачi вантажу i назад та iн.) оплачуються Перевiзником або Замовником залежно вiд того, хто проявив iнiцiативу по виклику експерта. В подальшому витрати по проведенню експертизи вiдносяться на сторону, яка буде у встановленому порядку визнана винною в недостачi, ушкодженнi або зiпсуттi вантажу. 13.9. Пiсля вивантаження вантажу автомобiлi i контейнери мають бути очищенi вантажоодержувачем вiд залишкiв вантажу, а пiсля перевезення тварин, птицi, сирих тваринних продуктiв i швидкопсувних вантажiв вантажоодержувач повинен промити рухомий склад i в разi потреби — opnbeqrh його дезiнфекцiю. Пiсля вивантаження iнших вантажiв промивка та дезiнфекцiя рухомого складу провадиться вантажоодержувачем вiдповiдно до вимог державних санiтарних правил. 13.10. За взаємною угодою (Договором) з Замовником Перевiзник може взяти на себе очищення забрудненої вантажної платформи (кузова) автомобiля з вiдповiдною оплатою послуг. 13.11. Якщо вантажоодержувач не може прийняти вантаж вiд Перевiзника, iнший пункт призначення та умови доставки вантажу визначаються за погодженням з вантажовiдправником. 13.12. Якщо Перевiзник не одержав вiд вантажовiдправника вiдомостей про змiну пункту призначення вантажу або не згоден з новими умовами доставки вантажу, вiн зобов'язаний повернути вантаж вантажовiдправнику. Вартiсть перевезення вантажу при його поверненнi сплачує Замовник. 14. Розрахунки за перевезення 14.1. Форма i порядок розрахункiв, а також випадки змiни розмiру оплати за перевезення вантажiв i надання iнших послуг, пов'язаних з цим, визначаються Перевiзником з вантажовiдправником або вантажоодержувачем — Замовником при укладеннi ними Договору на перевезення вантажiв (п. 3.1 Договору). 14.2. При дотриманнi Замовником своїх договiрних зобов'язань щодо розрахункiв за перевезення вантажiв i надання у зв'язку з цим iнших послуг, Перевiзник може надати йому знижку в оплатi. Розмiр цiєї знижки визначається за домовленiстю сторiн. 14.3. Якщо Перевiзник не виконав перевезення вiдповiдно до заявки (замовлення), то одержана передоплата має бути повернена Замовнику не пiзнiше триденного термiну у робочi днi кредитної установи. 14.4. Остаточний розрахунок за перевезення вантажiв провадиться Замовником на пiдставi рахунку Перевiзника, який має бути виписаний не пiзнiше трьох днiв пiсля виконання перевезень з доданням товарно- транспортних накладних. Рахунок за виконанi перевезення виписується на пiдставi належним чином оформлених подорожнiх листiв разом з товарно-транспортними накладними, а при користуваннi автомобiлями, робота яких оплачується виходячи з часу роботи автомобiля у Замовника, — тiльки подорожнiх листiв. 15. Правила складання актiв 15.1. У разi зiпсуття або пошкодження вантажу, а також у разi розбiжностей мiж Перевiзником i вантажовiдправником (вантажоодержувачем) обставини, якi можуть служити пiдставою для матерiальної вiдповiдальностi, оформляються актом за формою, що наведена в додатку 4. 15.2. Перевiзник, вантажовiдправник i вантажоодержувач засвiдчують в актi такi обставини: а) невiдповiднiсть мiж найменуванням, масою i кiлькiстю мiсць вантажу в натурi i тими даними, якi зазначенi у товарно-транспортнiй накладнiй; б) порушення або вiдсутнiсть пломб на кузовi автомобiля або контейнерi; в) простiй автомобiля у пунктах вантаження i розвантаження понад встановленi норми часу; г) iншi обставини (пошкодження упаковки, вантажу), якi можуть служити пiдставою для матерiальної вiдповiдальностi сторiн. 15.3. Записи в актi засвiдчуються пiдписами вантажовiдправника (вантажоодержувача) i водiя. Одностороннi записи в актi як вантажовiдправника (вантажоодержувача), так i водiя вважаються недiйсними. 15.4. Жодна iз сторiн не має права вiдмовитись вiд пiдписання акта. У разi незгоди зi змiстом акта кожна iз сторiн має право викласти в ньому свою думку в рядку "Особливi вiдмiтки" i засвiдчити її пiдписом. 15.5. При вiдмовi вiд складання акта або вiд внесення записiв у товарно-транспортну накладну у випадках недостачi, псування або ушкодження вантажу акт складається за участю представника незацiкавленої сторони. 15.6. Для засвiдчення складання акта на вiльному мiсцi зворотного боку товарно-транспортної накладної записується дата складання i про що складений акт (наприклад: "Про недостачу мiсць", "Про порушення пломби" та iн.). 16. Правила пред'явлення i розгляду претензiй 16.1. Перед поданням вантажовiдправником або вантажоодержувачем позову на Перевiзника обов'язково треба пред'явити йому претензiю. 16.2. При перевезеннях вантажiв автомобiльним транспортом право на пред'явлення Перевiзнику претензiй мають: а) вантажовiдправник або вантажоодержувач — у випадку втрати вантажу i за умови подання товарно-транспортної накладної з пiдписом водiя (експедитора Перевiзника) про прийняття ним вантажу для перевезення; б) вантажоодержувач — у випадках недостачi, зiпсуття або ушкодження вантажу i за умови подання товарно-транспортної накладної iз вiдповiдними записами в нiй або акта встановленої форми, якщо такий акт складався; в) вантажоодержувач — у випадку прострочення доставки вантажу; г) вантажовiдправник — при незбереженнi або простроченнi доставки вантажу, якщо перевезення виконувалось у попутному напрямку. 16.3. Претензiї, якi виникають iз перевезення вантажiв, включаючи повну або часткову втрату вантажу, порушення строкiв чи iнших умов доставки вантажу, пред'являються Перевiзнику, з яким укладено Договiр на перевезення. 16.4. Право на пред'явлення претензiй вантажовiдправником або вантажоодержувачем може бути передане юридичнiй або фiзичнiй особi за довiренiстю. 16.5. Передача права на пред'явлення претензiї засвiдчується написом m` товарно-транспортнiй накладнiй про його переуступку такого змiсту: "Право на пред'явлення претензiї передане_________ __________________________________________". Напис про переуступку (довiрена особа) права на пред'явлення претензiї має бути засвiдчений пiдписами керiвника, головного (старшого) бухгалтера i печаткою пiдприємства, яке робить цей напис. 16.6. Претензiї на вiдшкодування збиткiв за втрату, недостачу, псування або ушкодження вантажу пред'являються по кожному вiдправленню окремо. 16.7. Претензiю, що пред'являється, викладають письмово iз зазначенням всiх вiдомостей, потрiбних для її розгляду i вирiшення. 16.8. У претензiї не можна об'єднувати вимоги, для розгляду яких потрiбнi товарно-транспортнi накладнi, з вимогами, для яких цi документи не потрiбнi. 16.9. У претензiї слiд зазначити: — повне найменування i поштовi реквiзити заявника претензiї та Перевiзника, якому претензiя пред'являється; дату пред'явлення i номер претензiї; — обставини, на пiдставi яких пред'явлено претензiю, докази, що пiдтверджують цi обставини, посилання на вiдповiднi правовi норми; — вимоги заявника; — суму претензiї по кожному окремому виду вимог (за повнiстю втрачений вантаж чи часткову його втрату або недостачу, зiпсуття, ушкодження, за прострочення доставки та iн.), коли вони пiдлягають грошовiй оцiнцi, платiжнi реквiзити заявника претензiї; — перелiк документiв, що додаються до претензiї, а також iнших доказiв. Претензiя пiдписується керiвником чи заступником керiвника пiдприємства та надсилається адресатовi рекомендованим або цiнним листом чи вручається пiд розписку. 16.10. До претензiї додаються документи, якi її обгрунтовують. Товарно-транспортнi накладнi та акт, що засвiдчують обставини, вiдповiдно до яких наступає матерiальна вiдповiдальнiсть, подаються в оригiналi або в належним чином засвiдчених копiях. До претензiї на недостачу вантажу додається розрахунок суми претензiї, який слiд виконувати з урахуванням норми природних втрат маси вантажу при перевезеннi, якщо вона встановлена для цього роду вантажу. Додавання розрахунку суми не обов'язкове, якщо цей розрахунок зроблений у самiй претензiї. До претензiї на недостачу вантажу, по якому розрахунки мiж вантажовiдправником i вантажоодержувачем провадяться з урахуванням нормованої i фактичної вологостi, додається також документ (якiсне посвiдчення, сертифiкат тощо), який пiдтверджує вологiсть вантажу при його вiдправленнi, i данi аналiзу про вологiсть прибулого вантажу, jyn такий аналiз проводився. До претензiї на зiпсуття швидкопсувного вантажу, при видачi якого у пунктi призначення проведено зниження цiни або понижено сортнiсть, торгуюче пiдприємство зобов'язане подати довiдку про цiну такого реалiзованого вантажу або проведену переоцiнку, якщо вантаж ще не реалiзовано, а також про змiну маркування вантажу на вiдповiдний сорт. Довiдка має бути засвiдчена пiдписами керiвника, головного (старшого) бухгалтера i печаткою пiдприємства. (пункт 16.10 доповнено згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 16.11. До претензiї на втрачений, вiдсутнiй, зiпсований вантаж, крiм документiв, якi пiдтверджують право на пред'явлення претензiї, додається документ, яким засвiдчується кiлькiсть i вартiсть вiдправленого вантажу. Документом, який пiдтверджує оплату вантажовiдправником вартостi вантажу, може служити документ банку або довiдка, пiдписана керiвником i головним (старшим) бухгалтером пiдприємства, яке заявило претензiю, вiдносно того, по якому рахунку i в якiй сумi, коли i кому була проведена оплата вартостi вантажу. Ця довiдка має бути засвiдчена печаткою. 16.12. Днем пред'явлення претензiї вважається день здачi її на пошту або безпосередньо Перевiзнику пiд розписку про її одержання. Якщо термiн на пред'явлення претензiї закiнчується у святковий або вихiдний день, то днем закiнчення його вважається перший наступний за ним робочий день. 16.13. Якщо до претензiї не були прикладенi документи, передбаченi цими Правилами, то така претензiя повертається Перевiзником Замовнику не пiзнiше 10-денного термiну вiд дня одержання iз зазначенням причин її повернення. Якщо у 10-денний термiн претензiя не була повернута заявниковi, то вона вважається прийнятою до розгляду. 16.14. Перевiзник зобов'язаний розглянути заявлену претензiю i повiдомити заявника про її задоволення або вiдхилення протягом трьох мiсяцiв. 16.15. При частковому задоволеннi або вiдхиленнi претензiї Перевiзник у повiдомленнi про це повинен вказати мотиви прийнятого рiшення i повернути заявнику доданi до претензiї документи (в тому числi й iншi доданi докази) у 10-денний термiн. 16.16. У разi задоволення претензiї у повному розмiрi прикладенi до неї документи (iншi докази) не повертаються. 16.17. Якщо сторони не дiйдуть згоди, спори вирiшуються згiдно з чинним законодавством України. 17. Правила перевезень вантажiв у контейнерах 17.1. Унiверсальнi автомобiльнi контейнери призначенi для перевезення дрiбних партiй вантажiв без тари, у первиннiй або у полегшенiй тарi. В цих контейнерах перевозяться продовольчi i промисловi товари широкого споживання, продукцiя виробничо-технiчного призначення, q3k|q|jncnqond`pq|j3 продукти i домашнi речi громадян. 17.2. Забороняється перевозити в унiверсальних контейнерах вантажi, якi швидко псуються, сипучi вантажi без тари, вибуховi, займистi, їдкi та отруйнi речовини, смердючi вантажi та тi, якi забруднюють стiни i пiдлогу контейнера, а також вантажi, якi не можуть бути завантаженi в контейнер або вивантаженi з нього без застосування вантажно- розвантажувальних механiзмiв. Окремi вантажнi мiсця, якi подаються для перевезення в контейнерi, мають бути вагою не бiльше 80 кг. 17.3. Спецiальнi контейнери належать вантажовiдправникам i вантажоодержувачам та призначаються для перевезення автомобiльним транспортом певних видiв вантажiв, якi потребують додержання особливих умов пiд час транспортування. 17.4. Унiверсальнi автомобiльнi контейнери, що належать Перевiзникам, повиннi мати єдину нумерацiю, а також нанесене фарбою, що контрастно видiляється вiд кольору контейнера, таке маркування: — розпiзнавальний знак; — номер контейнера; — найменування власника контейнера; — вантажнiсть i маса тари контейнера, кг; — внутрiшнiй об'єм контейнера, куб. м; — мiсце, мiсяць i рiк виготовлення контейнера; — час останнього капiтального ремонту i наступного ремонту контейнера. Номер контейнера наноситься на всiх бокових стiнках, даху i всерединi контейнера. 17.5. Унiверсальнi автомобiльнi та спецiальнi контейнери, якi належать власникам вантажу, повиннi мати маркування, яке запроваджене власником майна. При цьому обов'язково наноситься вантажнiсть i маса тари контейнера, а також внутрiшнiй об'єм контейнера (куб. м). 17.6. Для перевезення контейнерiв Перевiзник повинен надавати автомобiлi (автопоїзди) iз бортовими платформами або спецiалiзований рухомий склад (низькорамнi напiвпричепи — контейнеровози, автомобiлi iз вантажопiднiмальними пристроями тощо). 17.7. Розмiщення унiверсальних автомобiльних i спецiальних контейнерiв на рухомому складi слiд здiйснювати iз урахуванням рiвномiрного розподiлу навантаження на поверхню платформи. 17.8. Для полiпшення органiзацiї перевезення вантажiв в контейнерах вантажовiдправники i вантажоодержувачi, Перевiзники можуть створювати обмiннi контейнернi пункти на мiсцях вiдправлення та одержання вантажiв. 17.9. Приймання вантажiв для перевезення в контейнерах здiйснюється: при наявностi Договору — на пiдставi заявки, а при вiдсутностi Dncnbnps — разового договору. (пункт 17.9 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 17.10. Для перевезення вантажiв у контейнерах у Договорi обумовлюються: — обсяги перевезень вантажiв у контейнерах кожного типу; — графiк завезення порожнiх i вивезення завантажених контейнерiв вiд вантажовiдправника; — порядок виконання завантаження i розвантаження контейнерiв (iз знiманням чи без знiмання їх з рухомого складу, виконавець механiзованого вантаження i розвантаження контейнерiв з рухомого складу); — надання вантажовiдправником i вантажоодержувачем майданчикiв для короткочасного зберiгання контейнерiв; — порядок i термiни повернення порожнiх контейнерiв; — термiн обороту контейнерiв. 17.11. Перевiзники повиннi подавати пiд завантаження справнi контейнери, якi придатнi для перевезення конкретного вантажу, очищенi вiд залишкiв вантажу i смiття. Придатнiсть контейнера у комерцiйному вiдношеннi для перевезення вантажу визначається вантажовiдправником. Не можна перевозити вантаж в контейнерах, якi мають перекошенi каркаси, несправностi запiрних пристроїв або пристроїв для пломбування, трiщини або надриви пiдйомних серег, пошкодження обшивки або покрiвлi та iншi несправностi, якi можуть спричинити недостачу, зiпсуття або пошкодження вантажу. 17.12. Вiдповiдальнiсть за розмiщення вантажу всерединi контейнера несе вантажовiдправник. Вантажовiдправник зобов'язаний розмiщати вантаж в контейнерi так, щоб виключити можливiсть його перемiщення всерединi контейнера при перевезеннi i щоб навантаження на пiдлогу i тиск на стiнки контейнера були рiвномiрними. При розмiщеннi вантажу вантажовiдправник повинен залишати вiльним простiр мiж вантажем i дверима контейнера вiд 30 до 50 мм. 17.13. Вантажовiдправник зобов'язаний завантажувати вантаж в контейнер не бiльше його встановленої вантажностi. 17.14. В кожний контейнер з вантажем вантажовiдправник повинен укладати опис вантажу (додаток 7), який засвiдчується його пiдписом i печаткою, iз зазначенням кiлькостi завантажених мiсць i вартостi кожного вантажного мiсця. 17.15. Пiсля завантаження вантажу вантажовiдправник повинен зачинити контейнер, закрiпити ручку замка контейнера дротом дiаметром не менше 2 мм, опломбувати контейнер у порядку, передбаченому роздiлом 9 цих Правил, навiсити бирку довжиною 120 — 150 мм i шириною 80 — 100 мм, на якiй зазначаються пункти вiдправлення та призначення вантажу i найменування вантажоодержувача. 17.16. Пiд час приймання завантаженого контейнера провадиться зовнiшнiй огляд контейнера, перевiряється наявнiсть пломби та її справнiсть, цiлiснiсть пломбувального дроту, а також вiдповiднiсть номера контейнера i вiдправницького контрольного знака на вiдтиску пломби номеру контейнера i контрольному знаку, зазначеним у товарно- транспортнiй накладнiй. Не приймаються для перевезення контейнери з невиразними вiдтисками пломб, а також з неправильно навiшеними пломбами, несправнi контейнери iз слiдами розкрадання, зiпсуття або ушкодження вантажу. При виявленнi несправностi контейнера або пломби, невiдповiдностi номера контейнера i знакiв на вiдтисках пломби та в товарно-транспортнiй накладнiй водiй (експедитор) зобов'язаний повiдомити про це вантажовiдправника. Тiльки пiсля усунення виявлених недолiкiв такi контейнери приймаються для перевезення. 17.17. Завантаження контейнерiв вантажем у вантажовiдправника i вивантаження вантажу iз контейнера у вантажоодержувача здiйснюються, як правило, пiсля того, як контейнери будуть знятi з автомобiля (автопоїзда). Зняття завантаженого або порожнього контейнера iз рухомого складу, вивантаження та завантаження вантажiв у контейнер, установлення навантажених або порожнiх контейнерiв на рухомий склад здiйснюються вантажовiдправником i вантажоодержувачем. За Договором зняття i встановлення контейнерiв на рухомий склад може виконуватись Перевiзником. 17.18. При завантаженнi контейнерiв без зняття їх iз рухомого складу вантажовiдправник повинен розмiщати контейнери на рухомому складi дверима до бортiв з таким розрахунком, щоб була можливiсть здiйснювати завантаження вантажiв та їх вивантаження iз контейнерiв безпосередньо на рухомому складi. У разi перевезення неповного комплекту контейнерiв їх становлять впритул до переднього борта платформи рухомого складу. Не допускається перевезення порожнiх контейнерiв з вiдкритими дверима. 17.19. Спiльно з контейнерами у рухомому складi допускається перевезення iнших вантажiв, якi не можуть пошкодити або забруднити контейнер, а також при умовi, що цi вантажi не можуть бути пошкодженi контейнерами. Перевезення людей у кузовi автомобiля, де розмiщенi контейнери, категорично забороняється. 17.20. Вантажоодержувач не має права при прийманнi контейнера з вантажем знiмати пломбу i розкривати контейнер до проведення його зовнiшнього огляду, перевiрки пломб i засвiдчення приймання контейнера пiдписом i печаткою (штампом) у товарно-транспортнiй накладнiй. При виявленнi несправностi контейнера або пломби вантажоодержувач разом iз представником Перевiзника повинен оформити цi обставини згiдно з вимогами роздiлу 15 цих Правил, пiсля чого зобов'язаний прийняти вантаж. 17.21. За невiдповiднiсть наявностi вантажу документам на перевезення, недостачу, зiпсуття або ушкодження вантажу, який прибув у несправному jnmreimep3 або за несправною пломбою вантажовiдправника, вiдповiдальнiсть перед вантажоодержувачем несе Перевiзник, який доставив цей вантаж, якщо не доведе, що недостача, зiпсуття, ушкодження вантажу або невiдповiднiсть вантажу документам на перевезення сталися з вини вантажовiдправника. 17.22. Пiсля вивантаження вантажу iз контейнера вантажоодержувач повинен очистити контейнер вiд залишкiв вантажу, а у потрiбних випадках провести промивку i дезiнфекцiю контейнера. 17.23. Допускаються для перевезень в унiверсальних автомобiльних контейнерах окремi небезпечнi вантажi: гекс (сухий спирт), целулоїднi iграшки, карбiд кальцiю, клей гумовий, бiтумнi i маслянi лаки, патрони малокалiбернi, кiнофотоплiвки i червоний фосфор, якi потрiбно упаковувати в тару, щоб забезпечити їх цiлiсть i безпеку при транспортуваннi, за винятком целулоїдних iграшок, якi допускаються для перевезення у фабричнiй упаковцi. 17.24. Легкозаймистi i цiннi вантажi: вата бавовняна, готовий одяг, килими i килимовi вироби, тканини, текстильнi i трикотажнi вироби перевозяться, як правило, в металевих автомобiльних контейнерах з додержанням вимог, що передбаченi Правилами перевезень небезпечних вантажiв. 17.25. Перед завантаженням легкозаймистих i цiнних вантажiв вантажовiдправник зобов'язаний старанно оглянути контейнер як зовнi, так i зсередини (при щiльно зачинених дверях) i встановити комерцiйну придатнiсть контейнера для перевезення даного вантажу, зробити про це вiдмiтку у товарно-транспортнiй накладнiй, засвiдчивши її своїм пiдписом i печаткою (штампом). 17.26. Якщо вантажовiдправником буде встановлено, що контейнер не придатний для перевезення легкозаймистих i цiнних вантажiв, вiн повинен вiдмовитись вiд завантаження їх в цей контейнер. Виявленi при оглядi щiлини i нещiльне прилягання дверей в отворi i мiж стулками дверей, вантажовiдправник зобов'язаний запакувати папером на рiдкому склi, дерев'яними рейками або фанерою. 18. Правила перевезень вантажiв на пiддонах та у пакетах 18.1. Пiддони призначаються для перевезення штучних вантажiв у тарi, упаковцi або без неї, якi попередньо були сформованi у великi пакети. Вони можуть бути плоскими, ящиковими або iншої конфiгурацiї. Пiддони належать Замовникам як iнвентар. 18.2. Вантажовiдправник повинен подавати для перевезення: — вантажi у стандартнiй упаковцi i тарi (цегла, шифер тощо) — на плоских пiддонах; — дрiбноштучнi, крихкi вантажi, а також з нерiвними опорними поверхнями, у недостатньо мiцнiй тарi — на пiддонах, обладнаних стояками; — вантажi без упаковки, вантажi у первиннiй (цеховiй) упаковцi (дрiбнi вироби машинобудування, парфумерної, гумо-технiчної промисловостi) — в ящичних пiддонах. 18.3. Для перевезення вантажiв на пiддонах у Договорi обумовлюються: а) обсяги перевезень вантажiв у пакетах; б) порядок навантаження i розвантаження пiддонiв; в) порядок повернення пiддонiв; г) окремi умови, якi можуть бути характерними для перевезення певних вантажiв у пакетах. 18.4. Вантажi у пакетах, якi подають для перевезення, слiд формувати (укладати) на пiддон одним iз таких способiв: блочним, перев'язом, спецiальним (типу "ялиночка" i т. iн.). При блочному укладаннi вантажу вантажовiдправник повинен ув'язувати або скрiплювати пакет вiдповiдно до схеми, наведеної в додатку 8. Якщо пакет складається iз дерев'яних ящикiв, вантажовiдправник повинен скрiпити мiж собою ящики верхнього ряду. Крiплення виконується за допомогою металевої пакувальної стрiчки i цвяхiв. У тих випадках, коли потрiбне бiльш надiйне крiплення, пакет цiлком обв'язується металевою стрiчкою або дротом, якi пропускаються пiд верхнiм настилом пiддона (додаток 8 малюнок "а"). При крiпленнi пакета iз картонних коробок вантажовiдправник повинен на кути пакета встановлювати прокладки iз картону або жерстi (додаток 8 малюнки "б", "в") або застосовувати еластичну стрiчку (додаток 8 малюнок "г"). Для крiплення пакета вантажовiдправник може використовувати спецiальнi пристрої багаторазового застосування (додаток 8 малюнок "д"). Пакети, якi вантажовiдправник зформував перев'язом, можуть подаватися для перевезення без ув'язування. 18.5. Вантажовiдправник може подавати для перевезення пакети з вантажем, якi укладенi на основу, ребро або на торець, якщо рiд вантажу i його форма дозволяють здiйснити таке укладання. Вантажовiдправник повинен сформувати пакети заздалегiдь, до прибуття автотранспорту. 18.6. Вантажовiдправник повинен подавати для перевезення вантажi на пiддонах з урахуванням таких вимог: — розмiри пакета слiд обмежувати розмiрами пiддона; — звис пакета з кожного боку плоского пiддона не може перевищувати 30 мм; — висоту пакета потрiбно визначати виходячи iз вантажностi пiддона, стiйкостi пакета, умов перевезення i складування, а також умов щодо повного використання вантажностi рухомого складу i додержання вимог безпеки дорожнього руху. 18.7. Для перевезення вантажiв на пiддонах Перевiзник повинен надавати автомобiлi (автопоїзди) з бортовою платформою або автомобiлi-фургони. 18.8. Стандартнi пiддони на рухомому складi розмiщують вiдповiдно до схеми, яка наведена в додатку 5. 18.9. Вантажовiдправник повинен забезпечити механiзоване вантаження пакетованих вантажiв. 18.10. Знiмання порожнiх пiддонiв з рухомого складу, формування (укладання) пакетiв, навантаження їх на рухомий склад i крiплення виконує вантажовiдправник, а знiмання iз рухомого складу пiддонiв з вантажем, розформування (розбирання) пакетiв, навантаження на рухомий склад порожнiх пiддонiв — вантажоодержувач. Знiмання i навантаження пiддонiв на рухомий склад може виконувати Перевiзник вiдповiдно до Договору. 18.11. Перевiзник приймає для перевезення вiд вантажовiдправника i видає вантажоодержувачу вантажi на пiддонах, якi перевозяться автомобiлями з бортовою платформою або автомобiлями-фургонами декiльком вантажоодержувачам, без розбирання пакета по кiлькостi i стандартнiй масi вантажних мiсць або по масi, яка зазначена на вантажних мiсцях. Перевiзник приймає i видає вантажi на пiддонах, якi перевозяться автомобiлями-фургонами одному вантажоодержувачу, тiльки за пломбою вантажовiдправника. 18.12. При оформленнi товарно-транспортної накладної вантажовiдправник зобов'язаний зазначити: а) найменування пакетованого вантажу; б) кiлькiсть пакетiв, вид упаковки окремих мiсць, тип пiддона; в) масу вантажу в пакетi, виходячи iз стандартної маси або маси, яка зазначена на вантажних мiсцях без урахування маси пiддонiв; г) загальну масу, яка складається iз маси вантажу i маси пiддонiв. 18.13. Пiсля розформування пакетiв вантажоодержувач вiдповiдно до його домовленостi з вантажовiдправником або за наявностi запису в товарно- транспортнiй накладнiй зобов'язаний повернути власнику порожнi пiддони у справному станi. 19. Правила перевезень продукцiї сiльського господарства 19.1. Правила перевезень зернових вантажiв 19.1.1. Зерно перевозять тарним або безтарним способом рухомим складом з бортовими, самоскидними та спецiальними кузовами. 19.1.2. Не допускаються до перевезення зерновi вантажi в тарi: вологiстю бiльше 15 %; тi, що знаходяться у станi самозiгрiвання; зараженi шкiдниками, що водяться у коморi; недегазованi, якщо вони зазнали перед навантаженням газової дезiнсекцiї; тi, що мають слiди пiдмочування; без належного вiдправницького маркування на мiшках; у нестандартнiй або несправнiй тарi; без якiсних посвiдчень. 19.1.3. Кiлькiсть прийнятих i зданих зернових вантажiв облiчують по j3k|jnqr3 мiсць i стандартнiй масi мiшка — згiдно з даними, що зазначаються вантажовiдправником у товарно-транспортнiй накладнiй, або шляхом зважування. 19.1.4. Основною тарою для зернових вантажiв можуть бути цупкi, сухi, не прiлi мiшки, не зараженi шкiдниками i без стороннiх запахiв. 19.1.5. Пiд час вантажних операцiй забороняється кидати та тягнути мiшки, застосовувати гаки та вiдбирати проби способами, що доводять до пошкодження мiшкiв. Мiшки з зерновими вантажами слiд навантажувати та розвантажувати за допомогою рослинних стропiв, вантажних сiток з рослинного троса та вантажних площадок (пiддонiв). 19.1.6. Форма органiзацiї робiт при перевезеннi зерна вiд комбайнiв на токи сiльгоспвиробникiв визначається за погодженням сторiн. 19.1.7. Готуючи рухомий склад для перевезень зерна насипом, Перевiзники або Замовники, згiдно з Договором, забезпечують ущiльнення в мiсцях з'єднання пiдлоги та бортiв кузова, а також нарощування бортiв кузова до висоти 1,0 — 1,1 м. Рухомий склад для перевезення зерна вiд сiльгоспвиробника на приймальнi пункти має бути обладнаний запонами, якi надаються Замовниками. Прикрiплення запон до кузова рухомого складу до початку перевезень виконується Перевiзниками. 19.1.8. Приймання та здача зерна здiйснюється Перевiзниками за вагою. З метою встановлення ваги зерна приймальнi пункти та сiльгоспвиробники повиннi за кожною їздкою виконувати зважування рухомого складу з вантажем та без вантажу. При перевезеннi зерна з ланiв на токи сiльгоспвиробникiв зважування рухомого складу з вантажем i без вантажу виконується на токах. 19.1.9. При механiзованому вивантаженнi зерна на приймальних пунктах перекидачами водiй зобов'язаний встановити автомобiль (автопоїзд) на перекидач, загальмувати його та вийти з кабiни. 19.2. Правила перевезень картоплi та овочiв 19.2.1. Цим роздiлом Правил передбачаються умови перевезень картоплi та овочiв: — вiд сiльгоспвиробникiв, заготiвельникiв до пiдприємств торгiвлi, громадського харчування та овочесховищ; — iз овочесховищ до пiдприємств торгiвлi та громадського харчування. Умови мiжмiських перевезень картоплi та овочiв передбаченi Правилами перевезень швидкопсувних вантажiв автомобiльним транспортом у мiжмiському сполученнi. 19.2.2. При перевезеннях картоплi та овочiв Перевiзники, вантажовiдправники i вантажоодержувачi зобов'язанi вживати заходiв по охоронi їх вiд механiчних пошкоджень, а також вiд атмосферних опадiв, впливу низьких та високих температур. 19.2.3. Вантажовiдправник повинен подати вантаж, що пiдлягає перевезенню, у справнiй, чистiй, сухiй, без зайвих запахiв тарi (додаток 9). 19.2.4. Картопля та овочi, що вiдправляються сiльгоспвиробником i заготiвельниками, можуть прийматися для перевезення у нестандартнiй тарi, яка забезпечує їх цiлiсть при транспортуваннi. 19.2.5. Рухомий склад для перевезень картоплi та овочiв Перевiзники вибирають з урахуванням температури зовнiшнього повiтря i тривалостi перевезення. 19.2.6. Автомобiлi з бортовою платформою, що надаються Перевiзниками для перевезень картоплi та овочiв, мають бути забезпеченi брезентом i вiрьовками. При постiйних перевезеннях капусти борти автомобiлiв i причепiв мають бути нарощенi до висоти 1,4 м, а при доставцi iнших овочiв i картоплi — до висоти 0,9 м вiд пiдлоги кузова. 19.2.7. Вантажовiдправник повинен класти ящики, мiшки, лантухи з овочами i картоплею в кузовах автомобiлiв щiльними рядами без промiжкiв помiж вантажними мiсцями. 19.2.8. Приймання вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу картоплi та овочiв виконуються Перевiзниками за масою вiдповiдно до товарно-транспортної накладної. При перевезеннях картоплi та овочiв в автомобiлях-фургонах на адресу одного вантажоодержувача вантаж може вiдправлятися за пломбою вантажовiдправника. 19.2.9. При перевезеннях картоплi та овочiв в одному автомобiлi декiльком вантажоодержувачам вантажовiдправник зобов'язаний розмiщати їх у кузовi так, щоб забезпечити розвантаження всього асортименту вантажiв кожному адресату, i виписувати товарно-транспортнi накладнi кожному вантажоодержувачу. 19.3. Правила перевезень цукрових бурякiв 19.3.1. Цим роздiлом Правил передбачаються умови доставки цукрових бурякiв з полiв сiльгоспвиробникiв на приймальнi пункти. 19.3.2. У договорах на перевезення цукрових бурякiв автомобiльним транспортом повинна передбачатися можливiсть використання рухомого складу у зворотному напрямку для перевезень жому. У разi перевезення жому кузов рухомого складу повинен бути ущiльнений для запобiгання витiканню рiдини на проїзну частину дороги. 19.3.3. Форма органiзацiї роботи при перевезеннi цукрових бурякiв з полiв на приймальнi пункти визначається спiльно Перевiзником i Замовником. 19.3.4. Робота автомобiльного транспорту при перевезеннi цукрових бурякiв виконується за годинним графiком, який розробляється приймальними пунктами i погоджується Перевiзниками i сiльгоспвиробниками. 19.3.5. Сiльгоспвиробники надають Перевiзникам товарно-транспортнi накладнi згiдно з установленою формою, оформляють у встановленому порядку всi реквiзити, вiдмiчають фактичний час прибуття автомобiля o3d навантаження та вiдправки пiсля навантаження. 19.3.6. Цукровi буряки перевозять безтарним способом автомобiлями з бортовою платформою та автомобiлями-самоскидами. 19.3.7. Пiдготовка рухомого складу для перевезення цукрових бурякiв передбачає нарощування бортiв до висоти 1,0 — 1,2 м вiд пiдлоги кузова. 19.3.8. Приймання вiд сiльгоспвиробникiв цукрових бурякiв та здача їх на приймальнi пункти здiйснюються Перевiзниками за масою. Для визначення маси цукрових бурякiв приймальнi пункти та сiльгоспвиробники за кожною їздкою зважують рухомий склад з вантажем i без вантажу. За вiдсутнiстю вагiв у сiльгоспвиробника зважування провадиться тiльки на приймальному пунктi. 19.3.9. При здiйсненнi механiзованого вивантаження цукрових бурякiв на приймальних пунктах буртоукладальниками водiй зобов'язаний встановити автомобiль (автопоїзд) на буртоукладальник, загальмувати його та вийти з кабiни. 19.4. Правила перевезень свiжих фруктiв, ягiд, винограду та баштанних культур 19.4.1. Цим роздiлом Правил передбачаються умови перевезень свiжих фруктiв, ягiд, винограду та баштанних культур: — вiд сiльгоспвиробникiв та заготiвельникiв на пiдприємства торгiвлi, харчування та в овочесховища; — iз овочесховищ на пiдприємства торгiвлi i харчування. Умови мiжмiських перевезень фруктiв, ягiд, винограду та баштанних культур передбаченi Правилами перевезень швидкопсувних вантажiв автомобiльним транспортом у мiжмiському сполученнi. 19.4.2. При перевезеннi фруктiв, ягiд, винограду та баштанних культур Перевiзники, вантажовiдправники та вантажоодержувачi зобов'язанi вживати заходiв по охоронi їх вiд механiчних пошкоджень, атмосферних опадiв, впливу низьких i високих температур. 19.4.3. Фрукти, ягоди, виноград i баштаннi культури перевозять в рефрижераторах, iзотермiчних автомобiлях, автомобiлях-фургонах або автомобiлях (автопоїздах) з бортовою платформою. Рухомий склад для перевезень фруктiв, ягiд, винограду та баштанних культур Перевiзники вибирають з урахуванням температури зовнiшнього повiтря i тривалостi перевезення. Рухомий склад, що надається Перевiзниками для перевезень фруктiв, ягiд, винограду i баштанних культур, має бути чистим, без зайвих запахiв, а з бортовою платформою також забезпечений брезентом i вiрьовками. 19.4.4. Вантажовiдправник повинен подавати фрукти, ягоди, виноград та баштаннi культури, якi належить перевезти, чистими, непошкодженими механiчно, шкiдниками та захворюваннями, однаковими за ступiнню зрiлостi, упакованими у справну, чисту, суху, з гладкою внутрiшньою поверхнею, без зайвих запахiв тару, що зазначена в додатку 10. 19.4.5. У перiод масових заготiвель i реалiзацiї допускається доставка яблук, кавунiв, динь, гарбузiв i кабачкiв навалом. Перевiзники за Договором повиннi нарощувати борти автомобiлiв i причепiв до висоти 1,4 м вiд пiдлоги кузова. При перевезеннi кавунiв i стiйких сортiв динь без тари на пiдлогу кузова Замовником кладеться пiдстилка з шару соломи заввишки не менше 10 см або рогожi, мати, брезент, мiшковина тощо. Висота навантаження кавунiв повинна бути не бiльше 1,3 — 1,4 м. Динi складаються рядами, не бiльше 5 рядiв. Кожний ряд прокладається шаром соломи або iншим пакувальним матерiалом. 19.4.6. Вантажовiдправник повинен складати вантажнi мiсця з фруктами, ягодами, виноградом i баштанними культурами в кузовах автомобiлiв щiльними рядами без промiжкiв мiж ними. 19.4.7. При перевезеннi фруктiв у вiдкритих ящиках, не забитих кришками, мiж рядами ящикiв прокладається дерев'яний щит за розмiром кузова або декiлька щитiв вiдповiдно меншого розмiру. Ящики укладаються так, щоб верхнiй ряд не виступав вище бортiв кузова автомобiля бiльше нiж на половину своєї висоти. При потребi ящики перев'язуються вiрьовкою та вкриваються брезентом. 19.4.8. Ягоди у легкiй тарi при перевезеннi укладаються в контейнери, клiтки або скрiплюються в паки. 19.4.9. Приймання вiд вантажовiдправникiв i здача вантажоодержувачам фруктiв, ягiд, винограду та баштанних культур здiйснюються Перевiзником за масою. При перевезеннi у контейнерах або автомобiлях-фургонах на адресу одного вантажоодержувача вантаж може вiдправлятися за пломбою вантажовiдправника. 19.4.10. При перевезеннi фруктiв, ягiд, винограду та баштанних культур в одному автомобiлi декiльком вантажоодержувачам вантажовiдправник повинен розмiщати їх у кузовi так, щоб забезпечувалось вивантаження всього асортименту вантажiв, адресованого кожному вантажоодержувачу, а також виписувати товарно-транспортнi накладнi кожному вантажоодержувачу. 19.5. Правила перевезень тварин, птицi, бджiл 19.5.1. Цим роздiлом Правил передбачаються умови перевезення тварин i птицi на пiдприємства м'ясної промисловостi, вiдгодiвельнi пункти, молочно-товарнi та племiннi ферми, птахоферми та iншi внутрiшньогосподарськi об'єкти. 19.5.2. Перевiзники, вантажовiдправники та вантажоодержувачi при перевезеннi тварин i птицi зобов'язанi дотримувати дiючих ветеринарно- санiтарних правил. 19.5.3. Для перевезення тварин i птицi Перевiзники зобов'язанi надавати спецiалiзований рухомий склад (скотовози), а при вiдсутностi його — автомобiлi з бортовою платформою, спецiально обладнанi для перевезення тварин i птицi. Перевезення тварин i птицi на автомобiлях-самоскидах, а також на автомобiлях з бортовою платформою пiсля перевезення отруйних речовин i хiмiкатiв без попередньої санiтарної обробки рухомого складу забороняється. 19.5.4. Автомобiлi з бортовою платформою, що призначенi для перевезення тварин i птицi, обладнуються вантажовiдправником або Перевiзником за взаємною домовленiстю дерев'яними щитами або металевими гратами i приладдям для прив'язування тварин. Довжина стiйл для коней i великої рогатої худоби 2,2 — 3,0 м, ширина 0,8 — 1,2 м, висота бокових поперечних перегородок 1,2 — 1,9 м вiд пiдлоги кузова. Для захисту тварин i птицi пiд час перевезень у несприятливих клiматичних умовах (сильна спека, вологiсть, мороз) автомобiлi обладнуються наметами або тентами. Кузов та його обладнання не повиннi мати цвяхiв або iнших гострих предметiв, що стирчать назовнi та можуть поранити тварин i птицю. Пiдлога кузова має бути цiлою, без щiлин. 19.5.5. Спецiалiзований рухомий склад для перевезення тварин i птицi має вiдповiдати вимогам ветеринарно-санiтарних правил. Вантажовiдправник повинен забезпечити покриття пiдлоги кузова як спецiалiзованого рухомого складу, так i бортового шаром пiдстилки (iз тирси, соломи тощо). Водiй (експедитор) при перевезеннi тварин i птицi повинен стежити за достатнiм захистом тварин вiд впливу низьких i високих температур. Водiй, починаючи рух транспортного засобу, повинен здiйснювати його без ривкiв, не допускати рiзкого гальмування, а по неякiсних дорогах — тримати швидкiсть, яка не допускала б значних вертикальних перемiщень. 19.5.6. Вантаження i вивантаження тварин здiйснюється безпосередньо з землi або з вантажно-розвантажувальних майданчикiв, обладнаних естакадами, рампами або трапами. 19.5.7. Вантажовiдправник завантажує в один автомобiль тварин однорiдних за видом i статтю. У разi потреби перевезень тварин рiзного виду i статi в одному автомобiлi, вантажовiдправник повинен обладнати кузов додатковими перегородками. Велику рогату худобу та коней ставлять у кузовi автомобiля головою вперед i прив'язують. Перевозити коней дозволяється тiльки розкованими. Молодняк великої рогатої худоби та iнших тварин, а також вiвцi, кози, свинi можуть перевозитись без прив'язування, але в такiй кiлькостi, щоб усi тварини могли лежати в кузовi автомобiля; при цьому вантажовiдправник повинен обладнати кузов перегородками, щоб не допустити скупчення тварин на пiдйомах, спусках, при гальмуваннi тощо. 19.5.8. Норми та способи вантаження тварин i птицi в рухомий склад установлюються вантажовiдправником, виходячи з умов перевезень (типу рухомого складу, виду та вiку тварин i птицi, вiдстанi перевезень, пори року, стану дорiг тощо) з урахуванням найповнiшого використання b`mr`fmnqr3 автомобiлiв та забезпечення схоронностi тварин i птицi (додаток 11). 19.5.9. При перевезеннi тварин i птицi вантажовiдправник зобов'язаний видати Перевiзнику (експедитору) ветеринарне свiдоцтво встановленої форми, а у разi потреби — i дозвiл карантинної служби. 19.5.10. Для супроводження тварин i птицi вантажовiдправник зобов'язаний призначати експедитора. За домовленiстю сторiн функцiї експедитора може виконувати водiй. 19.5.11. Експедитор приймає тварин i птицю для перевезення, здiйснює нагляд за ними в дорозi, поїння, годування, безпосередню охорону тварин i птицi, а також здачу їх вантажоодержувачу. 19.5.12. Якщо термiн перевезення тварин i птицi перевищує 6 годин, вантажовiдправник зобов'язаний забезпечити їх кормами. 19.5.13. Вантажовiдправник повинен подавати птицю та кроликiв, що пiдлягають перевезенню, у клiтках, обладнаних вiдповiдним чином. Дно клiток має бути щiльним, гноївконепроникним. 19.5.14. Клiтки з птицею встановлюються в кузовi автомобiля таким чином, щоб забезпечити в кожнiй клiтцi вiльну циркуляцiю повiтря. Пiсля навантаження клiток вантажовiдправник повинен надiйно закрiпити їх у кузовi автомобiля. 19.5.15. Перевiзник не несе вiдповiдальностi за падiж тварин i птицi пiд час транспортування через хворобу, неправильне розмiщення та крiплення їх в рухомому складi, невiдповiднiсть температури повiтря умовам перевезень окремих видiв тварин i птицi. 19.5.16. Якщо в процесi транспортування виявленi захворювання чи падiж тварин або птицi, експедитор зобов'язаний показати для огляду найближчiй ветеринарнiй установi всiх тварин i птицю. 19.5.17. Пiсля вивантаження тварин i птицi очищення, промивку та дезiнфекцiю кузова рухомого складу, додаткового обладнання та приладдя, що застосовувались при перевезеннi, виконує вантажоодержувач. 19.5.18. Бджiл перевозять у вуликах або фанерних пакетах тiльки в лiтнiй або перехiднi перiоди у супроводi експедиторiв вантажовiдправника. При перевезеннi в автомобiлях-фургонах вулики встановлюють ярусами так, щоб вентиляцiйнi отвори не були затуленi, а мiж рядами був прохiд для експедитора. Для стiйкостi пакети або вулики скрiплюються дошками на цвяхах, а ряди бiля проходу закрiплюють вертикальними брусами. 19.5.19. Оптимальна температура при перевезеннi бджiл +8 град. В автомобiлях-фургонах перевезення бджiл допускається у перехiдний перiод при температурi зовнiшнього повiтря не бiльш як +10 град. 19.6. Правила перевезень силосної маси 19.6.1. Силосну масу перевозять безтарним способом автомобiлями- самоскидами. За погодженням Перевiзника i вантажовiдправника силосну масу можна перевозити бортовими автомобiлями. У цьому випадку b`mr`fnb3dop`bmhj повинен обладнати автомобiлi з бортовою платформою розвантажувальними пристроями (сiтками, скрiбками, щитами тощо). 19.6.2. Пiдготовка рухомого складу для перевезення силосної маси передбачає нарощування бортiв кузовiв до висоти 1,3 — 1,5 м вiд пiдлоги кузова. 19.6.3. Форма органiзацiї робiт при перевезеннi силосної маси з полiв на мiсця силосування визначається за погодженням сторiн. 19.6.4. Обсяги перевезень силосної маси визначаються Перевiзником i Замовником шляхом контрольного зважування автомобiлiв з вантажем i без вантажу. 19.7. Правила перевезень iншої продукцiї сiльського господарства 19.7.1. Шкiра, шкура (суха та мокросолена), пух i перо пiд час перевезення потребують додержання певних режимiв температури й вологостi. Цей вантаж боїться високих температур, вогкостi, зволоження. 19.7.2. Шкiряна, хутрова та iнша сировина повинна мати на шкiрах установлений знак ветсаннагляду про дослiдження її на сибiрську виразку. Навiть при наявностi цих знакiв i санiтарних сертифiкатiв, що супроводжують вантаж, вантажники зобов'язанi користуватися рукавицями. 19.7.3. Специфiка перевезення шкiряної i шубно-хутрової сировини автомобiльним транспортом визначається вiдповiдними стандартами, згiдно з якими цю сировину спаковують в тюки без обгортання в пакувальну тканину. 19.7.4. Для транспортування шкiряної та шубно-хутрової сировини використовуються фургони або бортовi автомобiлi з обов'язковим накриттям вантажу брезентом. 19.7.5. Згiдно з вимогами ветеринарного законодавства пiсля виконання перевезень шкiряної сировини рухомий склад пiдлягає санiтарнiй обробцi. 19.7.6. Допускається транспортування шкiряної сировини та овчини автотранспортом на пiддонах, що перев'язанi вiрьовкою. Маса тюка не повинна перевищувати 40 — 50 кг, пiддона — 1000 кг. 19.7.7. Допускається при здiйсненнi мiських перевезень транспортування шкiряної сировини (шкiр) навалом. Окремi шкiри навантажуються плазом з сепарацiєю нижнiх рядiв. Для сепарацiї використовують дошки, мати i брезенти. Для кращого використання вантажопiдйомностi автомобiля доцiльно на сухi шкiри навантажити сухий кiповий вантаж, який з умов перевезення можна перевозити зi шкiрами. 19.7.8. Шкури мокросоленi перевозять у бочках, кiпах, в'язках та окремо (без тари). Забороняється перевезення шкур разом iз сухими вантажами та вантажами, якi сприймають стороннi запахи. Мокросоленi шкури мають бути надiйно захищенi вiд атмосферних опадiв. G`anpnm:r|q в сепарацiї або в настилi пiдлоги кузова використовувати дубовi дошки. 19.7.9. Пiсля вивантаження мокросолених шкур кузов автомобiля вимивають водою пiд великим тиском. 19.7.10. Вовну перевозять двох видiв: миту i немиту (жирну). Забороняється перевозити обидва види вовни разом. Перед вантаженням вовни слiд вимагати ветеринарне свiдоцтво (сертифiкат) i дотримувати умов безпеки пiд час роботи з вовною. Забороняється подавати для перевезення вологу або мокру вовну. Забороняється вантажити вовну на вологий або жирний вантаж. Вовна має здатнiсть до самозаймання i легко займається вiд зовнiшнiх джерел вогню. Ця здатнiсть посилюється при зiткненнi з нафтопродуктами, харчовими маслом, олiєю та жирами. При вантаженнi та вивантаженнi вовни слiд вживати заходiв щодо пожежної безпеки. 19.7.11. Волосся тварин перевозять спресованим у кiпи або у мiшках. При перевезеннi волосся обов'язкова наявнiсть ветеринарно-санiтарного свiдоцтва встановленої форми. 19.7.12. До перевантаження вантажу допускаються робiтники, якi мають спецiальнi щеплення, забезпеченi спецодягом та пройшли вiдповiдний iнструктаж. 20. Правила перевезень продукцiї лiсової, деревообробної i целюлозно- паперової промисловостi 20.1. Правила перевезень лiсоматерiалiв i пиломатерiалiв 20.1.1. Перевiзники, в залежностi вiд довжини лiсу (хлистiв, сортиментiв, довгоття, короття) i пиломатерiалiв, що подаються для перевезення, повиннi надавати обладнаний кониками спецiалiзований рухомий склад або автомобiлi з бортовою платформою. Ув'язувальнi засоби (ланцюги, троси) надаються Замовником. Для перевезення лiсу i пиломатерiалiв гiрськими дорогами причепи та причепи-розпуски мають бути обладнанi гальмами. 20.1.2. У разi використання одноразових засобiв пакетування пиломатерiалiв за допомогою брусково-дротяної обв'язки пакет має бути ув'язаний вiдповiдно до рекомендацiй додатка 12. 20.1.3. За вiдсутностi спецiалiзованого рухомого складу Замовник за згодою Перевiзника чи Перевiзник за Договором може обладнати рухомий склад, що надається для перевезень лiсу i пиломатерiалiв, кониками та iншим приладдям (шипами чи гребiнками протиковзання), якi вiдвертають можливiсть зрушення лiсу i пиломатерiалiв на кабiну. За кабiною для захисту її вiд ударiв торцями колод чи хлистiв встановлюються щити. 20.1.4. Вантажовiдправник повинен забезпечувати на вантажних пунктах вiльне маневрування i роз'їзд лiсовозiв будь-якої вантажностi. 20.1.5. Вантаження лiсу i пиломатерiалiв на рухомий склад та їх jp3okemm здiйснює вантажовiдправник, а зняття крiплення i розвантаження лiсу i пиломатерiалiв — вантажоодержувач. 20.1.6. На рухомий склад укладають пиломатерiали одного сортименту i довжини; при укладаннi необрiзних дошок, обапола i сильно збiжистих колод — чергують товстi кiнцi з тонкими, а широкi з вузькими. 20.1.7. Дозволяється перевозити здорову деревину в автомобiлях, на яких перед цим перевозився заражений грибками лiс, тiльки за умови ретельної очистки кузова автомобiля вiд гамузу та смiття i дезiнфекцiї його розчином антисептика, яку виконує Замовник. 20.1.8. Елементи конструкцiй та виробiв, просоченi антисептиками проти загнивання i запалення у процесi експлуатацiї, при транспортуваннi слiд захищати вiд атмосферних опадiв, тобто закривати пергамiном, толем чи кiлькома рядами непросоченого пиломатерiалу. 20.1.9. Вантажно-розвантажувальнi операцiї з просоченими виробами виконуються механiзованим способом. Не допускається участь водiя у вантажно-розвантажувальних роботах, крiм випадкiв, коли перевезення лiсу i пиломатерiалiв здiйснюється лiсовозними поїздами, що обладнанi iндивiдуальними навантажувальними засобами. 20.1.10. Вантажовiдправник повинен розташовувати лiс i пиломатерiали рiвномiрно мiж кониками автомобiля i причiпного складу. Комлi мають бути вирiвненi. Висота вантажу на автомобiлi не може перевищувати висоту вантажу на розпуску бiльш як на 100 мм пiд час перевезення сортиментiв i на 300 мм пiд час перевезення хлистiв. 20.1.11. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу лiсу i пиломатерiалiв здiйснюються Перевiзником за об'ємом, а пiд час перевезення пакетним способом — за кiлькiстю вантажних мiсць (пакетiв). 20.1.12. Для перевезення лiсу i пиломатерiалiв допускаються тiльки водiї, якi пройшли iнструктаж з технiки безпеки й особливостей перевезень лiсу i пиломатерiалiв. 20.2. Правила перевезень тари 20.2.1. Цим роздiлом Правил передбачаються умови перевезень дерев'яної i полiмерної тари з пiдприємств торгiвлi i громадського харчування на тароремонтнi пiдприємства, з тароремонтних пiдприємств i пiдприємств — виготовлювачiв тари — споживачам, а також умови перевезень скляної тари з пiдприємств торгiвлi i громадського харчування, приймальних пунктiв — споживачам. 20.2.2. Умови перевезення поворотної тари (iнвентарної тари, скляного посуду тощо) передбачаються Договором про перевезення вантажiв у поворотнiй тарi, що укладається Перевiзником i Замовником. Доставка поворотної тари вантажовiдправникам при мiських перевезеннях здiйснюється за кiльцевими (збiрними) маршрутами, як правило, автомобiлями, що доставили вантаж, якщо вони не залучаються для перевезення iнших вантажiв у зворотному напрямку за рацiональними маршрутами. 20.2.3. Перевезення дерев'яної тари з пiдприємств торгiвлi i cpnl`dq|jncn харчування на тарозбираючi пiдприємства виконуються Перевiзниками за Договорами з цими тарозбираючими пiдприємствами. 20.2.4. Перевiзники повиннi надавати для перевезення тари спецiалiзований рухомий склад (таровози) або автомобiлi з бортовою платформою з нарощеними бортами. 20.2.5. Приймання для перевезення i здача дерев'яної i полiмерної тари здiйснюються Перевiзником за загальною кiлькiстю мiсць, а скляної тари — за загальною кiлькiстю стандартно-заповнених посудом ящикiв чи корзин. 20.2.6. Перевiзники не несуть вiдповiдальностi за якiсний стан тари (наявнiсть на стандартнiй тарi щербинок, вiдколiв, посiчень). 20.2.7. Вантажовiдправники складану i розбiрну дерев'яну тару повиннi подавати для перевезення складеною, у щитках, що спакованi комплектно в паки або в комплектах деталей. Для забезпечення мiцностi ув'язки кожна пака перев'язується дротом чи шпагатом. Ящики трапецiєвидної форми укладаються в кузовi автомобiля один в один, а кришки спаковуються окремо. 20.2.8. Для охорони тари вiд поломок при транспортуваннi вiдправники тари повиннi укладати бочки, ящики дощатi та iншу важку тару на спiд кузова автомобiля, а бiльш легку — зверху. 20.2.9. При перевезеннi одним автомобiлем тари рiзної номенклатури на адресу одного чи кiлькох одержувачiв, вантажовiдправник повинен завчасно до прибуття автомобiля пiд завантаження пiдгрупувати тару за вантажоодержувачами, здiйснювати завантаження на одному посту i виписати товарно-транспортнi накладнi кожному одержувачу. 20.2.10. Пiдприємства, що виготовляють i ремонтують тару, повиннi забезпечити прибирання пiд'їзних шляхiв, мiсць вантаження i розвантаження тари, щоб уникнути пошкодження автомобiльних шин гострими предметами. 20.2.11. Для здiйснення безперешкодного вантаження i розвантаження тари вантажовiдправники i вантажоодержувачi повиннi забезпечити вiльний проїзд автомобiлiв до мiсць складування тари. 20.3. Правила перевезень меблiв 20.3.1. Правилами передбачаються умови перевезень меблiв з пiдприємств- виготовлювачiв, баз (складiв) торгових органiзацiй на iншi бази, в магазини та споживачам. 20.3.2. Пiд час перевезення меблiв Замовник та Перевiзник повиннi вживати заходiв щодо забезпечення цiлостi вантажу, не допускаючи пошкодження меблiв (ударiв, подряпин, вiдколiв) i попадання на них атмосферних опадiв та пилу. 20.3.3. Перевезення меблiв здiйснюється тарним i безтарним способами. 20.3.4. Перевiзник для безтарного перевезення меблiв повинен надавати, як правило, автомобiлi-фургони, якi обладнанi всерединi спецiальним приладдям, що забезпечує цiлiсть виробiв (м'якi джгути-прокладки, напiвм'якi та м'якi валики). 20.3.5. За вiдсутностi спецiалiзованих автомобiлiв-фургонiв dnosqj`:r|q перевезення меблiв безтарним способом на автомобiлях з бортовою платформою. Обладнання автомобiлiв з бортовою платформою приладдям, що забезпечує цiлiсть меблiв (брезент, вiрьовки), здiйснюється Замовником чи Перевiзником за Договором. 20.3.6. Перевезення меблiв у тарi здiйснюється в автомобiлях-фургонах чи автомобiлях з бортовою платформою. 20.3.7. Перед подачею для перевезення меблiв у тарi чи упаковцi Замовник зобов'язаний завчасно замаркувати кожне вантажне мiсце. 20.3.8. Вантаження i розмiщення меблiв у кузовi, крiплення та ув'язку повинен здiйснювати Замовник. 20.3.9. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача меблiв вантажоодержувачу здiйснюються Перевiзником за найменуванням i кiлькiстю мiсць. 20.4. Правила перевезень продукцiї целюлозно-паперової промисловостi 20.4.1. Цими правилами передбачаються умови перевезення продукцiї целюлозно-паперової промисловостi з пiдприємств, якi її виготовляють, до споживачiв, а також — в iнших випадках, коли вона перевозиться вiд вантажовiдправникiв до вантажоодержувачiв. 20.4.2. Кiпи целюлози мають бути обгорнутi небiленою целюлозою i затягнутi поясами iз стальної стрiчки або стального дроту. 20.4.3. Замовник зобов'язаний подавати для перевезення папiр — в рулонах, упакованих в декiлька шарiв мiцного пакувального паперу, та в листах, упакованих в дерев'янi ящики або в два щити; целюлозу — у виглядi пластин, спакованих в кiпи. Ящики та щити мають бути обв'язанi стальною пакувальною стрiчкою. При перевезеннях листового паперу у контейнерах допускається м'яке упакування його в кiпи. 20.4.4. Маркування паперу має вiдповiдати вимогам роздiлу 7 цих Правил. 20.4.5. Перевiзник повинен надавати для перевезення паперу автомобiлi (автопоїзди) з бортовою платформою, що забезпеченi брезентом i вiрьовками. Борти автомобiлiв та причепiв при потребi можуть бути нарощенi. Пiдготовка кузова автомобiля для приймання паперу i паперових виробiв полягає в сухому очищеннi кузова, а пiсля перевезення вантажiв, що пилять, i вантажiв, що залишили бруднi слiди, — миттi та просушуваннi. 20.4.6. Рулони складаються в кузовi автомобiля (автопоїзда) рядами як на бокову поверхню, так i на торець. Пiд час укладання рулонiв на бокову поверхню крайнi рулони нижнього ряду закрiплюються клинами, що мають кут загострення 30 — 40 град. Не допускається закрiплення рулонiв непристосованими клинами, цеглинами тощо. Пiд час укладання другого i третього ряду рулонiв на дощатi мiстки крайнi рулони в цих рядах також закрiплюються клинами. При вирiвнюваннi неправильно укладених рулонiв чи вантажних мiсць в щитках забороняється користуватися металевими важелями, гачками, ломами та iншими предметами, що мають гострi кiнцi. 20.4.7. Замовники повиннi оснащувати пункти вантаження i розвантаження паперу мiстками, трапами, пiддонами, пересувними засобами малої механiзацiї, вiзками, електронавантажувачами. 20.4.8. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника та здача вантажоодержувачу паперу здiйснюються Перевiзником за кiлькiстю мiсць i масою, зазначеною на вантажних мiсцях i в товарно-транспортних накладних. Приймання i здача целюлози виконуються рахуванням мiсць. 21. Правила перевезень навалочних вантажiв (руди металiчної, вугiлля, коксу) 21.1. Не дозволяється перевозити руду рiзних сортiв на одному автомобiлi. 21.2. Замовник зобов'язаний забезпечити водiя засобами захисту, коли подає для перевезення руду, яка випаровує отруйнi речовини (свинцевi, цинковi тощо). 21.3. Не допускається перевезення сухої руди у вiдкритих автомобiлях з метою запобiгання утворенню пилу пiд час руху автомобiля. 21.4. Перевiзник за Договором може взяти на себе обладнання самоскидних кузовiв системою пiдiгрiвання кузова. 21.5. Для вантаження навалочних вантажiв Замовник повинен надавати навантажувальнi механiзми з об'ємом ковша не бiльше 1/3 об'єму кузова автомобiля (причепа). 21.6. Пiд час вантаження навалочних вантажiв у кузов автомобiля (причепа) кiвш навантажувального механiзму має знаходитись на висотi не бiльше нiж 0,5 м вiд днища кузова. 21.7. Замовник або Перевiзник (хто передбачений Договором) пiсля розвантаження повинен очистити кузов автомобiля вiд залишкiв вантажу. 21.8. Пiд час вантаження навалочних вантажiв водiю не дозволяється знаходитись у кабiнi автомобiля, а вантажовiдправнику забороняється перемiщати вантаж над кабiною автомобiля; вантаження в кузов автомобiля слiд проводити тiльки збоку або ззаду. 21.9. Замовник погоджує з Перевiзником та зазначає в Договорi порядок повiдомлення водiя (звуковим або свiтловим сигналами) про початок подавання автомобiля для завантаження, а також способи позначення мiсця встановлення автомобiля для завантаження (вiшками, знаками, покажчиками). Пiсля закiнчення завантаження автомобiль може прямувати до мiсця розвантаження тiльки пiсля дозволу машинiста екскаватора. 21.10. Замовник повинен забезпечити безпечне виконання робiт у кар'єрах: — огороджувати проїзну частину дороги всерединi кар'єру з боку нижнього вiдкосу земляним валом або захисною стiною; — при затяжних уклонах дорiг (бiльше нiж 0,06) створювати горизонтальнi майданчики з уклоном 0,02 та довжиною не менше нiж 50 м i не бiльше нiж через кожнi 600 м довжини затяжного уклону; — на навантажувальних майданчиках, що мають уклони, встановлювати упори пiд колеса автомобiлiв; — прибирати шматки руди, вугiлля тощо, якi попадають пiд колеса автомобiля i становлять перешкоду для його руху; — поливати в разi потреби поверхню дороги всерединi кар'єру для видалення пилу, а також утримувати пiд'їзнi шляхи до мiсць вантаження у справному станi. 21.11. Замовник повинен не допускати концентрацiї газiв у кар'єрi вище встановленої норми. 21.12. Замовник повинен узгодити графiк подання рухомого складу з графiком пiдривних робiт i ремонтом навантажувальних механiзмiв. 21.13. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника та здача вантажоодержувачу навалочних вантажiв провадяться Перевiзником за масою. 21.14. Вугiлля завантажують навалом тiльки одного класу i марки з рiвномiрним розподiлом у кузовi автомобiля. Категорично забороняється перевозити вугiлля разом з горючими i вибуховими речовинами. Не допускається вантаження теплого (вище 35 град.) вугiлля. 21.15. Кокс перевозять так само, як i вугiлля. При цьому треба враховувати, що кокс має велику здатнiсть до поглинання вологи i збiльшення через це своєї маси (до 20 %). 22. Правила перевезень мiнеральної сировини, мiнерально-будiвельних матерiалiв та виробiв 22.1. Правила перевезень матерiалiв мiнерально-будiвельних природних 22.1.1. Правилами передбачаються умови перевезень нерудних будiвельних матерiалiв (пiску, пiщано-гравiйної сумiшi, гальки, гравiю, щебеню, вапняку, крейди, шлаку, каменю та їх вiдходiв, керамзиту) i грунту (в тому числi рослинної землi, глини, торфу). 22.1.2. При перевезеннi нерудних будматерiалiв i грунту з об'ємною масою менш як 1,5 т/куб. м Перевiзники зобов'язанi наростити борти автомобiлiв на висоту не менше нiж 200 мм. 22.1.3. Перевiзники за Договором можуть взяти на себе обладнання кузовiв автомобiлiв системою пiдiгрiвання. 22.1.4. Для вантаження нерудних будiвельних матерiалiв i грунту Замовник повинен надавати навантажувальнi механiзми з об'ємом ковша не a3k|x як 1/3 об'єму кузова автомобiля. Пiд час вантаження нерудних будiвельних матерiалiв i грунту в кузов автомобiля кiвш навантажувального механiзму повинен знаходитись на висотi не бiльш як 1 м вiд борта кузова автомобiля. 22.1.5. Замовник пiсля розвантаження повинен очистити кузов автомобiля вiд залишкiв вантажу. 22.1.6. Iнструктування з технiки безпеки водiїв автомобiлiв, що працюють в кар'єрi, проводиться власником кар'єру або уповноваженим ним органом спiльно з Перевiзником. Водiям видається посвiдчення на право роботи у кар'єрi. 22.2. Правила перевезень глиняної та силiкатної цегли 22.2.1. Перевезення цегли доцiльно здiйснювати пакетним способом: на пiддонах чи без пiддонiв iз захисними пристроями. 22.2.2. Вантажовiдправник повинен надавати для перевезення цегли пiддони i бруски, стрiчковi огорожi i приладдя для крiплення i роз'єднання пакетiв. За Договором Перевiзник може взяти на себе виготовлення й установлення такого приладдя на рухомий склад. Повернення пiддонiв i брускiв вантажовiдправнику здiйснюється Перевiзником або Замовником за домовленiстю. 22.2.3. При перевезеннi цегли на пiддонах вантажовiдправник зобов'язаний до прибуття рухомого складу для завантаження забезпечити складання вантажу на пiддони. Типи i параметри пiддонiв повиннi вiдповiдати державному стандарту. Не допускається вантаження пакета, якщо з його нижнього ряду, кутiв i торцевих сторiн випали цеглини. 22.2.4. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника та здача вантажоодержувачу цегли здiйснюються Перевiзником за кiлькiстю стандартно заповнених пакетiв. Вантажовiдправник у товарно- транспортнiй накладнiй зобов'язаний зазначити масу i кiлькiсть пакетiв. 22.2.5. Вантаження цегли, а також крiплення пакетiв здiйснюються вантажовiдправником, знiмання крiплень i вивантаження цегли — вантажоодержувачем. Перевiзник може за Договором провадити встановлення i знiмання крiплень. Пiсля закiнчення вивантаження вантажоодержувач зобов'язаний очистити пiдлогу кузова вiд цегляних крихт. 22.2.6. При перевезеннi глиняної цегли на пiддонах з укладкою "в ялинку" у випадках, коли вантажнiсть рухомого складу не перевищує 7 т, пакети встановлюються вантажовiдправником уздовж осi кузова, а при вантажностi рухомого складу понад 7 т — перпендикулярно осi кузова в шаховому порядку впритул до одного iз бокових бортiв автомобiля. Схеми укладання цегли наведенi у додатку 13. Пiд час розмiщення пакетiв поперек кузова вантажовiдправник повинен пiдкладати бруски перерiзом 50 х 50 мм i довжиною 1 м пiд пiддони крайнiх пакетiв, що не примикають до бокового борта. 22.2.7. Пiд час вантаження i вивантаження цегли водiй зобов'язаний вийти iз кабiни автомобiля i знаходитись поза зоною дiї стрiли навантажувального механiзму. 22.2.8. Пiд час вантаження i вивантаження пакетiв цегли на пiддонах iз застосуванням траверс i захватiв без бокових огороджень пiднiмання пакетiв слiд здiйснювати на висоту не менш як 0,5 м i не бiльше нiж 1,0 м над бортом автомобiля чи над ранiше встановленим пакетом. 22.2.9. Водiй зобов'язаний перевiрити вiдповiднiсть укладки та крiплення пакетiв цегли на рухомому складi вимогам безпеки руху i забезпечення цiлостi рухомого складу. Вантажовiдправник на вимогу водiя зобов'язаний усунути виявленi неправильностi в укладцi та крiпленнi вантажу. 22.2.10. Закрiплення пакетiв, а також перевiрка правильностi їх крiплення виконуються тiльки пiсля вiдведення навантажувальних механiзмiв вiд автомобiля. 22.3. Правила перевезень залiзобетонних виробiв 22.3.1. Залiзобетоннi вироби в залежностi вiд їх виду перевозяться в горизонтальному, вертикальному чи похиленому положеннi. 22.3.2. Перевезення залiзобетонних виробiв здiйснюється спецiалiзованим рухомим складом, забезпеченим iнвентарним оснащенням, яке забезпечує стiйке положення вантажу в дорозi, та автомобiлями (автопоїздами) з бортовою платформою. Автомобiлi(автопоїзди) з бортовою платформою використовуються для перевезення залiзобетонних виробiв невеликого розмiру (фундаментнi блоки, настили, плити, сходовi маршi тощо). Автопоїзди з напiвпричепами i причепами-розпусками використовуються для перевезення довгомiрних залiзобетонних виробiв (ферми, балки тощо). Спецiалiзований рухомий склад використовується для перевезення стiнових панелей i перегородок. 22.3.3. На залiзобетонних виробах, що за технiчними умовами при їх транспортуваннi i зберiганнi вимагають опори у визначених точках, вантажовiдправник повинен нанести маркування iз зазначенням таких точок опори. 22.3.4. За Договором може передбачатися дообладнання рухомого складу додатковим приладдям. 22.3.5. Пiдкладки i прокладки, потрiбнi для крiплення залiзобетонних виробiв, повинен надавати вантажовiдправник. У зимову пору вантажовiдправник зобов'язаний подавати для перевезення очищенi вiд снiгу i льоду залiзобетоннi вироби, а також застосовувати пiдкладки i прокладки, що обклеєнi гумою. 22.3.6. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу залiзобетонних виробiв здiйснюються Перевiзником за кiлькiстю мiсць. 22.3.7. На пунктах вантаження i розвантаження в небезпечних для руху gnm`u вантажовiдправник i вантажоодержувач зобов'язанi встановлювати попереджувальнi дорожнi знаки i дороговкази, якi видно в будь-який час доби. 22.3.8. При вантаженнi i розвантаженнi залiзобетонних виробiв за допомогою кранового обладнання водiю не дозволяється знаходитись у кабiнi автомобiля, а вантажовiдправнику (вантажоодержувачу) забороняється перемiщати вантаж над кабiною автомобiля. 22.4. Правила перевезень шиферу 22.4.1. Правилами передбачаються умови перевезень азбоцементного хвилястого i плескатого шиферу рiзної конфiгурацiї. 22.4.2. Перевезення шиферу здiйснюється автомобiлями (автопоїздами) з бортовою платформою. 22.4.3. Вантажовiдправник зобов'язаний заздалегiдь, до прибуття автомобiля пiд завантаження, пiдготувати шифер однакового виду i розмiру: укласти його в стопи на пiддонах, пiдрахувати кiлькiсть листiв у стопi та опломбувати кожен пiддон вiдповiдно до схеми, наведеної у додатку 14. 22.4.4. Вантаження i розмiщення пiддонiв на платформах автомобiлiв (автопоїздiв) виконуються вiдповiдно до схеми, наведеної у додатку 15. 22.4.5. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу завантаженого на пiддони шиферу провадяться Перевiзником за кiлькiстю опломбованих пакетiв. Вантажовiдправник зобов'язаний зазначити в товарно-транспортнiй накладнiй масу, кiлькiсть пакетiв i листiв у пакетi. У випадку порушення пломби пiд час транспортування здача шиферу вантажоодержувачу провадиться за кiлькiстю листiв, що зазначена в товарно-транспортнiй накладнiй. 22.4.6. При поданнi вантажовiдправником для перевезення шиферу з комплектуючими деталями (коники, цвяхи) Перевiзник зобов'язаний приймати їх вiд вантажовiдправника i здавати вантажоодержувачу. 22.5. Правила перевезень бетону i будiвельних розчинiв 22.5.1. Рiдкий бетон i будiвельнi розчини перевозяться автомобiлями- самоскидами, автомобiлями з кузовами ковшового або бункерного типу, автомобiлями-цистернами. Сухi сумiшi бетону i будiвельних розчинiв перевозяться тарним способом автомобiлями з бортовими платформами, а безтарним способом — автомобiлями з кузовами бункерного типу i автомобiлями-цистернами. 22.5.2. Для перевезення рiдкого бетону i будiвельних розчинiв слiд ущiльнювати заднiй борт автомобiлiв-самоскидiв, а також нарощувати боковi i переднiй борти на висоту 250 — 500 мм. 22.5.3. Перевiзник за Договором може взяти на себе обладнання кузовiв автомобiлiв теплоiзоляцiєю i системою пiдiгрiвання кузова. 22.5.4. Перевiзник приймає для перевезення вантажi вiд вантажовiдправника i здає їх вантажоодержувачу таким чином: — будiвельний розчин i рiдкий бетон — за масою; — сухi сумiшi бетону i будiвельних розчинiв у тарi — за кiлькiстю мiсць; — вантажi, що перевозяться в автомобiлях-цистернах з пломбою вантажовiдправника, — за непошкодженою пломбою. 22.5.5. При перевезеннi вантажiв безтарним способом в автомобiлях- цистернах вiдкриття люкiв цистерни перед завантаженням (розвантаженням) i закриття їх пiсля завантаження (розвантаження), з'єднання i роз'єднання завантажувальних рукавiв з цистерною виконують вантажовiдправник i вантажоодержувач. 22.5.6. Вантажоодержувач зобов'язаний очищати кузов автомобiля- самоскида вiд залишкiв бетону i розчинiв так, щоб пiсля очищення заднiй борт зачинявся без щiлин. 22.5.7. Вантажовiдправники та Перевiзники повиннi враховувати крайнiй строк доставки рiдкого бетону i будiвельних розчинiв для забезпечення збереження їх властивостей за час перевезення. Термiн доставки зазначається в паспортi на розчин (додаток 16), який видається на кожну їздку i здається вантажоодержувачу разом з вантажем. 22.6. Правила перевезень листового скла 22.6.1. Правилами передбачаються умови перевезень усiх видiв листового скла iз заводiв-виготовлювачiв на склади, бази, будiвельнi об'єкти, а також зi складiв i баз на будiвельнi та iншi об'єкти, що споживають листове скло. 22.6.2. Перевiзники, вантажовiдправники i вантажоодержувачi зобов'язанi вживати заходiв щодо забезпечення цiлостi листового скла пiд час вантаження, транспортування i розвантаження. Ящики зi склом не можна кантувати, встановлювати плазом або з нахилом. Усi види листового скла повиннi бути захищенi вiд впливу атмосферних опадiв, зволоження та рiзких температурних коливань. 22.6.3. Вантажовiдправник зобов'язаний подавати для перевезення листове скло всiх видiв i розмiрiв у дерев'яних ящиках, унiверсальних чи спецiальних контейнерах i багатооборотних ящиках, що належать заводам-виготовлювачам. 22.6.4. Маркування листового скла повинне вiдповiдати вимогам роздiлу 7 Правил. 22.6.5. Перевiзник повинен надавати для перевезення листового скла автомобiлi (автопоїзди) з бортовою платформою, що забезпеченi брезентом, або автомобiлi-фургони. Вiтринне листове скло слiд перевозити на спецiально обладнаних автомобiлях. Переобладнання автомобiлiв, за згодою Перевiзника, повинен провадити вантажовiдправник. За Договором переобладнання автомобiлiв може взяти на себе Перевiзник. 22.6.6. Ящики зi склом встановлюють в кузовi автомобiля торцями до m`opljs його руху iз щiльним приляганням один до одного. При неповному завантаженнi кузова ящики заклинюють чи розшивають так, щоб вони не зсовувались i не хиталися пiд час руху. 22.6.7. Листове скло в багатооборотних ящиках можна встановлювати вздовж i поперек кузова автомобiля. Ящики слiд укрiплювати: зшивати їх дощечками або зв'язувати дротом через кутовi захвати. При поперечному розмiщеннi багатооборотнi ящики слiд встановлювати з невеликим нахилом до кабiни автомобiля. 22.6.8. Перевiзник пiд час приймання скла для перевезення повинен звертати увагу на стан ящикiв, контейнерiв i самого скла. Ящики i контейнери, що мають несправностi й прикмети битого скла, для перевезення не приймаються. 22.6.9. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу листового скла в ящиках здiйснюються Перевiзником за найменуванням вантажу, кiлькiстю i стандартною масою вантажних мiсць або за масою, що зазначена на вантажних мiсцях i в товарно- транспортних накладних. 22.6.10. Приймання i здача листового скла, що перевозиться автомобiлем- фургоном на адресу одного вантажоодержувача або в контейнерi, може здiйснюватись за пломбою вантажовiдправника. 22.7. Правила перевезень сантехнiчних виробiв 22.7.1. Правилами передбачаються умови перевезень фарфоро-фаянсових, металевих та iнших сантехнiчних виробiв з пiдприємств-виготовлювачiв, баз i складiв на будiвельнi об'єкти, пiдприємствам, органiзацiям та iншим споживачам. 22.7.2. Вантажовiдправник повинен подавати для перевезення фарфоро- фаянсовi вироби, а також вироби iз металу з гальванiчним та емалевим покриттям упакованими в ящики або решiтки iз застосуванням упорiв, що охороняють їх вiд ударiв об стiнки ящика, чи з прокладкою виробу соломою, стружкою тощо. Упори та прокладки для крiплення сантехнiчних виробiв на рухомому складi надаються вантажовiдправником. 22.7.3. Фарфоро-фаянсовi вироби, а також вироби iз металу з гальванiчним та емалевим покриттям пiд час перевезення потрiбно накривати брезентом для запобiгання впливу атмосферних опадiв. 22.7.4. При поданнi для перевезення на одному автомобiлi рiзних за номенклатурою сантехнiчних виробiв на адресу одного чи декiлькох вантажоодержувачiв вантажовiдправник зобов'язаний заздалегiдь, до прибуття автомобiля пiд завантаження, провести пiдгрупування вантажу за вантажоодержувачами i виписати товарно-транспортнi накладнi кожному вантажоодержувачу. 22.7.5. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу сантехнiчних виробiв у тарi здiйснюються Перевiзником за найменуванням вантажу, кiлькiстю i стандартною масою b`mr`fmhu мiсць або за масою, що зазначена на вантажних мiсцях i в товарно-транспортнiй накладнiй. 22.8. Правила перевезень цементу 22.8.1. Пiд час перевезення цементу Перевiзники, вантажовiдправники i вантажоодержувачi повиннi вживати заходiв щодо забезпечення цiлостi вантажу, не допускаючи попадання на цемент атмосферних опадiв i його розпорошення. 22.8.2. Цемент перевозиться безтарним способом спецiалiзованими автомобiлями-цистернами, а також тарним способом (у мiшках) автомобiлями з бортовою платформою i брезентовим покриттям. 22.8.3. Вантажовiдправник зобов'язаний подавати для перевезення безтарним способом цемент з температурою, що не вища за 100 град. 22.8.4. Приймання вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу цементу при перевезеннi його безтарним способом здiйснюються Перевiзником за пломбою вантажовiдправника. Приймання вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу цементу в мiшках здiйснюються Перевiзником за найменуванням, кiлькiстю мiсць i стандартною масою, що зазначенi в маркуваннi. 22.8.5. При перевезеннi цементу безтарним способом вiдкриття люкiв цистерни перед завантаженням (розвантаженням) i закриття їх пiсля завантаження (розвантаження), з'єднання i роз'єднання розвантажувальних рукавiв з цистерною виконують вантажовiдправник i вантажоодержувач. 22.8.6. При розвантажуваннi цементу у вантажоодержувача водiй зобов'язаний виконувати вмикання компресора i вiдкриття розвантажувального крана, а пiсля закiнчення розвантаження — вимикання компресора i закриття розвантажувального крана. 22.8.7. Вантажовiдправник повинен мати майданчики з твердим покриттям для розвантаження цементу iз автомобiлiв-цистерн. На постiйних мiсцях розвантаження (розчинних вузлах, заводах будiндустрiї, великих будiвництвах) вантажоодержувач повинен обладнувати розвантажувальнi майданчики iз забезпеченням нахилу автомобiля-цистерни на 12 — 14 град. На тимчасових об'єктах розвантажувальнi майданчики повиннi бути горизонтальними або мати нахил у бiк приймального обладнання. 22.8.8. Вантажоодержувач повинен установлювати ємкiсть для приймання цементу на висотi, що вiдповiдає висотi розвантаження, яку забезпечує компресорна установка автомобiля-цистерни. Приймальнi люки у тимчасових ємкостях (складах) повиннi вiдповiдати розмiрам приєднувальних шлангiв i щiльно зачинятися пiсля закiнчення розвантаження. Закрiплення розвантажувальних шлангiв приймального обладнання за допомогою дроту, мотузок та iнших пiдручних засобiв забороняється. Використання стороннiх джерел повiтря для створення тиску всерединi цистерни забороняється. 23. Правила перевезень продукцiї металургiйної промисловостi 23.1. Метали i металевi вироби, що перевозяться автомобiльним транспортом, пiдроздiляються на такi групи: — нормальнi за вагою i габаритами; — довгомiрнi, довжиною понад 8 м; — великоваговi, вагою одного мiсця понад 3 т. 23.2. Сортову сталь розмiром до 30 мм i тонколистову сталь товщиною до 4 мм перевозять у мiцно скрiплених пачках (в'язках, пакетах). Кожна пачка повинна мiстити сталь однiєї партiї. Допускається перевезення в пачках листової сталi товщиною до 6 мм включно, що прокатана на станах безперервної прокатки. За погодженням сторiн в пачках можна перевозити сортову сталь розмiром до 50 мм i листову сталь товщиною до 10 мм. Маса пачки пiд час ручного вантаження повинна бути не бiльш як 80 кг, механiзованого — не бiльш як 10 т, а на вимогу вантажоодержувача — не бiльше нiж 5 т. Пачки повиннi бути мiцно обв'язанi дротом чи стрiчкою не менше нiж у двох мiсцях, а кiнцi обв'язки надiйно закрученi. Пачки листiв треба мiцно скрiплювати стальною стрiчкою у двi скоби. 23.3. Для перевезення нормальних за вагою i габаритами металiв i металовиробiв застосовуються автомобiлi (автопоїзди) з бортовою платформою; для перевезення металу довжиною до 8 метрiв — тягачi з напiвпричепами i металовози; для перевезення довгомiрних металiв — автомобiлi з причепами-розпусками; для перевезення важковагових листiв — тягачi з напiвпричепами i причепами-ваговозами. 23.4. Кольоровi метали, сплави i металевi вироби перевозяться критими автомобiлями або в контейнерах. Обробленi поверхнi вiдливкiв i нарiзанi вироби (болти, гайки, гвинти) повиннi бути змащенi нейтральним мастилом, що запобiгає корозiї. 23.5. Метали i металевi вироби пiд час перевезення повиннi бути захищенi вiд пошкоджень, а вiдливки iз чорних металiв, кольоровi метали, сплави i металевi вироби — також i вiд атмосферних впливiв. При перевезеннi слiд вжити заходiв, що уберiгають метали вiд залишкових деформацiй. Метали i металевi вироби слiд перевозити: — стальний прокат, кутики, швелери i двотаври — в штабелях за профiлями на дерев'яних пiдкладках. При перевезеннi помiж окремими рядами прокатних виробiв укладають дерев'янi прокладки; — стальнi канати — скрученими в бухти або намотаними на барабани; — рулоннi сiтки — перев'язаними м'яким в'язальним дротом; — плоскi сiтки — пов'язаними в пакети; — заклепки, болти, гайки, шайби, гвинти — укладеними в тару; — електроди — обгорнутими папером та укладеними в ящики; — дрiт для автоматичного зварювання — скрученим в бухти, обгорнутим водонепроникним папером та упакованим у тарну тканину, рогожу чи в ящики; — кольоровi метали i сплави — зв'язаними в пачки та вкладеними в тару; забороняється пiдкладати пiд листи та профiлi iз алюмiнiєвих сплавiв стальнi пiдкладки, не обшитi деревом чи алюмiнiєм. 23.6. Стальнi труби дiаметром до 60 мм з товщиною стiнки до 1 мм включно, труби дiаметром 60 — 120 мм з товщиною стiнки вiд 1,5 до 3 мм, а також прецизiйнi, капiлярнi, безрисковi та з поверхнею, що вiдповiдає еталонам, перевозять в ящиках чи решiтках та в iншiй жорсткiй тарi, яка забезпечує товарний вигляд i зберiгає якiсть труб пiд час транспортування. Допускається укладання в одну тару декiлькох пакетiв труб рiзного дiаметра та рiзних марок сталi, але з окремим їх ув'язуванням. Вага одного мiсця пiд час ручного вантаження повинна бути не бiльш як 80 кг, а механiзованого — до 5 т. 23.7. Труби, сортамент яких не вказаний вище, перевозять в пакетах, мiцно ув'язаних не менше нiж у двох мiсцях. Вага пакета не повинна перевищувати 5 т. Труби дiаметром 159 мм i бiльше перевозять поштучно. За згодою вантажоодержувача допускається поштучне перевезення труб дiаметром вiд 114 до 159 мм. 23.8. Кiнцi гнутих труб i вiдводiв повиннi бути затуленими для захисту внутрiшньої поверхнi вiд впливу атмосферних опадiв. Вiдводи дiаметром до 100 мм слiд перевозити в контейнерах, а дiаметром понад 100 мм i гнутi труби — бортовими автомобiлями за умови захисту їх вiд впливу атмосферних опадiв. Труби повиннi бути щiльно ув'язанi в пакети чи упакованi в ящики. 23.9. Вантаження чавунних труб слiд провадити так, щоб виключалась можливiсть ударiв труби об трубу, об металевi чи кам'янi предмети. Пiд час транспортування чавунних труб автомобiлями розтруби повиннi бути направленi навперемiнно то в один, то в iнший бiк. 23.10. З'єднувальнi частини (фiтинги) перевозять у низках до 40 кг, в ящиках чи контейнерах. 23.11. Перевiзники, що мають саморозвантажний рухомий склад чи засоби механiзацiї, за Договором можуть здiйснювати механiзоване розвантаження металу i металовиробiв. 23.12. Пiд час вантаження на рухомий склад металу i металовиробiв рiзної довжини коротшi повиннi розмiщуватися зверху. 23.13. Пiд час вантаження довгомiрних металiв на причепи-розпуски слiд залишати зазор мiж кабiною i вантажем для забезпечення повороту причепа вiдносно автомобiля на 90 град. у будь-який бiк. 23.14. Вантажi цилiндричної форми вантажовiдправник зобов'язаний закрiплювати на автомобiлях i причепах дротом, тросами i дерев'яними jkhm`lh. 23.15. Приймання вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу металу i металовиробiв провадяться Перевiзником за кiлькiстю вантажних мiсць i масою, зазначеними вантажовiдправником у товарно-транспортнiй накладнiй. 23.16. Перевiзники зобов'язанi iнструктувати водiїв з технiки безпеки i правил перевезень металiв i металовиробiв. 23.17. Пiд час вантаження i розвантаження металiв i металовиробiв за допомогою кранового обладнання забороняється перемiщати вантаж над кабiною автомобiля, а також знаходитись в нiй водiєвi. 23.18. Перевiзники зобов'язанi встановлювати у переднiй частинi кузова автомобiля стальний лист для захисту кабiни вiд пошкодження вантажем. 24. Правила перевезень продукцiї хiмiчної промисловостi 24.1. Правила перевезень мiнеральних добрив, хiмiчних засобiв мелiорацiї грунтiв та продукцiї неорганiчної хiмiї 24.1.1. Зважаючи на те, що практично всi цi вантажi є небезпечними, особливостi перевезення їх розглядаються у Правилах перевезень небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом в Українi. 24.2. Правила перевезень продукцiї хiмiко-фармацевтичної i парфумерно-косметичної промисловостi 24.2.1. Пiд час транспортування i зберiгання слiд враховувати, що ряд медикаментiв i парфумерно-косметичнi вантажi видiляють запахи, через це їх сусiдство з харчовими вантажами неприпустиме. 24.2.2. Перевiзники, вантажовiдправники i вантажоодержувачi пiд час перевезення зобов'язанi вживати заходiв щодо забезпечення цiлостi медикаментiв, не допускаючи попадання на них пилу, атмосферних опадiв i впливу стороннiх запахiв. 24.2.3. Вантажовiдправник зобов'язаний подавати для перевезення медикаменти в картонних коробах, дерев'яних ящиках, бутлях масою не бiльше нiж 20 кг, а також у контейнерах. Лiкарська рослинна сировина подається для перевезення або у висушеному станi, або у консервованому. Висушена рослинна сировина перевозиться упакованою у спресованi або неспресованi кiпи, дерев'янi або фанернi ящики, тканиннi мiшки, рогожанi лантухи, бочки, барабани тощо. Рослинна сировина у консервованому станi транспортується у металевих бочках, бутлях, що забезпечують герметичнiсть упаковки. Маса вантажного мiсця вiд 10 до 120 кг. Бутлi з рiдкими медикаментами, що мають ознаки течi, для перевезення не приймаються. 24.2.4. Для уберiгання вiд пошкодження пiд час вантаження, транспортування i розвантаження медикаменти вiдповiдним чином упаковують: а) рiдкi медикаменти у склянiй упаковцi встановлюють в ящики з гнiздами. Склянi бутлi встановлюють у дерев'янi клiтки чи лозовi корзини. Дно ящикiв, вiльнi промiжки в гнiздах i корзинах, а також простiр пiд кришкою заповнюють пакувальним матерiалом; б) легкозаймистi рiдини — спирти, ефiри та iншi препарати на їх основi — упаковують у дерев'янi ящики з гнiздами на всю висоту тари. Стiнки вiдкритих ящикiв мають бути на 5 см вище закупорених бутлiв. 24.2.5. Маркування вантажних мiсць з медикаментами слiд провадити вiдповiдно до вимог роздiлу 7 цих Правил. 24.2.6. Перевiзники повиннi надавати для перевезення медикаментiв чистi автомобiлi (автопоїзди) з бортовою платформою, забезпеченi брезентом i вiрьовками, чи автомобiлi-фургони. 24.2.7. Медикаменти в тарi встановлюють в кузовi автомобiля (автопоїзда) щiльними рядами без промiжкiв мiж вантажними мiсцями з урахуванням маркування "ВЕРХ", "ОБЕРЕЖНО, СКЛО!". Ящики з медикаментами не повиннi виступати вище бортiв кузова бiльше нiж на половину своєї висоти. При цьому вантаж обов'язково ув'язують. 24.2.8. При поданнi для перевезення на одному автомобiлi медикаментiв рiзної номенклатури на адресу одного або декiлькох вантажоодержувачiв вантажовiдправник зобов'язаний заздалегiдь, до прибуття автомобiля пiд завантаження, виконати пiдгрупування вантажу за вантажоодержувачами i виписати товарно-транспортнi накладнi кожному вантажоодержувачу окремо. 24.2.9. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу медикаментiв у тарi здiйснюються Перевiзником за найменуванням вантажу, кiлькiстю мiсць i масою, зазначеними на вантажних мiсцях i в товарно-транспортних накладних. 24.2.10. Приймання i здача медикаментiв, що перевозяться в контейнерах або в автомобiлi-фургонi на адресу одного вантажоодержувача, здiйснюються за пломбою вантажовiдправника. 24.2.11. Перевезення медикаментiв, що належать до небезпечних вантажiв (отруйнi, сильнодiючi, легкозаймистi тощо) в частинi, не передбаченiй цим роздiлом Правил, здiйснюються вiдповiдно до Правил перевезень небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом в Українi. 24.3. Правила перевезень каучуку, гуми, гумотехнiчних виробiв 24.3.1. Каучук перевозять в кiпах, ящиках, мiшках i в блоках без упаковки. 24.3.2. Каучук легко пiддається впливовi зовнiшнього середовища, через що може втратити свої властивостi та товарну якiсть. 24.3.3. Перед завантаженням кузов автомобiля потрiбно очистити, прибрати грязь, а при використаннi автомобiля, який до цього перевозив вантажi, що утворюють пил — вимити кузов i просушити. Каучук має властивiсть мiцно прилипати до металевих поверхонь. Тому всi металевi частини внутрiшньої поверхнi кузова потрiбно iзолювати вiд каучуку сухими дошками чи фанерою. 24.3.4. Поверх каучуку забороняється вантажити будь-якi iншi вантажi. 24.3.5. При перевезеннi каучукових блокiв, обгорнутих в сорочки з листя каучуку, вантажовiдправник повинен густо посипати тальком пiдстилку з дошок та всi вантажнi мiсця. 24.3.6. До початку вантаження каучуку вантажовiдправник повинен перевiрити та пiдготувати до дiї всi засоби боротьби з пожежею. Якщо пiд час вивантаження виявиться, що нижнi ряди каучуку склеїлися i не пiддаються ручнiй обробцi для складання на вантажнi майданчики, стропи чи сiтки, слiд скористатися спецiальними вантажозахватними пристроями. 24.3.7. При перевезеннi латексу (водяного розчину натурального каучуку) застосовують бочки з спецiальними запобiжними клапанами, що уберiгають бочки пiд час розвантаження вiд вибуху газiв, якi утворилися внаслiдок розмноження деяких бактерiй. 24.3.8. Гуму i гумовi вироби, що належать до товарiв народного споживання (взуття, iграшки, медичнi вироби, галантерея тощо), перевозять упакованими в дерев'янi ящики. Гумовi вироби для промисловостi та транспорту пакують в кiпи, тюки, мiшки та ящики. Автопокришки перевозять без упаковки. 24.3.9. Гумовi вироби не вимагають особливих умов, можуть бути в цiлостi перевезенi при великих температурних перепадах. 25. Правила перевезень продукцiї харчової, м'ясо-молочної та рибної промисловостi 25.1. Правила перевезень борошна та крупи 25.1.1. Пiд час перевезення борошна та крупи Перевiзники, вантажовiдправники та вантажоодержувачi зобов'язанi дотримувати санiтарно-гiгiєнiчних вимог i вживати заходiв по забезпеченню цiлостi вантажу, не допускаючи попадання на борошно атмосферних опадiв. Не допускається сумiсне перевезення борошна та крупи з вантажами, що мають стiйкий запах чи забруднену поверхню. 25.1.2. Борошно перевозиться безтарним способом спецiалiзованими автомобiлями-цистернами i тарним способом — автомобiлями з бортовою платформою та укриттям брезентом i автомобiлями-фургонами. Крупа перевозиться тарним способом. 25.1.3. Приймання вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу борошна при перевезеннi його безтарним способом здiйснюються Перевiзником за пломбою вантажовiдправника. 25.1.4. При перевезеннi борошна безтарним способом вантажовiдправник зобов'язаний: — зважити автомобiль-цистерну без вантажу та з вантажем; — з'єднати та роз'єднати завантажувальнi рукави з цистерною; — завантажити цистерну; — опломбувати завантажувальнi люки та розвантажувальнi трубопроводи пiсля завантаження. 25.1.5. При перевезеннi борошна безтарним способом вантажоодержувач зобов'язаний: — зважити автомобiль-цистерну з вантажем та без вантажу; — перевiрити наявнiсть пломб на завантажувальних люках i розвантажувальних трубопроводах; — зняти пломби з розвантажувальних трубопроводiв; — з'єднати та роз'єднати розвантажувальнi рукави з цистерною; — вивантажити борошно стисненим повiтрям вiд власного компресора. 25.1.6. Пiд час вивантаження борошна у вантажоодержувача водiй зобов'язаний вiдкрити, а пiсля вивантаження закрити розвантажувальний кран. 25.1.7. Перевiзник приймає для перевезення вiд вантажовiдправника i здає вантажоодержувачу борошно та крупу в тарi за найменуванням, кiлькiстю мiсць i стандартною масою мiсць без переважування. 25.2. Правила перевезень хлiба та хлiбобулочних виробiв 25.2.1. Пiд час перевезення хлiба та хлiбобулочних виробiв Перевiзники, вантажовiдправники i вантажоодержувачi зобов'язанi дотримувати встановлених санiтарно-гiгiєнiчних вимог. 25.2.2. Для забезпечення цiлостi хлiба та хлiбобулочних виробiв вантажовiдправник пiд час вантаження зобов'язаний дотримувати таких вимог: — заповнювати лотки стандартною кiлькiстю хлiба та хлiбобулочних виробiв; — укладати формовий хлiб в один ряд заввишки на бокову чи нижню скорину; — укладати спечений на черенi хлiб та хлiбобулочнi вироби (батони, хали, булки тощо) в один ряд заввишки на нижню чи бокову скорину з ухилом до бокової чи задньої стiнки лотка; — укладати дрiбноштучнi хлiбобулочнi вироби вагою до 200 г включно на нижню скоринку в один-два ряди заввишки, а вироби з оздобленням по верхнiй скоринцi — в один ряд. 25.2.3. Перевезення хлiба та хлiбобулочних виробiв здiйснюються за погодженими графiками та маршрутами, якi вантажовiдправники розробляють разом з вантажоодержувачами та Перевiзниками. Норми одночасного завезення хлiба та хлiбобулочних виробiв установлюються в Договорi. 25.2.4. Перевiзники повиннi надавати для перевезення хлiба та хлiбобулочних виробiв автомобiлi-фургони, обладнанi напрямними для установки лоткiв, чи автомобiлi, пристосованi для перевезення хлiба та хлiбобулочних виробiв у тарi-обладнаннi. 25.2.5. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу хлiба та хлiбобулочних виробiв здiйснюються Перевiзником за найменуванням та кiлькiстю стандартно заповнених лоткiв з перевiркою кiлькостi виробiв, що мiстяться в кожному лотку. 25.2.6. Вантаження хлiба та хлiбобулочних виробiв i вивантаження порожнiх лоткiв виконуються вантажовiдправником, а вивантаження хлiба та хлiбобулочних виробiв i вантаження порожнiх лоткiв — вантажоодержувачем. Перевiзник за Договором може брати участь у вантаженнi та вивантаженнi хлiбобулочних виробiв з покладанням цих функцiй на водiя. При участi водiя у вантажно-розвантажувальних роботах вантажовiдправник повинен забезпечити його санiтарним одягом. 25.2.7. Пiсля вивантаження хлiба та хлiбобулочних виробiв вантажоодержувач зобов'язаний очистити лотки вiд хлiбних крихт, а також вiд паперу, який застеляється у лотки при перевезеннi окремих сортiв хлiбобулочних виробiв. Очищення кузова автомобiля-фургона вiд хлiбних крихт пiсля вивантаження порожнiх лоткiв покладається на вантажовiдправника. Перевiзник за Договором може взяти на себе очищення автомобiля- фургона. Санiтарну обробку кузова автомобiля виконує вантажовiдправник. 25.2.8. Вантажоодержувач зобов'язаний забезпечити завантаження автомобiля-фургона порожнiми лотками за кiлькiстю доставлених йому завантажених лоткiв. 25.2.9. За потреби проведення ремонтних робiт усерединi кузова Перевiзник повинен здати лотки, що знаходяться в кузовi автомобiля, вантажовiдправнику. 25.2.10. Лотки для перевезення хлiба та хлiбобулочних виробiв є iнвентарною тарою вантажовiдправника. Санiтарну обробку лоткiв повинен виконувати вантажовiдправник. 25.3. Правила перевезень тортiв, тiстечок та iнших мучнисто-кремових виробiв 25.3.1. Перевiзники, вантажовiдправники i вантажоодержувачi пiд час перевезення тортiв, тiстечок та iнших мучнисто-кремових виробiв зобов'язанi дотримувати встановлених санiтарно-гiгiєнiчних вимог. Не дозволяється сумiсне перевезення тортiв,тiстечок та iнших мучнисто- кремових виробiв з нехарчовими продуктами, а також з продуктами, що мають рiзкий специфiчний запах, та свiжоспеченим хлiбом. 25.3.2. Вантажовiдправник зобов'язаний подавати для перевезення торти в картонних коробках. Коробки складаються в декiлька рядiв по висотi кузова. Дрiбноштучнi вироби (тiстечка тощо) складають в один ряд на металевi (алюмiнiєвi) або дерев'янi лотки, якi щiльно закриваються кришками. Тiстечка штучно-формовочнi (корзиночки, повiтрянi, бiсквiтнi, мигдалевi типу "Iдеал" та iн.) укладають в капсули, а потiм в лотки. 25.3.3. Вантажовiдправник зобов'язаний подавати для перевезення торти та тiстечка з кремовим i фруктовим оздобленням з температурою вiд 0 до +6 град., а вироби без оздоблення — з температурою не вище нiж +18 град. 25.3.4. Перевiзники повиннi надавати для перевезення тортiв, тiстечок та iнших мучнисто-кремових виробiв автомобiлi з iзотермiчним кузовом, обладнанi напрямними для встановлення лоткiв. 25.3.5. Перевiзник приймає для перевезення вiд вантажовiдправника i здає вантажоодержувачу мучнисто-кремовi вироби за найменуванням i кiлькiстю коробок або стандартно заповнених лоткiв, зазначеними в товарно-транспортнiй накладнiй. При частковому заповненнi лотка приймання i здача дрiбноштучних виробiв здiйснюються за числом виробiв. 25.3.6. При поданнi для перевезення на одному автомобiлi тортiв, тiстечок та iнших мучнисто-кремових виробiв на адресу декiлькох вантажоодержувачiв вантажовiдправник повинен заздалегiдь, до прибуття автомобiля, пiдготувати вантаж за вантажоодержувачами i виписати товарно-транспортнi накладнi кожному вантажоодержувачу. 25.3.7. Вантаження, перевезення i вивантаження мучнисто-кремових виробiв слiд виконувати обережно, без ударiв i струсiв. 25.3.8. Санiтарну обробку кузова рухомого складу повиннi виконувати вантажовiдправники. 25.3.9. Лотки для перевезення тортiв, тiстечок та iнших мучнисто- кремових виробiв є iнвентарною тарою вантажовiдправника, який провадить їх санiтарну обробку. 25.4. Правила перевезень цукру 25.4.1. Цукор-пiсок, цукор-пiсок рафiнований, цукрозу та пудру упаковують насипом у чистi мiшки для цукру першої та другої категорiї масою нетто до 50 кг. При бiльш дрiбнiй розфасовцi дозволяється упакування цукру-пiску навалом у багатошаровi паперовi мiшки. Цукор у такiй упаковцi можна перевозити тiльки при вiдсутностi багаторазових перевалок. 25.4.2. Колотий та грудковий цукор-рафiнад упаковують насипом у мiшки для цукру першої та другої категорiї масою нетто до 40 кг. Допускається упакування колотого цукру-рафiнаду насипом у сухi дощатi чи фанернi ящики масою нетто до 25 кг. Ящик з цукром-рафiнадом повинен бути щiльно збитий, викладений з середини папером, забитий цвяхами та скрiплений по кутах накладками з металевої стрiчки. 25.4.3. Фасований цукор-рафiнад упаковують: а) грудковий — в картоннi коробки масою нетто 0,5 чи 1,0 кг. Коробки sjk`d`~r| в гофрокартоннi ящики масою нетто до 20 кг; б) цукор-пiсок та цукор-пiсок рафiнований — в паперовi пакети масою нетто 0,5 чи 1,0 кг. Пакети укладають в гофрокартоннi ящики масою нетто до 20 кг; в) дозволяється упакування грудкового цукру-рафiнаду в картонних коробках термоусадочною плiвкою блоками масою нетто до 20 кг. 25.4.4. У кожнiй окремiй партiї мiшки з цукром повиннi мати однакову масу. 25.4.5. На кожному мiшку з цукром повинна бути бирка з нанесеним на нiй маркуванням (ДСТУ 2316-93). 25.4.6. Пiд час перевезення цукру слiд вживати заходiв щодо запобiгання його псуванню в дорозi. Не дозволяється перевезення цукру в забруднених кузовах автомобiлiв (iз слiдами вантажiв, що перевозились ранiше), а також в автомобiлях, в яких безпосередньо перед цим перевозили вапно, сiль, пахучi та отруйнi вантажi. 25.5. Правила перевезень солi 25.5.1. Сiль кухонну для торговельної мережi перевозять у дрiбнiй i крупнiй упаковцi. Пачки i пакети упаковують в ящики N 8 з гофрованого картону, двошарову паперову обгортку або в полiетиленову обгортку вагою нетто до 20 кг. Допускається використання паперових чотирьох- шарових мiшкiв вагою нетто 50 кг. Для промислових пiдприємств дозволяється перевезення солi як в тарi, в тому числi у контейнерах типу МКР-1,0 С вагою нетто до 1 тонни, так i навалом. 25.5.2. На дрiбнiй упаковцi маркування наносять на самiй упаковцi друком, на крупнiй упаковцi (крафт-паперовi або полiмернi мiшки) — штампом або на бирках, якi прикрiплюються до мiшкiв. 25.5.3. Пiд час перевезення солi потрiбно вжити заходiв щодо запобiгання її забрудненню. Автомобiлi, в якi вантажиться харчова сiль, повиннi бути чистими, забезпеченими засобами захисту вiд атмосферних опадiв. Не дозволяється перевезення солi споживачам для харчування на вiдкритих автомобiлях, а також в автомобiлях з-пiд живностi чи з-пiд хiмiчних продуктiв, що залишають пiсля себе запах. 25.5.4. Для перевезення солi треба використовувати автомобiлi з мiцними, щiльними кузовами, що забезпеченi засобами накриття. Для перевезення технiчної солi навалом можуть бути використанi вiдкритi автомобiлi. 25.5.5. Перед завантаженням солi кузови автомобiлiв слiд пiддавати ретельному огляду, а у разi потреби — зачистити та вимити. Завантаження солi в неочищенi кузови не дозволяється. 25.5.6. При вантаженнi (розвантаженнi) солi у мiшках забороняється: користуватися крюками, працювати у взуттi, що може пошкодити мiшки, g`qrnqnbsb`rh сталевi сiтки, сталевi стропи чи рослиннi, не обшитi брезентом. 25.5.7. Пiд час атмосферних опадiв вантажнi роботи з сiллю слiд припинити. 25.5.8. Сiль, що перевозиться у мiшках, забороняється розмiщувати разом з вантажами, якi мають властивостi легко поглинати вологу, наприклад, волокнистими речовинами, тютюном, цукром, кондитерськими виробами. Перевезення солi разом з отруйними вантажами, кислотами та лугами забороняється. 25.5.9. Пiсля вивантаження солi кузов автомобiля слiд очистити вiд залишкiв вантажу, прокладного i пiдстилкового матерiалу i по можливостi промити водою. 25.6. Правила перевезень молока та молочних продуктiв 25.6.1. Пiд час перевезень молока та молочних продуктiв (вершкiв, сметани, сиркiв, сиру, кефiру тощо) Перевiзники, вантажовiдправники та вантажоодержувачi зобов'язанi дотримувати встановлених санiтарно- гiгiєнiчних вимог. 25.6.2. Молоко перевозиться безтарним способом у спецiалiзованих автомобiлях-цистернах чи тарним способом — в авторефрижераторах, автомобiлях-фургонах або бортових автомобiлях з укриттям вантажу брезентом. Рухомий склад повинен мати санiтарний паспорт, виданий територiальною санепiдстанцiєю термiном не бiльш як на 6 мiсяцiв, а водiй особисту санiтарну книжку. Молочнi продукти перевозяться тарним способом в автомобiлях, якi є в наявностi для тарного перевезення. При цьому враховується тривалiсть перевезення: в лiтнiй перiод (квiтень-вересень) при перевезеннi на автомобiлях iз бортовою платформою i накриттям брезентом термiн доставки не може бути бiльше 2-х годин, а для автомобiлiв-фургонiв iзотермiчних — не бiльше 6 годин. 25.6.3. Вантажовiдправник готової молочної продукцiї та молока зобов'язаний подавати їх для перевезення у тарi, що передбачена дiючими державними стандартами. 25.6.4. При перевезеннi молока та молочних продуктiв в автомобiлi- фургонi на адресу одного вантажоодержувача вантажовiдправник може вiдправляти вантаж за пломбою. 25.6.5. При поданнi для перевезення на одному автомобiлi молока та молочних продуктiв рiзного асортименту на адресу декiлькох вантажоодержувачiв вантажовiдправник повинен заздалегiдь, до прибуття автомобiля, пiдгрупувати вантаж за вантажоодержувачами для вантаження на одному посту та виписати товарно-транспортнi накладнi кожному вантажоодержувачу. 25.6.6. Перевiзник приймає для перевезення зворотну тару в чистому виглядi i справному станi. Умови перевезення зворотної тари передбачаються у Договорi. 25.6.7. При перевезеннi молока-сировини безтарним способом вантажовiдправник зобов'язаний зазначити в товарно-транспортнiй накладнiй всi передбаченi нормативною документацiєю показники якостi та кiлькостi вiдвантаженого молока. 25.6.8. Вантажовiдправник i вантажоодержувач повиннi обладнати навантажувальнi майданчики естакадами та рампами. 25.6.9. Перевiзник приймає для перевезення вiд вантажовiдправника i здає вантажоодержувачу молоко та молочнi продукти в тарi за кiлькiстю фляг, дiжок, а також стандартно заповнених ящикiв, корзин, тари- обладнання. Приймання та здача молока при перевезеннi його безтарним способом здiйснюються за пломбою вантажовiдправника. 25.6.10. При здiйсненнi перевезень молока та молочних продуктiв вiд одного вантажовiдправника декiльком вантажоодержувачам промивання i дезiнфекцiю кузова рухомого складу виконує вантажовiдправник. 25.6.11. При перевезеннi молока з молочних заводiв безтарним способом вантажовiдправник зобов'язаний: — знiмати пломби; — з'єднувати та роз'єднувати завантажувальнi рукави з цистерною; — наповнювати цистерни; — опломбовувати люки та зливнi трубопроводи цистерн. 25.6.12. Вантажоодержувач (молокопереробне пiдприємство) зобов'язаний: — перевiряти наявнiсть та непошкодженiсть пломб вантажовiдправника на люках цистерни та зливних трубопроводах; — знiмати пломби; — промивати та дезiнфiкувати цистерни всерединi та зовнi пiсля зливання молока; — опломбовувати люки цистерни; — вiдмiчати в паспортi на санiтарну обробку час проведення санiтарної обробки; — обiгрiвати гарячою водою та парою зливнi крани та труби взимку. 25.7. Правила перевезень м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв 25.7.1. Цими правилами передбачаються умови мiських перевезень м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв. Умови мiжмiських перевезень м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв регламентуються Правилами перевезень швидкопсувних вантажiв автомобiльним транспортом у мiжмiському сполученнi. 25.7.2. Пiд час перевезення м'яса, субпродуктiв та м'ясних m`o3bt`aphj`r3b Перевiзники, вантажовiдправники i вантажоодержувачi зобов'язанi дотримувати встановлених санiтарно-гiгiєнiчних вимог. 25.7.3. Вантажовiдправник зобов'язаний подавати для перевезення в рухомому складi м'ясо тушами та напiвтушами — без тари, а субпродукти та м'яснi напiвфабрикати — в затареному виглядi з температурою, що зазначена в додатку 17 цих Правил, вiдмiчати в товарно-транспортнiй накладнiй температуру вантажу, який подається для перевезення, а також забезпечувати рухомий склад додатковим джерелом холоду (сухий лiд). 25.7.4. Перевезення м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв здiйснюється в авторефрижераторах, iзотермiчних автомобiлях-фургонах. Перевiзники виконують вибiр рухомого складу для перевезення м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв в залежностi вiд температури зовнiшнього повiтря та тривалостi перевезення. 25.7.5. Вантаження м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв, включаючи пiдвiшування охолодженого та застиглого м'яса на крюки в кузовi рухомого складу, має виконуватись силами та засобами вантажовiдправника, а вивантаження — вантажоодержувачем. Перевiзник за Договором може брати участь у вантаженнi та розвантаженнi з покладенням цих функцiй на водiя. При участi водiя у вантажно-розвантажувальних роботах вантажовiдправник повинен забезпечити його санiтарним одягом. 25.7.6. Мороженi вантажi (м'ясо, субпродукти, шпик), м'ясопродукти у тарi повиннi складатися вантажовiдправником у кузовi автомобiля щiльним штабелем. 25.7.7. При поданнi для перевезення в одному автомобiлi м'яса, субпродуктiв, м'ясних напiвфабрикатiв на адресу декiлькох вантажоодержувачiв вантажовiдправник повинен виписувати товарно- транспортнi накладнi кожному вантажоодержувачу iз зазначенням сорту та маси вантажу. 25.7.8. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу м'ясних вантажiв, ковбасних виробiв, м'ясокопченостей, м'ясних напiвфабрикатiв у тарi здiйснюються Перевiзником за пломбою вантажовiдправника; приймання та здача м'яса в блоках, тушах та напiвтушах, субпродуктiв — за кiлькiстю мiсць та масою. При перевезеннi м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв одному вантажоодержувачу вантажовiдправник опломбовує фургон, окремi секцiї автомобiлiв, контейнери чи спецiальну тару. 25.7.9. Вантажоодержувач повинен подавати, а Перевiзник доставляти вантажовiдправнику порожню iнвентарну тару. Умови її доставки зазначаються у Договорi. 25.7.10. При перевезеннях м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв вiд одного вантажовiдправника декiльком вантажоодержувачам промивання та дезiнфекцiю кузова рухомого складу зобов'язаний виконувати вантажовiдправник. 25.8. Правила перевезень риби та рибопродуктiв 25.8.1. Риба (рибопродукти) подається для перевезення у виглядi nunkndfemncn, соленого, копченого, маринованого продукту та живою. 25.8.2. Основним видом упаковки для риби є напiвжорстка картонна тара, яка виготовляється iз водонепроникного (бiтумованого) гофрованого двошарового картону. Ящики з торцiв обтягуються двома поясами з пакувального залiза чи дроту та третiм поясом, який iде навхрест. 25.8.3. Картоннi ящики (короби) маркуються у звичайному порядку. Товарний знак, що встановлений для кожного виду рибопродуктiв, наносять фарбою через трафарет, паперовий ярлик наклеюють на тару. Для полегшення визначення виду рибопродуктiв, що упакованi в однакову тару, застосовують ярлики, якi вiдрiзняються за формою, виглядом малюнка, кольором та шрифтом. 25.8.4. Морожена риба упаковується в ящики дерев'янi (80 кг) або картоннi (40 кг), бочки, корзини, кулi, тюки тощо. Тара зсередини повинна бути вистелена чистою рогожею, папером чи iншими iзолюючими матерiалами. Риба вищого сорту та рибне фiле упаковуються тiльки в ящики, що вистеленi зсередини iзолюючими матерiалами. 25.8.5. Пiд час перевезення замороженої риби не дозволяються рiзкi коливання температури, якi призводять до перекристалiзацiї в продуктi, постарiння та руйнування тканин, шкiдливо вiдбиваються на якостi риби. 25.8.6. Свiжа охолоджена риба, яка приймається для перевезення, має бути перекладена льодом. 25.8.7. Охолоджену рибу упаковують в ящики (80 кг), в ящики-клiтки iз вкладеними всередину матами iз очерету, соломи або рогози (80 кг), бочки, корзини. На дно тари i на кожен шар риби насипають шар дробленого чистого льоду. В бочках та ящиках повиннi бути отвори для стiкання води вiд танення льоду. 25.8.8. Живу рибу, як правило, перевозять в спецiально обладнаних живорибних цистернах. Як виняток дозволяється перевезення живої риби в бочках. 25.8.9. Вантаження в автомобiлi риби та рибопродуктiв у тарi провадиться щiльними рядами. Для запобiгання пом'ятостi риби, перекладеної льодом та упакованої в напiвжорстку тару, мiж вантажними мiсцями треба прокладати рейки. Вантаження тарних мiсць з соленими рибними продуктами провадиться в залежностi вiд розмiрiв окремих мiсць, але не бiльше нiж у два яруси. 25.8.10. В'яленi та холодного копчення рибопродукти пiд час перевезення в теплий перiод року треба укладати вертикальними рядами чи в шаховому порядку для циркуляцiї повiтря. 25.8.11. Граничнi строки перевезення риби та рибопродуктiв в залежностi вiд пори року встановлює вантажовiдправник на свою вiдповiдальнiсть. Для перевезення на автомобiлях риби та рибопродуктiв вантажовiдправник виписує товарно-транспортну накладну, готує ветеринарне свiдоцтво та сертифiкат якостi. 25.9. Правила перевезення консервiв 25.9.1. Консервну продукцiю в жерстянiй та склянiй тарi подають для перевезення упакованою в дощатi й картоннi ящики та дерев'янi клiтки. A`mjh укладають так, щоб виключалась можливiсть їх перемiщення. Горизонтальнi ряди банок в ящику перекладають картонними або цупкими паперовими прокладками. 25.9.2. Для уникнення бою скла дно та боковi стiнки клiтки треба викласти пакувальним матерiалом. 25.9.3. Бочки з консервною продукцiєю мають бути без пошкоджень, з повною кiлькiстю обручiв, чистi, щiльно закупоренi, без слiдiв течi, не повиннi мати стороннього запаху. 25.9.4. Консервна продукцiя у пошкодженiй упаковцi, а також та, що має ознаки недоброякiсностi (бродiння, закисання, гнильний запах, недостатня кiлькiсть розсолу), для перевезення не приймається. 25.9.5. Дерев'янi ящики з упакованою в них консервною продукцiєю мають бути мiцними, справними, чистими, без старого маркування. Дерев'янi ящики та клiтки мають бути мiцно забитими та щiльно обтягнутими по торцях в'язальним дротом або металiчною пакувальною стрiчкою, що забезпечує цiлiсть упаковки при транспортуваннi ящикiв, якi складенi у штабелi. 25.9.6. Картоннi ящики мають бути мiцними та забезпечувати збереження продукту при транспортуваннi. 25.9.7. Склянi банки, склянки, пляшки, флакони з продукцiєю при упакуваннi в ящики вiдокремлюють одне вiд одного перегородками, що утворюють клiтки, для запобiгання бою скла. Картоннi перегородки мають бути iз товстого картону. 25.9.8. Ящики i клiтки з продукцiєю у склотарi обов'язково маркують. На кришцi ящика з продукцiєю в склотарi має бути добре помiтний напис: "ВЕРХ", "ОБЕРЕЖНО, СКЛО!". 25.9.9. Продукцiю в жерстянiй або склянiй тарi транспортують з дотриманням вiдповiдних санiтарних вимог у чистих, сухих автомобiлях. 25.9.10. Консерви у склянiй тарi в зимову пору перевозять в транспортних засобах, що обiгрiваються. 25.9.11. Ящики з консервами в металевих банках не можна перевозити разом з вантажами, якi видiляють вологу. 25.9.12. Приймання консервiв для перевезення, вантажнi роботи, розмiщення та укладання на рухомому складi виконуються за правилами, що встановленi для вантажiв, якi перевозяться в ящиках. Наприклад, ящики з ознаками вiдкривання або ушкодженi не можна приймати для перевезення; консерви в картонних ящиках можна перевантажувати тiльки на пiддонах. 25.10. Правила перевезень вина, лiкеро-горiлчаних виробiв, пива та безалкогольних напоїв 25.10.1. Вино, лiкеро-горiлчанi вироби, пиво та безалкогольнi напої перевозяться безтарним способом спецiалiзованими автомобiлями- цистернами i тарним способом — автомобiлями-фургонами, автомобiлями з бортовою платформою (при необхiдностi — з укриттям брезентом), а також у контейнерах. 25.10.2. Склянi i керамiчнi пляшки, банки тощо вантажовiдправник повинен укладати в дерев'янi ящики, дротянi та полiетиленовi ящики або картонну тару. 25.10.3. Вантажовiдправник повинен розмiщувати ящики та бочки в кузовi автомобiля щiльно, без промiжкiв. При неповнiстю заповненому кузовi ящики та бочки слiд фiксувати упорами, щоб запобiгти їх пересуванню. При розмiщеннi бочок декiлькома рядами кожний наступний ряд укладають на прокладки iз дошок з пiдклинюванням усiх крайнiх рядiв. Використання замiсть клинiв iнших пристроїв забороняється. Вантажовiдправник повинен ув'язувати вантаж, якщо вiн розташований вище, нiж борти кузова. 25.10.4. Вантажовiдправник повинен на вантажних майданчиках забезпечити подачу продукцiї на борт автомобiля. 25.10.5. Перевiзник приймає для перевезення вiд вантажовiдправника i здає вантажоодержувачу вино, лiкеро-горiлчанi вироби, пиво та безалкогольнi напої в тарi за кiлькiстю бочок, стандартно-заповнених ящикiв; при перевезеннi безтарним способом або автомобiлями-фургонами на адресу одного вантажоодержувача i в контейнерах — за пломбою вантажовiдправника. Бочки, що мають ознаки течi, для перевезення не приймаються. 25.10.6. При поданнi для перевезення на одному автомобiлi вина, лiкеро- горiлчаних виробiв, пива та безалкогольних напоїв на адресу декiлькох вантажоодержувачiв вантажовiдправник повинен виписати товарно- транспортнi накладнi кожному вантажоодержувачу окремо. 25.10.7. Перед наливом вантажовiдправник зобов'язаний перевiрити цистерну на чистоту i вiдсутнiсть в нiй запаху, щiльнiсть закриття люкiв, справнiсть пристроїв для опломбування, а при необхiдностi провести промивку i пропарювання цистерни. 25.11. Правила перевезень чаю, кави, какао, прянощiв 25.11.1. Чай вiдноситься до гiгроскопiчних вантажiв, якi легко сприймають стороннi запахи. 25.11.2. Чай перевозиться у фанерних ящиках, що вистилаються зсередини обгортковим папером, фольгою та пергаментом. 25.11.3. Автомобiлi для перевезення чаю надаються вантажовiдправнику у чистому виглядi без стороннiх запахiв. Вантажовiдправник повинен ретельно оглянути такi автомобiлi i визначити їх комерцiйну придатнiсть. 25.11.4. Ящики з чаєм складають акуратними рядами. Допускається їх перевезення з iншими вантажами, що не видiляють вологу i запах. Прокладний матерiал повинен бути сухим i чистим. 25.11.5. Кава в зернах транспортується в мiшках, молота або натуральна розчинна — у фанерних ящиках, кавовi напої — у фанерних або картонних ящиках. 25.11.6. Автомобiлi, якi готуються пiд завантаження кавою, повиннi бути чистими i сухими. 25.11.7. Кава сприймає вологу й стороннi запахи, тому при розмiщеннi її в кузовах транспортних засобiв слiд керуватися тими самими правилами укладання та заходами забезпечення збереження в дорозi, що й при перевезеннi чаю. 25.11.8. Какао-боби є гiгроскопiчним вантажем, що легко сприймає запахи. 25.11.9. Какао-боби перевозять у сухих, мiцних джутових мiшках, а какао-порошок в бочках та ящиках. 25.11.10. Какао-боби, що перевозять в мiшках, мають властивiсть самонагрiвання в умовах пiдвищеної вологостi, тому їх не можна перевозити разом iз вантажами, що видiляють вологу. Приймаються для перевезення какао-боби з вмiстом вологи не бiльше 7 %. 25.11.11. Прянощi гiгроскопiчнi i мають дуже рiзкi специфiчнi запахи. В той же час, прянощi здатнi сприймати iншi запахи, що може призвести до їх обезцiнювання як товару. Тому навантажувати i перевозити їх потрiбно окремо вiд вантажiв, що видiляють навiть слабкi запахи i, тим паче, сильнопахучих. 25.11.12. Не допускається сумiсне зберiгання i перевезення прянощiв з вантажами, якi здатнi сприймати стороннi запахи (борошно, зерно, рис, крохмаль тощо). 25.11.13. Рiзнi партiї прянощiв не можна перевозити разом. Навiть такi однорiднi спецiї, як чорний та червоний перець, рекомендується вантажити i складати окремо. 25.11.14. Прянощi, що складаються з крупних частинок (мускатний горiх, перець немелений, кардамон), перевозяться у подвiйних мiшках та у щiльно закритих картонних або фанерних ящиках, а дрiбнi, пилячi, порошкоподiбнi (меленi перець та кориця, ванiлiн) — у жерстяних або картонних герметичних коробках. 25.11.15. Перевозити прянощi слiд у чистих, сухих транспортних засобах. 26. Правила перевезень промислових товарiв народного споживання 26.1. Загальнi положення 26.1.1. Цим роздiлом Правил передбачаються умови перевезень промислових товарiв народного споживання, крiм вантажiв, умови перевезень яких передбаченi попереднiми роздiлами. 26.1.2. Пiд час перевезення промислових товарiв народного споживання Перевiзники, вантажовiдправники та вантажоодержувачi повиннi вживати заходiв для забезпечення цiлостi вантажiв, не допускаючи попадання на них атмосферних опадiв. 26.1.3. Промисловi товари для перевезення повиннi подаватись вантажовiдправником, як правило, в тарi або упаковцi. Допускається подання промислових товарiв для перевезення без упаковки, jyn про це домовлено у договорi на поставку мiж вантажовiдправником i вантажоодержувачем. 26.1.4. Вантажовiдправник повинен подавати для перевезення промисловi товари у справнiй, сухiй, без стороннiх запахiв тарi. 26.1.5. Упаковка та маркування промислових товарiв повиннi вiдповiдати вимогам роздiлiв 5 i 7 цих Правил. 26.1.6. Промисловi товари, що упакованi в коробки, пакети, в'язки, тюки, кiпи (швейнi вироби, галантерея, предмети санiтарiї та гiгiєни, книги тощо) та подаються для перевезення вантажовiдправником, повиннi мати обв'язку, яка забезпечує цiлiсть упаковки i виключає можливiсть доступу до вантажу без порушення обв'язки або упаковки. Ящики, коробки тощо з дрiбноштучними промисловими товарами повиннi подаватися вантажовiдправником обандероленими (опечатаними). Матерiали, якими виконується обандеролювання (паперова стрiчка, тасьма тощо), повиннi являти собою єдине цiле (без вузлiв i нарощування) та скрiплюватись в мiсцях з'єднання печаткою (штампом) виготовлювача чи вантажовiдправника шляхом наклеювання етикетки, що з'єднує обидвi частини коробки. Обандеролювання слiд провадити так, щоб доступ до вантажу був неможливим без розривання матерiалу (паперової стрiчки, тасьми тощо). Промисловi товари, якi подаються для перевезення в рулонах (тканини, килимовi вироби тощо), вантажовiдправник повинен опломбувати. 26.1.7. При поданнi для перевезення на одному автомобiлi промислових товарiв рiзної номенклатури на адресу одного або декiлькох вантажоодержувачiв вантажовiдправник зобов'язаний заздалегiдь, до прибуття автомобiля пiд завантаження, пiдгрупувати вантаж за вантажоодержувачами i виписати товарно-транспортнi накладнi кожному вантажоодержувачу. 26.1.8. Для перевезення промислових товарiв Перевiзники повиннi надавати автомобiлi-фургони або автомобiлi з бортовою платформою. 26.1.9. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу промислових товарiв у тарi здiйснюються Перевiзником за найменуванням вантажу, кiлькiстю i стандартною масою вантажних мiсць або за масою, зазначеною на вантажних мiсцях. 26.2. Правила перевезень волокнистих вантажiв 26.2.1. Бавовну, льон, джут та iншi волокнистi матерiали перевозять у пресованих кiпах стандартного упакування. Кiпи упаковують в конопле- джутову або бавовняну тканину, скрiплюють металевими поясами iз вiдпаленої сталевої стрiчки. З'єднання металевих поясiв не повиннi виступати над поверхнею кiп. Для уникнення пошкодження упаковки й утворення iскр пiд час тертя iз сусiднiми кiпами кiнцi зв'язаного дроту повиннi бути утопленi всерединi кiпи. 26.2.2. Кiпи повиннi бути мiцними, чистими, без слiдiв пiдмочування та масляних плям, без ознак самонагрiвання, мати правильну форму та вiдповiдне маркування. Для маркування кiп з бавовною забороняється використовувати маслянi фарби. 26.2.3. Кузови транспортних засобiв до початку завантаження повиннi бути очищенi вiд смiття, пилу та просушенi. 26.2.4. Кiпи приймають для перевезення за рахуванням вантажних мiсць та масою, що визначена вантажовiдправником. 26.2.5. Кiпи слiд укладати в кузовi транспортного засобу рiвними рядами та якомога щiльно. 26.2.6. Для пiднiмання кiп забороняється застосовувати сталевi сiтки та стропи. 26.2.7. До початку вантаження або розвантаження волокнистих вантажiв вантажовiдправник або вантажоодержувач повиннi привести до повної готовностi засоби пожежогасiння. 26.2.8. Джут вiдрiзняється вiд iнших волокнистих вантажiв бiльшим вмiстом вологи, яку вiн легко вiддає, тому його не можна перевозити разом з вантажами, якi легко сприймають вологу. 26.3. Правила перевезень тканин та штучних виробiв 26.3.1. Тканини та штучнi вироби для перевезення упаковують: у жорстку тару (дощанi та фанернi ящики); у напiвжорстку тару (пресованi кiпи iз застосуванням дощечок i планок); у м'яку тару (пресованi кiпи без дощечок i планок, тюки, баули, тканиннi мiшки, рогожанi мiшки, рулони). 26.3.2. Тканини та штучнi вироби, купони, мiрянi та ваговi шматки, що оформленi в пачки або куски, треба транспортувати автомобiлями- фургонами в баулах та багатооборотних розбiрних ящиках, а за погодженням iз споживачами — бортовими автомобiлями. В усiх випадках має бути забезпечене повне збереження товарного виду виробiв. 26.3.3. У контейнерах тканини та штучнi вироби перевозять у первиннiй упаковцi, що передбачена стандартами та технiчними умовами. 26.3.4. У жорсткiй тарi (ящиках) слiд перевозити: бавовнянi тканини з розрiзним ворсом; льнянi махровi тканини та махровi штучнi вироби; хустки та покривала камвольнi; шовковi тканини iз натурального i штучного шовку, тканини ворсових груп, штучнi вироби, тканини та вироби, що упакованi в коробки та целофановi пакети. В тюках перевозять бобрик, штучне хутро, ворсистi ковдри. Всi iншi тканини та штучнi вироби слiд перевозити в кiпах (напiвжорстких iз застосуванням дощечок та планок або м'яких без їх застосування). Штапельнi тканини перевозять аналогiчно бавовняним. 26.3.5. Пiд час упакування тканин та штучних виробiв у жорстку тару ящики слiд обтягувати з торцiв металевою стрiчкою, яку скрiплюють "в замок" iз застосуванням розмiщених на кiнцях стрiчки хомутикiв. Кiпи шовкових тканин забороняється обтягувати дротом. 26.3.6. Килими та килимовi вироби в торговельну мережу перевозять у рулонах, без упаковки, iз забезпеченням вантаження рулонiв у тому виглядi, в якому вони вiдправленi iз виробничого цеху, без будь-якої detnpl`v3?. 26.3.7. Ящики та кiпи слiд маркувати вiдповiдно до вимог роздiлу 7 цих Правил. 26.3.8. Кiпи та ящики з тканинами перевозять в чистих автомобiлях iз захистом їх вiд атмосферних опадiв. 26.3.9. При одночасному перевезеннi тканин кiпами рiзного упакування (напiвжорстке та м'яке) їх розташовують по рiзнi боки кузова, не допускаючи при цьому прилягання сторiн м'якої кiпної упаковки з дощечками та планками напiвжорстких кiп. 26.4. Правила перевезень одягу 26.4.1. Правилами передбачаються умови перевезень верхнього одягу, швейних та трикотажних виробiв. 26.4.2. Перевiзники, вантажовiдправники та вантажоодержувачi пiд час перевезення одягу зобов'язанi забезпечити цiлiсть вантажiв, не допускаючи попадання на одяг атмосферних опадiв, сонячних променiв та пилу. Швейнi вироби мають всi властивостi тканин та волокон, з яких вони виготовленi: для їх перевезення слiд дотримувати тих же умов, що й пiд час перевезення вiдповiдних тканин та волокон. 26.4.3. Вантажовiдправник може подати для перевезення одяг на вiшалах у спецiальних каркасних контейнерах, в ящиках, пачках та коробках. Для перевезення на вiшалах верхнiй одяг подається, як правило, без упаковки: для свiтлого одягу повиннi застосовуватися чохли, а для хутряного одягу — полiетиленовi пакети. М'який одяг може подаватися для перевезення також у картонних коробках або ящиках. Трикотажнi вироби подаються для перевезення упакованими в дерев'янi або картоннi ящики. Для перевезення в контейнерах допускається подання трикотажних виробiв у вториннiй споживчiй тарi (коробках або пачках). Бавовнянi, напiвшовковi i напiвшерстянi швейнi вироби можуть подаватися для перевезення у пачках, що упакованi в щiльний папiр i заклеєнi контрольною стрiчкою. Цiннi швейнi вироби перевозять в опломбованих дощаних або фанерних ящиках. 26.4.4. Ящики з одягом, якi подаються для перевезення, слiд маркувати вiдповiдно до роздiлу 7 цих Правил. 26.4.5. Перевiзники повиннi надавати для перевезення одягу автомобiлi- фургони. За вiдсутностi автомобiлiв-фургонiв дозволяється застосування рухомого складу з бортовою платформою та укриттям вантажу брезентом. Для перевезення одягу можуть застосовуватися контейнери. 26.4.6. При перевезеннi одягу в автомобiлi-фургонi та контейнерi на `dpeqs одного вантажоодержувача вантажовiдправник може вiдправляти вантаж за пломбою. 26.4.7. Пiд час перевезення в одному автомобiлi одягу на вiшалах для декiлькох вантажоодержувачiв вантажовiдправник зобов'язаний кожну партiю вантажу вiдокремити папером. 26.4.8. Приймання для перевезення вiд вантажовiдправника i здача вантажоодержувачу одягу, упакованого в ящики (кiпи, пачки, коробки), здiйснюються Перевiзником за кiлькiстю ящикiв (кiп, пачок, коробок); хутряного одягу, упакованого в ящики (кiпи, пачки, коробки), — за кiлькiстю ящикiв (кiп, пачок, коробок) за умови опломбування або обандеролювання кожного мiсця; одягу на вiшалах — за найменуванням та кiлькiстю мiсць. 26.5. Правила перевезень взуття 26.5.1. Залежно вiд виду взуття i матерiалiв, що застосовують для його виготовлення, взуття спаковують у дерев'янi, фанернi чи комбiнованi ящики у картонних коробках, паперових пакетах, паперi чи без первинної упаковки. 26.5.2. Ящики з упакованим взуттям чи комплектами крою шкiряного взуття обтягують навхрест двома металевими стрiчками завтовшки 0,4 мм i завширшки 20 мм або дротом дiаметром 4,0 — 4,5 мм та опломбовують. На боцi кожного ящика iз взуттям наклеюють ярлик з маркуванням. 26.5.3. У випадку транспортування взуття у спецiально пристосованих автомобiлях-фургонах дозволяється перевезення взуття в первиннiй упаковцi. 26.5.4. Перевезення взуття в контейнерах допускається при обладнаннi їх стелажами або при застосуваннi додаткової упаковки, яка запобiгає псуванню взуття. 26.5.5. Для схоронного перевезення взуття слiд виконувати тi самi вимоги, що й пiд час перевезення шкiри. 26.5.6. Не дозволяється сумiсне перевезення взуття з продовольчими продуктами, а також з хiмiчними матерiалами. 26.6. Правила перевезень посудогосподарських товарiв 26.6.1. До посудогосподарських товарiв належить посуд скляний, фарфоровий, фаянсовий, металевий, прибори столовi та ножовi тощо. 26.6.2. При перевезеннi посуду в укрупнених пакетах або контейнерах пiдлогу кузова автомобiля вистеляють рiвномiрним щiльним шаром сiна, соломи або деревної стружки. Ряди пакетiв також прокладають пакувальним матерiалом по горизонталi та вертикалi. 26.6.3. При перевезеннях з перевалками у змiшаному сполученнi за участю кiлькох видiв транспорту пачки або пакети з посудом складають в ящики, перестилаючи їх мiж рядами та бiля стiнок пакувальним матерiалом. 26.6.4. Скляний господарський посуд (пляшки, баночки, банки тощо) перевозять у контейнерах, тарi-обладнаннi або в скрiплених полiетиленовою плiвкою пакетах. 26.6.5. На тарi i контейнерах з посудом завод-виготовлювач повинен зробити напис "ОБЕРЕЖНО, СКЛО!". 26.6.6. Пiд час перевезення скляний посуд має бути захищений вiд атмосферних опадiв. 26.6.7. Коробки iз столовими приборами упаковують в щiльно збитi дерев'янi ящики, що вистеленi водонепроникним папером. Спакованi ящики обтягують з торцiв стальною пакувальною стрiчкою, скрiпленою i прибитою цвяхами до ящика, чи м'яким вiдпаленим дротом дiаметром 1,2- 2,0 мм iз закрученням його навколо головки кожного цвяха. Упакований ящик опломбовується заводом-виготовлювачем. Вага ящика брутто — не бiльше 50 кг. 26.6.8. Сумiсне перевезення столових приборiв з хiмiкатами та iншими матерiалами, якi спричиняють корозiю металу, не дозволяється. При перевезеннi столовi прибори мають бути захищенi вiд вологи. 26.6.9. Перевiзник не вiдповiдає за бiй, що вiдбувся пiд час перевезення фарфоро-фаянсових i скляних виробiв, якщо розмiр бою не перевищує дiючих норм. 26.6.10. Якщо вироби перевозять у твердiй тарi (ящики, бочки), Перевiзник не вiдповiдає за бiй понад встановленi норми, коли бiй вiдбувся внаслiдок дефектiв тари, обгортання, перестилання i в'язки, неправильного завантаження в автомобiль або контейнер, а також в iнших випадках за наявностi вини вантажовiдправникiв. В актi про бiй виробiв потрiбно докладно зазначити, в чому полягають дефекти тари, неправильне завантаження тощо. 26.6.11. При перевезеннi фарфорових, фаянсових i скляних виробiв товар здається за кiлькiстю пачок (пакетiв), що зазначена в товарно- транспортнiй накладнiй. 26.6.12. Одержувач має право вимагати розкриття пачок (пакетiв) i здачi товару за кiлькiстю одиниць, якщо чути бiй всерединi їх. При виявленнi бою виробiв у мiсцях вивантаження товару складають акт про бiй установленої форми. В цьому актi вiдзначають загальну кiлькiсть пакетiв з прикладенням перелiку несправних (розв'язаних, розгорнутих, розсипаних), а також пакетiв, з яких чути бiй, iз зазначенням, який товар i в якiй кiлькостi вважається упакованим у пакетi за трафаретним написом та фактичної наявностi товару в несправних пакетах. 27. Правила перевезень продукцiї машинобудування, приладобудування i металообробної промисловостi 27.1. Правила перевезень великовагових i великогабаритних вантажiв Великоваговi i великогабаритнi вантажi при вантаженнi, перевезеннi та розвантаженнi потребують не тiльки додержання пiдвищеної обережностi, застосування спецiальних пристроїв i крiплення, а також вiдповiдних умов на маршрутi перевезення i спецiальних узгоджень та дозволiв. Особливостi перевезень цiєї категорiї вантажiв розглядаються в окремих Iнструкцiях i Правилах перевезень великовагових i великогабаритних вантажiв в Українi. 27.2. Правила перевезень побутових машин i приладiв 27.2.1. До побутових машин (приладiв) вiдносяться електропилососи, електронатирачi пiдлоги, пральнi та швейнi машини i т. п. 27.2.2. Побутовi машини i прилади слiд подавати для перевезення в упаковцi виготовлювачiв, яка забезпечить збереження їх при транспортуваннi вiд пошкоджень, або у контейнерах. 27.2.3. На упаковцi обов'язково наноситься маркування, а також чiткi написи "ОБЕРЕЖНО", "НЕ КАНТУВАТИ", "ВЕРХ", "ЕЛЕКТРОПРИЛАД" тощо. 27.2.4. Тi побутовi машини i прилади, якi упакованi в картоннi коробки, слiд подавати для перевезення укладеними в контейнери або в дерев'янi ящики. 27.2.5. У всiх випадках упаковка повинна уберiгати побутовi машини i прилади не тiльки вiд механiчних пошкоджень, але й вiд атмосферних опадiв. 28. Правила мiжмiських перевезень вантажiв 28.1. До мiжмiських перевезень вантажiв належать перевезення, якi виконуються за межi мiста (iншого населеного пункту) на вiдстань бiльш як 50 км. 28.2. На мiжмiських перевезеннях вантажiв вiдстанi перевезень визначаються вiдповiдно до затверджених дорожнiми органами довiдникiв (атласи автомобiльних дорiг). При цьому на проїзд автомобiлiв (автопоїздiв) до кожного пункту приймання вантажу або його видачi в пунктi призначення додатково додається: 30 км — для мiста Києва; 20 км — для мiст: Днiпропетровська, Донецька, Запорiжжя, Кривого Рога, Львова, Луганська, Одеси, Харкова; 10 км — для iнших обласних центрiв; 5 км — для решти мiст i населених пунктiв. 28.3. Для забезпечення безпеки руху при виконаннi мiжмiських перевезень вантажiв до подорожнього листа форми N 2 за погодженням сторiн може додаватися маршрутний лист, в якому зазначаються маршрут, пункт вiдпочинку, графiк руху тощо. 28.4. Строки доставки вантажiв при мiжмiських перевезеннях обумовлюються спiльно Перевiзником i Замовником, виходячи iз дорожнiх умов мiж пунктами приймання вантажу для перевезення i видачi його в пунктi призначення. Цi строки письмово фiксуються в заявцi або разовому договорi. (пункт 28.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) 28.5. Вантажовiдправник зобов'язаний передати iнформацiю вантажоодержувачу про орiєнтовнi строки доставки йому вантажу. Якщо строк доставки вантажу припадає на неробочий день, вантажоодержувач повинен забезпечити приймання вантажу у такий день. 28.6. При неможливостi здати вантаж вантажоодержувачу внаслiдок причини, яка не залежить вiд Перевiзника, вiн повинен повiдомити про це Замовника, який зобов'язаний дати йому розпорядження про iншого вантажоодержувача в обумовленi Договором строки. При неодержаннi такого розпорядження, а також при неможливостi доставити вантаж до нового мiсця призначення Перевiзник повертає вантаж Замовнику. 29. Правила перевезень швидкопсувних вантажiв у мiжмiському сполученнi 29.1. До швидкопсувних вантажiв належать продукти харчування та iншi вантажi, перевезення яких потрiбно здiйснювати у вiдповiдному середовищi i при вiдповiдному температурному режимi. 29.2. Швидкопсувнi вантажi перевозяться автомобiльним транспортом в остиглому, охолодженому, замороженому, швидкозамороженому станi та у свiжому виглядi з урахуванням термiнiв їх реалiзацiї та вiдстанi перевезень. 29.3. Швидкопсувнi вантажi повиннi подаватись для перевезення у транспортабельному станi, вiдповiдати вимогам якостi й упакування, якi встановлюються технiчними умовами. Тара для швидкопсувних вантажiв повинна вiдповiдати санiтарно-гiгiєнiчним умовам їх перевезення, зберiгати якiсть i зовнiшнiй вигляд вантажу та охороняти його вiд пошкодження. Тара повинна бути справна, суха i чиста, без стороннiх запахiв i вiдповiдати всiм вимогам по збереженню вантажу цiєї категорiї. На вимогу Перевiзника Замовник зобов'язаний для перевiрки стану вантажу або тари пред'явити технiчнi умови. 29.4. Швидкопсувнi вантажi перевозяться спецiалiзованим рухомим складом (авторефрижераторами) з додержанням температурного режиму, який указано в графах 4 i 5 додатка 18. 29.5. Для перевезення швидкопсувного вантажу надається чистий рухомий склад, який вiдповiдає встановленим санiтарним нормам та обладнаний справними кузовом, холодильною установкою, вантажонесучими пристроями i замками дверей. 29.6. Для перевезення подаються швидкопсувнi вантажi, якi мають температуру не вище зазначеної у графi 3 додатка 18. У разi пiдвищення цiєї температури свiжi овочi та фрукти допускаються для перевезення за умови забезпечення вантажовiдправником завантаження автомобiлiв з 22-ї до 8-ї години. Свiжi овочi та фрукти, крiм бананiв та ананасiв, при температурi повiтря не нижче 0 град. у весняний, лiтнiй та осiннiй перiоди можна перевозити на автомобiлях з бортовою платформою за умови їх укриття брезентом i часу перебування в дорозi, з моменту навантаження i до моменту розвантаження, не бiльше 6 годин. Свiжу зелень (салат, редиска, зелена цибуля, крiп тощо) можна oepebnghrh у неспецiалiзованому автотранспортi в нiчнi або ранковi години (до 8 годин ранку) з тривалiстю перевезення не бiльше 3 годин. 29.7. Залежно вiд властивостi i термiчної обробки вантажу, який перевозиться, водiй зобов'язаний влiтку провести попереднє (до вантаження) охолодження, зимою — обiгрiвання кузова автомобiля- рефрижератора до температури, зазначеної в графi 4 додатка 18, а при перевезеннi заморожених вантажiв улiтку — охолодження кузова до 0 град. i швидкозаморожених (овочi, ягоди тощо) — до мiнус 10 град. Температура в кузовi автомобiля-рефрижератора перед завантаженням швидкопсувних вантажiв вiдмiчається вантажовiдправником у товарно- транспортнiй накладнiй i в листi контрольної перевiрки температури (додаток 19). 29.8. Вантажовiдправник зобов'язаний передати водiю разом з товарно- транспортною накладною на перевезення швидкопсувних вантажiв посвiдчення про якiсть або сертифiкат. Вiдомостi про цi документи обов'язково зазначаються в товарно-транспортнiй накладнiй. У посвiдченнi про якiсть, у сертифiкатi або iншому аналогiчному документi повиннi мiститись вiдомостi про температуру вантажу перед вантаженням, допустимий термiн його доставки, якiсний стан вантажу та упаковки. Посвiдчення про якiсть i сертифiкат оформляються в день подання вантажу для перевезення, засвiдчуються пiдписами вiдповiдних правоуповноважених на це осiб i печаткою. 29.9. Продукти тваринного походження i продукти переробки, наведенi в додатку 20, пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю. 29.10. Перевiзник, якому видається ветеринарне свiдоцтво, зобов'язаний пред'являти його в дорозi для перевiрки, а потiм разом з вантажем передати вантажоодержувачу. 29.11. Живi рослини, квiти, бульби, плоди, насiння тощо, якi вiдправляються iз мiсць, оголошених пiд карантином, допускаються до перевезення тiльки в разi пред'явлення вантажовiдправником на кожну партiю дозволу i карантинного сертифiката, що видаються компетентними органами сiльського господарства. 29.12. Швидкопсувнi вантажi перевозяться автомобiлями-рефрижераторами тiльки за пломбою вантажовiдправника, який несе вiдповiдальнiсть за якiсть, кiлькiсть, асортимент i вiдповiднiсть вантажу санiтарним вимогам. Вантажовiдправник також несе вiдповiдальнiсть за зниження якостi попередньо неохолодженого вантажу до температури, зазначеної у графi 3 додатка 18, за умови виконання Перевiзником вимог п. 29.13 цих Правил. 29.13. Експедирування швидкопсувного вантажу, що перевозиться в автомобiлях-рефрижераторах за пломбою вантажовiдправника, виконується Перевiзником. Перевiзник несе вiдповiдальнiсть за цiлiсть пломби при перевезеннi, доставку вантажу в установлений термiн, а також якiсть (сортнiсть) вантажу, якщо втрата якостi або пониження сортностi виникли внаслiдок порушення температурного режиму при перевезеннi, несправностi холодильного устаткування автомобiля-рефрижератора або затримки в dnpng3. 29.14. Вантажовiдправник несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть укладання i крiплення вантажiв у кузовi автомобiля. Укладка вантажiв у кузовi повинна забезпечити належну циркуляцiю повiтря й ефективне використання холоду. Вантаж у кузовi слiд розмiщувати рiвномiрно як по довжинi, так i по ширинi. 29.15. Перевiзник повинен доставляти швидкопсувнi вантажi в якнайкоротший термiн. Граничнi строки доставки цiєї категорiї вантажiв визначаються спiльно Перевiзником i Замовником. Цi строки залежать вiд дорожнiх умов перевезення. Граничнi строки доставки швидкопсувних вантажiв обчислюються з моменту закiнчення вантаження та вручення водiю товарно- транспортної накладної разом з iншими документами на вантаж до моменту прибуття автомобiля (автопоїзда) до вантажоодержувача. Строки доставки вантажу зазначаються в заявцi або разовому договорi. (абзац другий пункту 29.15 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) У випадку, коли вантажоодержувач не забезпечить вивантаження вантажу в установленi строки, вiн несе вiдповiдальнiсть за зниження якостi (сортностi) вантажу, спричинене простоєм автомобiля в пунктi призначення. 29.16. Допускається сумiсне перевезення в одному автомобiлi рiзних видiв швидкопсувних вантажiв, що входять в одну групу або пiдгрупу (додаток 21), з однаковим температурним режимом на протязi термiну доставки, який установлений для перевезення найменш стiйкого вантажу. Забороняється сумiсне перевезення продуктiв харчування з iншими вантажами, якi можуть бути причиною їх псування (м'ясо з рибою; масло i молоко — з сиром, цибулею i часником; швидкопсувний вантаж — з вантажами пиловидними або з такими, якi видiляють вологу або мають специфiчний запах тощо). Не допускається також перевезення заморожених вантажiв разом з охолодженими або остиглими, а також остиглого м'яса з охолодженим. 29.17. Потрiбнi для перевезення швидкопсувних вантажiв матерiали i приладдя (рогожа, прокладки, засоби укриття й утеплювання овочiв, плодiв та iнших вантажiв у перiод похолодання) надаються вантажовiдправником. 29.18. Iнвентар та iнше приладдя, що потрiбнi для виконання вантаження i розвантаження швидкопсувних вантажiв, мають бути пiдготовленi вантажовiдправником i вантажоодержувачем та вiдповiдати санiтарним вимогам. 29.19. Розвантаженi автомобiлi (автопоїзди) пiсля перевезення швидкопсувних вантажiв очищаються вантажоодержувачем вiд залишкiв вантажу й упаковки i вiдповiдно до ветеринарно-санiтарних правил промиваються i дезiнфiкуються, про що вантажоодержувач робить запис у товарно-транспортнiй накладнiй. 29.20. Надане вантажовiдправником рiзне приладдя (засоби утеплення, прокладки та iнше) разом з вантажем видається вантажоодержувачу або, коли є домовленiсть мiж Перевiзником i Замовником, повертається вантажовiдправнику. У цьому разi вантажоодержувач повинен виписати товарно-транспортну накладну на те, що буде повернене. 29.21. Якщо Замовник вiдправляє швидкопсувний вантаж без опломбування, Перевiзник має право довантажити автомобiль iншими вантажами, якi не забруднюють i не псують вантаж, кузов i не мають стiйкого запаху. Забороняється перевезення продовольчих i промислових товарiв пiсля перевезення м'яса i м'ясних виробiв, риби, оселедцiв i виробiв з риби без попередньої санiтарної обробки кузова автомобiля. 29.22. Всi претензiї, що пов'язанi зi змiною якостi (сортностi) швидкопсувного вантажу та з недотриманням вимог сумiсного навантаження рiзних груп або пiдгруп такого вантажу, який доставлений Перевiзником з додержанням зазначених у посвiдченнi про якiсть або сертифiкатi правил i строкiв перевезення, вирiшуються безпосередньо вантажоодержувачем i вантажовiдправником. 29.23. Водiй автомобiля-рефрижератора зобов'язаний: — перевiряти при вантаженнi правильнiсть розмiщення i крiплення вантажу в кузовi рефрижератора та в разi виявлення недолiкiв вимагати їх усунення; — додержувати температурного режиму, який зазначений у додатку 18 Правил; а при транспортуваннi попередньо неохолоджених овочiв i фруктiв знижувати в дорозi температуру в кузовi до вказаної у цьому додатку; — стежити за повним очищенням вантажоодержувачем кузова автомобiля пiсля вивантаження вантажу, а у потрiбних випадках вимагати його промивання та дезiнфекцiї; — пред'являти для перевiрки представникам вантажоодержувача та iнспекцiї по якостi лист контрольних перевiрок (додаток 19) iз вiдмiтками температури в дорозi; — за наявностi ознак можливого зниження якостi продукцiї, яка перевозиться, повiдомляти про це Замовника; — перевiряти, чи занесенi потрiбнi данi про температуру вантажу перед його вантаженням, строк доставки та якiсний стан вантажу й упаковки у пред'явленi вантажовiдправником сертифiкати або посвiдчення про якiсть, а також лист контрольних перевiрок температури, i за вiдсутностi цих даних вимагати їх занесення. Додаток 1 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Типовий договiр про перевезення вантажiв автомобiльним транспортом у мiсцевому та мiжмiському сполученнi _______________ "____"___________199__ р. (мiсто, село) _________________________________________________________________, (докладне найменування Перевiзника) _______________________________________ в особi__________________ (посада, _________________________________________________________________, прiзвище, iм'я та по батьковi — повнiстю) що дiє на пiдставi________________________________________________ (зазначається найменування документа, що дає право ____________________________________________, з однiєї сторони, та на укладення договору) _________________________________________________________________, (докладне найменування Замовника) ____________________________________ в особi _____________________ (посада, _________________________________________________________________, прiзвище, iм'я та по батьковi — повнiстю) що дiє на пiдставi________________________________________________ (зазначається найменування документа, що дає право ________________________________________________, з iншої сторони, на укладення договору) уклали цей договiр про нижченаведене. 1. Предмет договору 1.1. Замовник зобов'язується надавати для перевезення вантажi, а Перевiзник приймати їх обсягом _______ тис. т та_______тис. ткм за номенклатурою i по кварталах, обумовлених цим договором (згiдно з додатком 1, що є невiд'ємною частиною цього договору). 1.2. Перевiзник виконує для Замовника перевезення вантажiв обсягом _________ тис. автомобiле-год., обумовленим додатком 2, що є невiд'ємною частиною цього договору. 1.3. Згiдно з цим договором i в межах квартального плану Перевiзник та Замовник за __ днiв до початку кожного мiсяця кварталу спiльно визначають конкретнi мiсячнi плани з декадними плановими завданнями на перевезення вантажiв (згiдно з додатком 3). 1.4. Перевiзник зобов'язаний виконувати перевезення, а Замовник має забезпечити приймання та вiдпуск вантажiв щодня у _______ змiни протягом ___________________________________________ (зазначається найменування днiв тижня, __________________________________________________________________ включаючи вихiднi та святковi днi) 1.5. Перевiзник виконує для Замовника пов'язанi з перевезенням вантажiв такi види транспортно-експедиторських операцiй та послуг: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________. 1.6. Договiрна орiєнтовна вартiсть транспортних послуг за цим договором становитиме: за тонни перевезеного вантажу (всього) _________ гривень; за перевезення вантажiв автомобiлями, виходячи з оплати їх роботи за виконанi автом.-години i кiлометр пробiгу (всього) _________ гривень; за транспортно-експедиторськi операцiї (всього) _________ гривень. Разом _______________ гривень. 2. Умови перевезень 2.1. Перевезення вантажiв, включаючи й автомобiлями, робота яких оплачується за автом.-годину, виконуються Перевiзником лише на пiдставi заявок, що подає Замовник за формою вiдповiдно до додатка 4 не пiзнiше ___ год. дня, що передує дню перевезення, а при мiжмiських перевезеннях — за ___ годин до дня перевезення. У разi термiнового перевезення вантажiв за згодою Перевiзника Замовник подає заявку в той самий день. До заявки, крiм термiнових, має бути доданий погоджений сторонами за договором графiк виконання перевезень iз зазначенням добового або середньодобового обсягу перевезень вантажiв (iз розподiлом по змiнах роботи), початку та закiнчення роботи кожної змiни. За узгодженням iз Перевiзником заявка на перевезення вантажiв може бути подана телефонограмою або по мiжмашинних зв'язках "ЕОМ — ЕОМ" iз повiдомленням усiх потрiбних вiдомостей. 2.2. Перевiзник зобов'язаний: 2.2.1. Визначити типи та кiлькiсть автомобiлiв, потрiбних для перевезення вантажу, зазначеного в заявцi. 2.2.2. Забезпечити своєчасне подання автомобiльного рухомого складу до всiх пунктiв навантаження в години, зазначенi в узгодженому сторонами графiку. 2.2.3. Подати пiд навантаження справний рухомий склад, придатний для перевезення вантажу вiдповiдно до заявки. 2.2.4. Забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення та до моменту видачi в пунктi призначення правоуповноваженiй на одержання вантажу особi. 2.3. Замовник зобов'язаний: 2.3.1. До прибуття автомобiля пiд навантаження пiдготувати вантаж для перевезення (затарувати, опломбувати, замаркувати, пiдгрупувати по вантажоодержувачах, заповнити в документах на перевезення вантажiв потрiбнi вiдомостi по кожному вантажоодержувачу окремо, виписати у p`g3 потреби перепустки на право проїзду автомобiля до мiсця навантаження i на право вивезення вантажу). 2.3.2. Перевiрити поданий рухомий склад, включаючи й унiверсальнi контейнери, з комерцiйного погляду для забезпечення як фiзичного, так i якiсного збереження пред'явленого вантажу. 2.3.3. Утримувати пiд'їзнi шляхи до пунктiв вантаження та розвантаження, вантажно-розвантажувальнi майданчики, рампи тощо у справному станi, який би вiдповiдав повному дотриманню норм охорони працi i технiки безпеки для водiїв та iнших працiвникiв Перевiзника, а також забезпечити безперешкодний i безпечний рух та вiльне маневрування автомобiлiв (автопоїздiв) вантажнiстю до ______ т при одночасному фронтi навантаження (розвантаження) для ______ автомобiлiв (автопоїздiв). Мати пристрої для освiтлення робочих мiсць та пiд'їзних шляхiв до них при роботi у вечiрнiй та нiчний час i потрiбнi для вантаження (розвантаження) приладдя та допомiжнi матерiали. 2.3.4. Забезпечити своєчасне та повне оформлення у встановленому порядку транспортних документiв i подорожнiх листiв, вiдмiчати у товарно-транспортних накладних фактичний час прибуття та вiдправлення автомобiлiв iз пунктiв вантаження та розвантаження. 2.3.5. Надавати в пунктах виконання вантажно-розвантажувальних робiт водiям та iншим представникам Перевiзника для службового користування телефонний зв'язок. 2.3.6. При виконаннi централiзованих перевезень забезпечити в'їзд рухомого складу на свою територiю для виконання навантажувальних i розвантажувальних робiт позачергово вiдповiдно до узгодженого сторонами графiка. 2.3.7. Пред'являти для перевезення дрiбногуртовi вантажi по можливостi сформованими у бiльш великi пакети, на пiддонах або в контейнерах. 2.4. Перевiзник не вiдповiдає за якiсть та масу нетто вантажiв, якi затаренi, упакованi або опломбованi вантажовiдправником. 2.5. Оформлений подорожнiй лист, завiрений Перевiзником, при пред'явленнi водiєм, який виконує обов'язки експедитора, є пiдставою для одержання ним вантажу для перевезення з матерiальною вiдповiдальнiстю Перевiзника. 2.6. Вантаження та розвантаження вантажiв здiйснюються за домовленiстю сторiн. 2.7. Додатковi умови: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Порядок розрахункiв 3.1. Розмiр плати за перевезення вантажiв та iншi операцiї й послуги, пов'язанi з перевезенням, i строки розрахункiв визначаються сторонами угодою довiльної форми, що є невiд'ємною частиною цього договору. 3.2. Розрахунки мiж Перевiзником та Замовником здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства i в обумовленi угодою строки. На вимогу Замовника при обумовленнi розмiру плати за транспортнi onqksch Перевiзник подає калькуляцiю витрат. 4. Вiдповiдальнiсть сторiн 4.1. Перевiзник i Замовник у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань по цьому договору несуть взаємну матерiальну вiдповiдальнiсть у межах, передбачених чинним законодавством України та взаємною угодою, укладеною вiдповiдно до п. 3.1 договору. 4.2. Договiр може бути розiрваний на вимогу однiєї iз сторiн вiдповiдно до вимог чинного законодавства. У випадку, коли iнша сторона не згодна з цим, розривання договору здiйснюється у судовому порядку. 4.3. Перевiзник несе матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження вантажу вiд повної чи часткової втрати, ушкодження чи псування при перевезеннi у розмiрi фактичної шкоди, окрiм випадкiв, передбачених законодавством України. 4.4. Спори, що виникають в процесi виконання цього договору, вирiшуються згiдно з чинним законодавством України. 5. Термiн дiї цього договору та юридичнi адреси сторiн 5.1. Термiн дiї цього договору встановлюється з _________ по _________ 5.2. Юридичнi адреси сторiн: Перевiзник _______________________________________________________ телефон __________ факс __________ телекс_______ телетайп ________ Розрахунковий рахунок N____ у _____ вiддiленнi банку мiста ______. Замовник _________________________________________________________ телефон __________ факс __________ телекс ______ телетайп ________ Розрахунковий рахунок N____ у ______ вiддiленнi банку мiста______. Перевiзник Замовник _________________________ _________________________ (пiдпис i печатка) (пiдпис i печатка) "___"___________19___р. "___"___________19___р. Додаток 1 до Типового договору про перевезення вантажiв автомобiльним транспортом у мiсцевому та мiжмiському сполученнi План перевезень вантажiв автомобiльним транспортом ___________________________________________________ (найменування Перевiзника) для _______________________________________________ (найменування Замовника) на 19___р. ********************************************************************** * N *Найменування* Загальний * У тому числi по кварталах * * п/п *вантажу * обсяг ************************************* * * * перевезень * I * II * III * IV * * * ************************************************** * * * т * ткм * т * ткм* т * ткм* т * ткм* т * ткм* ********************************************************************** * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11* 12 * ********************************************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********************************************************************** * Разом : * * * * * * * * * * * ********************************************************************** Перевiзник Замовник _________________________ _________________________ (пiдпис) (пiдпис) Додаток 2 до Типового договору про перевезення вантажiв автомобiльним транспортом у мiсцевому та мiжмiському сполученнi План роботи _____________________________________________ (найменування Перевiзника) по перевезенню вантажiв автомобiльним транспортом на умовах оплати за автомобiле-години для _________________________________________ (найменування Замовника) на 19___р. ********************************************************************** * N *Найменування* Загальна * У тому числi по кварталах * * п/п *вантажiв * кiлькiсть ************************************* * * * авт-год * I * II * III * IV * ********************************************************************** * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * ********************************************************************** * * * * * * * * ********************************************************************** * * * * * * * * ********************************************************************** * * * * * * * * ********************************************************************** * Разом: * * * * * * ********************************************************************** Перевiзник Замовник _________________________ _________________________ (пiдпис) (пiдпис) Додаток 3 до Типового договору про перевезення вантажiв автомобiльним транспортом у мiсцевому та мiжмiському сполученнi План перевезень вантажiв автомобiльним транспортом ___________________________________________________ (найменування Перевiзника) для _______________________________________________ (найменування Замовника) на _____________ 19___р. (мiсяць) ********************************************************************** * N *Найме- * Загальний * * *п/п *нування* обсяг * У тому числi по декадах * * *ванта- * перевезень,* * * *жiв * що плану- ******************************************** * * * ється на * * * * * * * мiсяць * I * II * III * * * ********************************************************* * * * т *ткм*авт-* т *ткм* авт- * т *ткм* авт- * т *ткм*авт-* * * * * *год * * * год * * * год * * *год * ********************************************************************** * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 *10 * 11 *12 *13 * 14 * ********************************************************************** * * * * * * * * * * * * * * * ********************************************************************** * Разом: * * * * * * * * * * * * * ********************************************************************** Перевiзник Замовник _________________________ _________________________ (пiдпис) (пiдпис) Додаток 4 до Типового договору про перевезення вантажiв автомобiльним транспортом у мiсцевому та мiжмiському сполученнi __________________________________________________________________ (найменування Перевiзника) ЗАЯВКА на перевезення вантажiв автотранспортом для_______________________________________________________________ (найменування Замовника) (договiр N__________ вiд "____"_______________19____р.) на перiод _______________________________ (день, тиждень, декада, мiсяць) Погоджений сторонами графiк подачi автомобiлiв до пунктiв навантаження _____________________________________________________ (додається, не додається) Прiзвище, iм'я та по батьковi, посада особи, що вiдповiдає за використання наданих автомобiлiв:______________________________ _____________________________________, N телефону: _______________ ********************************************************************** *N * Найменування *Адреса *Адреса *Маса *Рiд *Кiль-*Вiдстань* *п/* вантажу *наванта-*розван-*вантажу*упаковки*кiсть*переве- * *п * *ження *таження* * *мiсць*зення * ********************************************************************** *1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * ********************************************************************** * * * * * * * * * ********************************************************************** * * * * * * * * * ********************************************************************** Додатковi умови Замовника: 1. Експедирування вантажу проводить ______________________________ 2. Приймання вантажу в пунктi розвантаження провадиться з _________год. до __________год. у днi тижня:_________________ 3. Спосiб навантаження i розвантаження, виконавець:_______________ _______________________________________________________________ 4. Оплата провадиться ____________________________________________ (зазначається форма, порядок i строки) 5. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Розрахунок попередньої вартостi перевезення (заповнюється Перевiзником) **************************************************** * За 1 тонну * За iншi послуги * Сума, * * (ткм) *********************** гривень * * * * * * **************************************************** * * * * * * * * * * **************************************************** Посада, прiзвище, iм'я та по батьковi особи Замовника, що вiдповiдає за заявку:_____________________________________________ ________________ (пiдпис) Заявку прийняв ___________________________________________________ (посада, прiзвище, iм'я та по батьковi) Додаток 2 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Разовий договiр N ___________ на перевезення вантажiв автомобiльним транспортом _______________________ "_____"______________199__р. (мiсто, село, селище) _________________________________________________________________, (повне найменування перевiзника) надалi — Перевiзник, в особi ____________________________________, (посада, прiзвище, iм'я, по батьковi) що дiє на пiдставi ______________________________________________, (найменування документа, що дає право на укладення договору) з однiєї сторони, та ____________________________________________, (повне найменування замовника) надалi — Замовник, в особi ______________________________________, (посада, прiзвище, iм'я, по батьковi) що дiє на пiдставi ______________________________________________, (найменування документа, що дає право на укладення договору) уклали цей договiр про таке: Перевiзник зобов'язується виконати для Замовника перевезення _________________________________________________________________, (найменування вантажу, маса брутто, кiлькiсть мiсць, рiд упаковки) а Замовник зобов'язується сплатити Перевiзнику за перевезення обумовлену платню. Дата i години подачi автотранспорту: ________________________ __________________________________________________________________ Адреса вантаження (подачi): _________________________________ __________________________________________________________________ Адреса розвантаження (закiнчення роботи): ___________________ __________________________________________________________________ Вiдстань перевезення: _______________________________________ Використання автотранспорту з оплатою за авт.-годину у загальнiй кiлькостi __________________________________________ автомобiлегодин. Додатковi умови: ____________________________________________ __________________________________________________________________ Порядок, форма i строки оплати: _____________________________ __________________________________________________________________ Юридичнi адреси сторiн: Перевiзник:__________________________________________________ телефон_______ факс__________ телекс___________ телетайп__________ Розрахунковий рахунок N _______________ у ___________________ Замовник: ___________________________________________________ телефон_______ факс__________ телекс___________ телетайп__________ Розрахунковий рахунок N _______________ у ___________________ Перевiзник Замовник _______________________________ _______________________________ (пiдпис i печатка) (пiдпис i печатка) (додаток 2 в редакцiї наказу Мiнтрансу вiд 23.03.98 р. N 90) Додаток 3 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Знаки спецiального маркування (Зображення знакiв має графiчний характер. Не наводиться.) Додаток 4 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi АКТ м. _________ "_____"___________ 19___р. Замовник____________________________________________________, (посада, прiзвище, iм'я та по батьковi) з однiєї сторони, i Перевiзник ___________________________________ (посада, прiзвище, ________________________________, з другої сторони, склали цей акт iм'я та по батьковi) про наступне:_____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Акт додається до_____________________________________________ (серiя i номер товарно-транспортної накладної __________________________________________________________________ чи подорожнього листа) Пiдписи: Замовник Перевiзник _______________ __________________ Особливi вiдмiтки:___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Пiдпис _________ Додаток 5 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Схеми розмiщення пакетiв 840х1240 мм у причепах, напiвпричепах та автомобiлях на пiддонах: I - 800х1200 мм; II — 1000х1200 мм: а — причiп ГКБ-8350; б — причiп ГКБ-817; в — напiвпричiп ОдАЗ-858; г — напiвпричiп ОдАЗ-794; д — КамАЗ-5320 (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Додаток 6 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Спосiб навiшування свинцевих пломб iз двома паралельними отворами (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Способи навiшування свинцевих (а, б) та полiетиленових (в — з) пломб iз камерою (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Додаток 7 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Опис вантажiв, завантажених в автомобiльний контейнер N ___________ Найменування вантажовiдправника: _____________________________ ______________________________________________________________ Дата завантаження: "____"_____________ 19___ р. ********************************************************************** *N прейс-*Найменування*Одиниця*Сорт*Розмiр*Кiлькiсть*Маса, *Цiна за * *куранта, *вантажу *вимiру * * * * кг *мiсце, * *артикул * * * * * * *грн. * ********************************************************************** * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * ********************************************************************** Пiдпис вантажовiдправника, печатка. Додаток 8 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Схеми крiплення ящикових вантажiв на плоских пiддонах: а — металевою стрiчкою; б — iз застосуванням картонних кутикiв; в — iз застосуванням металевих кутикiв; г — еластичною стрiчкою; д — спецiальним пристроєм багатократного застосування (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Схеми укладання вантажiв кiпами у кузовi автомобiля (заштрихована невикористана площа): а — поперечна; б — поздовжня; в — комбiнована (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Схеми укладання дiжок та рулонiв у кузовi автомобiля (заштрихована невикористана площа): а — вертикальними рядами; б — вертикальна комбiнована; в — лежача поздовжня; г — лежача поперечна; д — комбiнована (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Додаток 9 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Види тари для перевезення картоплi та овочiв **************************************************************** * Вантаж * Тара * Примiтка * **************************************************************** * 1 * 2 * 3 * **************************************************************** * Картопля Контейнери, кошики, Перевезення картоплi * * ящики-клiтки, мiшки, навалом допускається * * лантухи у перiод масових за- * * готiвель i реалiзацiї* * * * Капуста бiло- Ящики, контейнери, Допускається переве- * * качанна мiшки,лантухи зення середньої та * * пiзньої капусти без * * тари (навалом на * * чистiй пiдстилцi) * * * * Капуста чер- Ящики Допускається мiсцеве * * вонокачанна перевезення без тари * * (навалом на чистiй * * пiдстилцi) * * * * Капуста Ящики * * цвiтна * * * * Цибуля Ящики, м'яка тара * * рiпчаста * * * * Морква, Ящики, контейнери Допускається переве- * * буряки зення коренеплодiв * * у м'якiй тарi та * * без тари для мiсце- * * вого споживання * * * * Помiдори, Ящики, кошики * * огiрки * * * * Перець, бакла- Ящики * * жани, кабачки, * * а також зелень * * свiжа (цибуля * * зелена, салат, * * шпинат, крiп, * * селера, щавель, * * редиска, молодi * * необрiзанi * * коренi моркви, * * буряку,петрушки) * * * * Часник Ящики При перевезеннях вiд * * мiсця вирощування до * * заготiвельних пунктiв* * упаковується у м'яку * * тару * **************************************************************** Додаток 10 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Види тари для перевезення фруктiв, ягiд, винограду та баштанних культур ********************************************************************** * Вантаж * Тара i спосiб упакування * Примiтка * ********************************************************************** * 1 * 2 * 3 * ********************************************************************** * Яблука Ящики мiсткiстю 20 — 25 кг. Для доставки у тор-* * раннi В ящики укладаються плоди говельну мережу без* * одного розмiру i сорту переупакування * * * * Яблука для Ящики мiсткiстю 400 — 425 кг Для доставки у схо- * * перероблення та без тари на пiдстилцi вища. Перевезення * * з соломи навалом допускаєть- * * ся у перiод масових * * заготiвель i реалi- * * зацiї * * * * Яблука Ящики мiсткiстю 20 — 25 кг Для доставки у тор- * * столовi говельну мережу * * твердi та Ящики мiсткiстю 400 — 425 кг Для доставки у схо- * * яблука пiзнi вища * * При доставцi у торговельну ме- * * режу яблука великих i середнiх * * розмiрiв 1-го сорту обгортають * * тонким папером, кожен плiд * * окремо. * * Яблука дрiбнi, розмiром до * * 40 мм у дiаметрi, можуть бути * * упакованi в ящики насипом. * * Стружка кладеться на дно та * * пiд кришку ящика * * * * Грушi м'якi Ящики, ящики-лотки, решета Для доставки у тор- * * (можуть ув'язуватись у паки) говельну мережу без * * Пакують плоди в один шар переупакування * * * * Грушi твердi Корзини, ящики мiсткiстю Для доставки у схо- * * 20 — 25 кг вища i торговельну * * мережу * * * * Айва Ящики мiсткiстю 15-20 кг Для доставки у схо- * * вища i торговельну * * мережу * * * * Слива, алича Ящики мiсткiстю 12-15 кг, ре- Для доставки у тор- * * шета мiсткiстю до 6 кг (реше- говельну мережу та * * та можуть ув'язуватись у паки) на перероблення * * * * Вишнi Кошики, решета мiсткiстю Для доставки у тор- * * до 6 кг говельну мережу без * * переупакування * * Ящики i корзини мiсткiстю до Для доставки у схо- * * 12 кг (решета i плоскi корзи- вища i на перероб- * * ни можуть ув'язуватись у паки) лення * * * * Персики м'якi Ящики-лотки, пiддони мiсткiстю Для доставки у тор- * * до 5 кг. Укладаються плоди говельну мережу без * * одним шаром переупакування * * * * Персики Кошики, ящики i пiддони мiст- Для доставки у тор- * * твердi кiстю до 12 кг говельну мережу * * Укладаються плоди в рiвень з * * краями тари з невеликим пiдви- * * щенням до центра. * * Висота шару 10 — 15 см. * * Персики калiбруються за розмi- * * рами: великi — бiльше 50 мм у * * дiаметрi, середнi — 35 — 50 мм, * * дрiбнi — менше 35 мм * * * * Абрикоси Ящики, кошики, решета, пiддони Для доставки у схо- * * мiсткiстю до 12 кг вища i торговельну * * мережу * * Великi плоди абрикосiв уклада- * * ються в ящики рядами, а середнi * * та дрiбнi плоди укладаються * * насипом з викладенням верхньо- * * го ряду. * * Абрикоси укладаються в рiвень * * з краями тари з невеликим пiд- * * вищенням до центра * * * * Черешнi Вiдкритi ящики мiсткiстю Для доставки у тор- * * до 10 кг. Ящики та кошики говельну мережу * * мiсткiстю до 12 кг. Черешнi * * упаковуються насипом з викла- * * денням верхнього ряду. * * Вистилання дна i бокiв тари * * папером не дозволяється * * * * Смородина, Кошики, ящики мiсткiстю до Для доставки у тор- * * порiчка та 10 кг. Ящики, лотки, решета говельну мережу * * агрус мiсткiстю до 6 кг. * * Ящики, кошики мiсткiстю Для доставки на пе- * * до 20 кг рероблення * * * * Суницi Ящики-лотки, кошики мiсткiстю Для доставки у тор- * * до 3 кг. говельну мережу * * Те саме — мiсткiстю до 5 кг. Для доставки на пе- * * рероблення * * Кошики та ящики наповнюються з * * невеликим пiдвищенням до цент- * * ра. Вистилання дна i бокiв та- * * ри папером не дозволяється * * * * Малина Плоскi ящики-лотки, кошики Для доставки у тор- * * мiсткiстю до 3 кг. говельну мережу * * Те саме — мiсткiстю до 5 кг. Для доставки на пе- * * рероблення * * Кошики та ящики наповнюються з * * невеликим пiдвищенням до цент- * * ра. Вистилання дна i бокiв та- * * ри папером не дозволяється * * * * Виноград Лотки i решета мiсткiстю до 7 Для доставки у схо- * * кг, закритi ящики мiсткiстю вища i торговельну * * 10 — 12 кг (решета можуть бути мережу * * ув'язанi у паки) * * * * Кавуни Контейнери, клiтки, а також Для доставки у схо- * * без тари на пiдстилцi з со- вища i торговельну * * ломи. мережу. Доставка * * Кавуни калiбруються за роз- навалом допускаєть- * * мiрами: великi вiд 20 см i ся у перiод масових * * бiльше за дiаметром, серед- заготiвель i реалi- * * нi — вiд 20 см до 25 см, зацiї * * дрiбнi — вiд 15 см до 20 см * * * * Динi Контейнери, клiтки мiсткiстю Для доставки у схо- * * до 50 кг i без тари на пiд- вища i торговельну * * стилцi з соломи мережу. Доставка * * навалом допускаєть- * * ся у перiод масових * * заготiвель i реалi- * * зацiї * * У кожну одиницю упаковки ук- * * ладаються плоди одного розмi- * * ру, помологiчного i товарного * * сорту * ********************************************************************** Додаток 11 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Схеми розмiщення тварин у кузовi напiвпричепа (позицiями зазначенi етапи вантаження) Перегородки 1, 2, 3 у вiкритому положеннi (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Вантаження тварин через заднi дверi — трап iз землi (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Вантаження тварин через боковi дверi — трап з естакади (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Додаток 12 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Розмiщення обв'язок (хомутiв) на пакетах ********************************************************************** * * Довжина матерiалiв в пакетах, м * * Показник ****************************************************** * * 3,0 * 3,5 * 4,0 * 4,5 * 5,0 * 5,5 * 6,5 * ********************************************************************** *Число обв'язок * * * * * * * * *(хомутiв) на * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * *пакетi * * * * * * * * ********************************************************************** *Вiдстань вiд * * * * * * * * *кiнцiв пакета * 0,8- * 0,8- * 0,8- * 0,8- * 0,8- * 0,8- * 0,8- * *до обв'язок * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * *(хомутiв), м * * * * * * * * ********************************************************************** *Вiдстань мiж * 1,0- * 1,5- * 2,0- * 2,5- * 3,3- * 3,5- * 4,5- * *обв'язками * 1,4 * 1,9 * 2,4 * 2,9 * 3,4 * 3,9 * 4,9 * *(хомутами), м * * * * * * * * ********************************************************************** Додаток 13 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Схема укладання цегли на пiддонi (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Схеми розмiщення пiддонiв з цеглою на рухомому складi (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Додаток 14 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Схеми пломбування пiддонiв з шифером: 1 - пiддон; 2 - стопа шиферу; 3 - пломбувальний (в'язальний) дрiт; 4 - пломба (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Додаток 15 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Схеми розмiщення пiддонiв з шифером на рухомому складi (Зображення має графiчний характер. Не наводиться.) Додаток 16 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Паспорт на товарний розчин Штамп до товарно-транспортної постачальника накладної N ______ 1. Кiлькiсть _________________ куб. м 2. Марка 200, 150, 100, 75, 50, 25, 10, 4, 2 3. Вид: цементний, складний, вапнистий 4. Протиморозильна добавка: є, немає 5. Термiн придатностi: 2 години 30 хвилин 6. Час приготування _____ год._____ хвилин __________________________________________________________________ (потрiбне пiдкреслити; видається на кожний автомобiль) Додаток 17 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Температура м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв, що подаються для перевезення ********************************************************************** * N N * * Температура вантажу, * * п/п * Найменування вантажу * який подається для * * * * перевезення, град. * ********************************************************************** * М'ясо * * * * а) морожене * * * * 1 Яловичина не вище -6 * * 2 Баранина та козлятина не вище -6 * * 3 Свинина не вище -6 * * 4 Блоки м'яснi не вище -6 * * 5 М'ясо птицi, м'ясо кроля не вище -6 * * 6 Субпродукти не вище -6 * * 7 Жир-сирець, шпик свинячий не вище -8 * * * * б) охолоджене * * * * 8 Яловичина вiд 0 до +4 * * 9 Баранина та козлятина вiд 0 до +4 * * 10 Свинина вiд 0 до +4 * * 11 М'ясо птицi, м'ясо кроля вiд 0 до +4 * * * * в) остигле * * * * 12 Яловичина вiд +4 до +12 * * 13 Телятина та баранина вiд +4 до +12 * * * * М'ясопродукти * * * * 14 Ковбаси сирокопченi, копченi та * * м'ясокопченостi не вище +15 * * 15 Ковбаси варенi вiд 0 до +16 * * 16 Бекон солений не вище +8 * * 17 Солонина iз свинини та яловичини, * * м'ясопродукти соленi не вище +12 * * 18 Жири твариннi, топленi харчовi не вище +18 * ********************************************************************** Додаток 18 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Температурнi режими для швидкопсувних вантажiв при перевезеннi їх в авторефрижераторах ********************************************************************** ******** *N N * *Температу-*Температура повiтря в *Примiтка * *п/п * Найменування вантажу *ра вантажу*кузовi авторефрижерато-* * * * *при ванта-*ра при перевезеннi, * * * * *женнi, * град. С * * * * *град. ************************* * * * * * вiд * до * * ********************************************************************** ******** * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * ********************************************************************** ******** * * * * * * * * 1 *Мороженi вантажi (м'ясо, * не вище * не вище * * * * *субпродукти, м'ясо кро- * -8 * -12 * * * * *лика, птиця, риба, шпик, * * * * * * *яєчнi мороженi продук- * * * * * * *ти)* * * * * * * 2 *Масло вершкове* * -6 *не вище -6 * * * * 3 *Слабосоленi оселедцi у * -6 *не вище -6 * * * * *ящиках * * * * * * 4 *Жири твариннi топленi, * 0 * 0 * -3 * * * *маргарин, масло топлене* * * * * * * 5 *Маринади, балики копченi * 0 * 0 * -3 * * * *i в'яленi, iкра рибна * * * * * * *(крiм зазначеної у п. 6)** * * * * * 6 *Iкра рибна (зерниста, * 0 * 0 * -5 * * * *паюсна, лосося, мiцносо- * * * * * * *лена частикова) * * * * * * 7 *Ковбаси копченi* * 0...+4 * 0 * -3 * * * 8 *Ковбаси напiвкопченi* * 0...+4 * 0 * -3 * * * 9 *Ковбаси сирокопченi * +8...+12 * +10 * +4 * * *10 *Ковбаси, сосиски та сар- * +8 * 0 * +6 *Переве- * * *дельки варенi * * * *зення * * * * * * *бiльше 24 * * * * * * *годин не * * * * * * *допуска- * * * * * * *ється * * * * * * * * *11 *Риба охолоджена i пере- * +3 * 0 * -1 * * * *кладена льодом * * * * * *12 *М'ясо остигле * +4...+12 * +10 * +4 * * *13 *М'ясо i птиця охолодженi * 0...+4 * 0 * -1 * * *14 *Консерви (крiм рибних) * — * +15 * +20 * * *15 *Консерви рибнi * 0 * +6 * +1 * * *16 *Пресерви рибнi * 0 * 0 * -5 * * *17 *Риба гарячого копчення * -10 * не вище * — * * * *заморожена* * * -8 * * * *18 *Яйця: * * * * * * * не пiдданi обробцi * +8 * +8 * +4 * * * * холодом * * * * * * * iз холодильника * +3 * +3 * 0 * * *19 *Сири * +8 * +8 * -2 * * *20 *Абрикоси * +3 * +3 * 0 * * *21 *Ананаси та iншi анало- *+10...+13 * +11 * +8 * * * *гiчнi вантажi * * * * * *22 *Банани (недоспiлi) * +12 * +15 * +1 *Спiлi не * * * * * * *перево- * * * * * * *зяться. * * * * * * *Трива- * * * * * * *лiсть пе- * * * * * * *ревезення * * * * * * *не бiльше * * * * * * *3 дiб * *23 *Вишнi, черешнi * +3 * +2 * +1 * * *24 *Виноград * +8 * +8 * +1 * * *25 *Грушi *+6...+8 * +5 * +3 * * *26 *Персики * +4 * +4 * +1 * * *27 *Смородина, порiчка, * +3 * +2 * 0 *Переве- * * *агрус * * * *зення * * * * * * *бiльше 24 * * * * * * *годин не * * * * * * *рекомен- * * * * * * *дується * * * * * * * * *28 *Слива, алича * +7 * +7 * +1 * * *29 *Цитрусовi: * * * * * * * апельсини * +7...+10 * +10 * +4 * * * * лимони недоспiлi *+12...+15 * +12 * +8 * * * * лимони спiлi * +8 * +8 * +2 * * * * мандарини *+5...+8 * +8 * +2 * * *30 *Чорниця * +4 * +4 * 0 * * *31 *Баклажани *+7...+10 * +10 * +8 * * *32 *Динi *+8...+10 * +10 * +8 * * *33 *Огiрки * +10 * +10 * +5 * * *34 *Кабачки * +6 * +6 * +1 * * *35 *Капуста рання качанна * +8 * +8 * +1 * * *36 *Капуста брюссельська * +8 * +12 * +1 * * *37 *Капуста цвiтна * +8 * +8 * +1 * * *38 *Помiдори бурi i рожевi * +15 * +15 * +8 * * *39 *Помiдори червонi * +8 * +8 * +4 * * *40 *Морква рання * +8 * +8 * +1 * * *41 *Редька * +8 * +8 * +1 * * *42 *Квасоля овочева * +10 * +8 * +2 * * *43 *Горох лопатка * +5 * +5 * +1 * * *44 *Молоко свiже i пастери- * +5 * +5 * *Переве- * * *зоване, молочнi продукти * * * *зення * * *у пляшках i тетрапаках * * * *бiльше 12 * * * * * * *годин не * * * * * * *рекомен- * * * * * * *дується * *45 *Молоко згущене та * +6 * +6 * +2 * * * *порошкоподiбне* * * * * * *46 *Швидкозамороженi м'яснi, * -18 * не вище * * * * *рибнi, кулiнарнi вироби, * * -18 * * * * *фрукти та ягоди, густi * * * * * * *соки iз фруктiв* * * * * * * * * * * * * *47 *Морозиво * не вище * не вище * *У лiтнiй * * * * -18 * -14 * *перiод * * * * * * *вантажо- * * * * * * *вiдправник* * * * * * *додатково * * * * * * * у * * * * * * *рефриже- * * * * * * *ратор * * * * * * *завантажує* * * * * * *0.75-1.0 * * * * * * *сухого * * * * * * *льоду * *48 *Масло рослинне * +12 * +10 * +2 * * *49 *Дрiжджi *0...+4 * 0 * +4 * * ********************************************************************** ******** Примiтки: 1. При зниженнi температури зовнiшнього повiтря нижче вказаної в графi 5 перевезення вантажiв (крiм перерахованих у пунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 44, 45) в авторефрижераторах, якi не обладнанi приладами опалення, не допускається. 2. Для вантажiв, що позначенi зiрочками, у зимовий перiод при зниженнi температури зовнiшнього повiтря нижче вказаної у графi 5 перевезення вантажу провадиться без включення холодильного устаткування. 3. Температурний режим при перевезеннi вантажiв, що не зазначенi у цьому додатку, встановлюється вантажовiдправником, про що вiн повинен зробити вiдмiтку в транспортному документi. Додаток 19 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Лист* контрольних перевiрок температури у кузовi авторефрижератора до подорожнього листа серiї__________ N ______________, водiй ________________________, напiвпричiп N ______________. Поправка до термометра напiвпричепа: ____________ град. _____________________ (пiдпис механiка) Авторефрижератор завантажений ____________________________________ (найменування вантажу) Температурний режим: _____________________________________________ (графи 4, 5 додатка 18 Правил) Найменування вантажовiдправника: _________________________________ Найменування вантажоодержувача: _________________________________ ********************************************************************** *N N * Дата, години, * Результати * Пiдпис особи, * *п/п * хвилини * вимiрювання * яка проводила * * * * температури * перевiрку * * * * у кузовi * температури * ********************************************************************** 1 2 3 Температура у кузовi перед завантаженням: _________ град. С Температура вантажу перед завантаженням: _________ град. С Дата i час подачi пiд завантаження: ______________________________ Пiдпис i печатка (штамп) вантажовiдправника: _____________________ ____________ * Повертається Перевiзнику разом з подорожнiм листом. Додаток 20 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Перелiк продуктiв i сировини тваринного походження, на якi при транспортуваннi у межах держави видається ветеринарне свiдоцтво 1. М'ясо i м'ясопродукти сiльськогосподарських тварин (в тому числi консерви м'яснi i м'ясорослиннi, ковбаснi вироби, м'яснi концентрати та iнше) 2. М'ясо диких i морських тварин (дикої кози, косулi, лося, оленя, дикого кабана, медведя, кита, моржа тощо), що вживають для харчування 3. Птиця домашня бита та тушки пернатої дичини 4. Риба морожена й маринована, рибнi консерви та iншi рибопродукти 5. Ендокриннi залози та їх видiлення 6. Мозок, язики, нирки 7. Продукти забою тварин рiзнi: губи, вуха, кiнцiвки, голови тощо 8. Внутрiшнi органи тварин: шлунки, печiнки та iнше 9. Яйця птицi товарнi, яєчний порошок, меланж, яєчна маса для переробки 10. Молоко i молочнi продукти, в т. ч. масло вершкове, сир твердий i кисломолочний, молоко сухе й згущене, дитяче харчування 11. Маргарин 12. Шкури i хутрова сировина: невиробленi шкури i шкурки домашнiх, диких i морських тварин, напiвфабрикати 13. Вовна мита й немита, очоси й линяння 14. Волос тварин рiзний, в т. ч. гриви, хвости, щетина 15. Пух тварин, пiр'я й пух птицi 16. Кiстки, роги, копита й ратицi невиробленi 17. Мiздря та обрiзки шкiрсировини 18. Кишки мокросоленi та сухi 19. Кров тварин сушена i консервована 20. Жовч 21. Борошно м'ясне, рибне, кров'яне i кiсткове 22. Фуражне зерно, комбiкорм, кормовi сумiшi, макуха, премiкси, сiно, солома, сiнаж, силос, жом кислий, сухий, трав'яне борошно, коренеплоди, бульбоплоди тощо 23. Корм для риб живий, сухий i комбiнований 24. Мед та iншi продукти бджолярства: вiск, стiльники, мерва бджоляна тощо 25. Ветеринарнi лiкарськi засоби, бiологiчнi препарати, штами мiкробiв, вiрусiв i грибiв, токсини 26. Предмети колекцiонування тваринного походження Додаток 21 до Правил перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi Групи швидкопсувних вантажiв, що допускаються до перевезення в одному автомобiлi ********************************************************************** *N N * Група продуктiв * *п/п * * ********************************************************************** * 1 * 2 * ********************************************************************** * * Мороженi та охолодженi продукти * * * ******************************** * * 1 * Морожене яловиче i бараняче м'ясо * * 2 * Морожене свиняче м'ясо * * 3 * Мороженi субпродукти I категорiї (крiм мозку) у тарi * * 4 * Замороженi м'ясо i субпродукти в блоках * * 5 * Морожена птиця * * 6 * Сало-шпик * * 7 * Яловичий i баранячий топлений жир * * 8 * Лярд * * 9 * Масло вершкове * * 10 * Масло топлене * * 11 * Маргарин * * 12 * Мороженi яєчнi продукти * * * * * * Охолодженi продукти * * * ******************* * * * А * * * *** * * 1 * Яблука зимовi * * 2 * Грушi зимовi * * 3 * Виноград * * * Б * * * *** * * 1 * Яблука i грушi лiтнi та зимовi * * 2 * Абрикоси i персики * * 3 * Слива * * 4 * Виноград * * 5 * Вишнi, черешнi * * 6 * Агрус * * 7 * Смородина * * * В * * * *** * * 1 * Помiдори бурi i рожевi * * 2 * Капуста цвiтна * * 3 * Капуста бiлокачанна * * * Г * * * *** * * 1 * Яйця * * 2 * Консерви у герметичнiй жерстянiй i склянiй тарi * * * * * * Сушенi продукти * * * **************** * * 1 * Сухi яєчнi продукти * * 2 * Сухий омлет * * 3 * Сухе молоко * * 4 * Сухе знежирене молоко * * 5 * Сухофрукти * * 6 * Горiхи * * 7 * Згущене молоко * * 8 * Згущене молоко у герметичнiй жерстянiй тарi * * 9 * Консерви у герметичнiй жерстянiй i склянiй тарi * ********************************************************************** ЗМIСТ Стор. 1. Термiни та поняття 2 2. Загальнi вiдомостi про вантажi 4 3. Правила укладення договорiв 5 4. Страхування вантажiв 6 5. Правила упакування вантажiв 7 6. Правила визначення ваги вантажiв 8 7. Правила маркування вантажiв 9 8. Правила вантаження i розвантаження вантажiв 11 9. Правила пломбування вантажiв 14 10. Правила приймання вантажiв для перевезення 15 11. Правила оформлення документiв на перевезення 17 12. Правила транспортування вантажiв 19 13. Правила здачi вантажiв 19 14. Розрахунки за перевезення 21 15. Правила складання актiв 22 16. Правила пред'явлення i розгляду претензiй 23 17. Правила перевезень вантажiв у контейнерах 26 18. Правила перевезень тарно-штучних вантажiв на пiддонах та у пакетах 30 19. Правила перевезень продукцiї сiльського господарства 33 19.1. Правила перевезень зернових вантажiв 33 19.2. Правила перевезень картоплi та овочiв 34 19.3. Правила перевезень цукрових бурякiв 35 19.4. Правила перевезень свiжих фруктiв, ягiд, винограду та баштанних культур 36 19.5. Правила перевезень тварин, птицi, бджiл 37 19.6. Правила перевезень силосної маси 40 19.7. Правила перевезень iншої продукцiї сiльського господарства 41 20. Правила перевезень продукцiї лiсової, деревообробної i целюлозно-паперової промисловостi 42 20.1. Правила перевезень лiсоматерiалiв i пиломатерiалiв 42 20.2. Правила перевезень тари 44 20.3. Правила перевезень меблiв 45 20.4. Правила перевезень продукцiї целюлозно-паперової промисловостi 46 21. Правила перевезень навалочних вантажiв (руди металiчної, вугiлля, коксу) 47 22. Правила перевезень мiнеральної сировини, мiнерально- будiвельних матерiалiв та виробiв 49 22.1. Правила перевезень матерiалiв мiнерально-будiвельних природних 49 22.2. Правила перевезень глиняної та силiкатної цегли 49 22.3. Правила перевезень залiзобетонних виробiв 51 22.4. Правила перевезень шиферу 52 22.5. Правила перевезень бетону i будiвельних розчинiв 52 22.6. Правила перевезень листового скла 53 22.7. Правила перевезень сантехнiчних виробiв 55 22.8. Правила перевезень цементу 55 23. Правила перевезень продукцiї металургiйної промисловостi 57 24. Правила перевезень продукцiї хiмiчної промисловостi 60 24.1. Правила перевезень мiнеральних добрив та хiмiчних засобiв мелiорацiї грунтiв та продукцiї неорганiчної хiмiї 60 24.2. Правила перевезень продукцiї хiмiко-фармацевтичної i парфумерно-косметичної промисловостi 60 24.3. Правила перевезень каучуку, гуми, гумо-технiчних виробiв 62 25. Правила перевезень продукцiї харчової, м'ясо-молочної та рибної промисловостi 63 25.1. Правила перевезень борошна та крупи 63 25.2. Правила перевезень хлiба та хлiбобулочних виробiв 64 25.3. Правила перевезень тортiв, тiстечок та iнших мучнисто- кремових виробiв 65 25.4. Правила перевезень цукру 66 25.5. Правила перевезень солi 67 25.6. Правила перевезень молока та молочних продуктiв 69 25.7. Правила перевезень м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв 70 25.8. Правила перевезень риби та рибопродуктiв 72 25.9. Правила перевезень консервiв 73 25.10. Правила перевезень вина, лiкеро-горiлчаних виробiв, пива та безалкогольних напоїв 74 25.11. Правила перевезень чаю, кави, какао, прянощiв 75 26. Правила перевезень промислових товарiв народного споживання 77 26.1. Загальнi положення 77 26.2. Правила перевезень волокнистих вантажiв 78 26.3. Правила перевезень тканин та штучних виробiв 79 26.4. Правила перевезень одягу 80 26.5. Правила перевезень взуття 81 26.6. Правила перевезень посудогосподарських товарiв 82 27. Правила перевезень продукцiї машинобудування, приладобудування i металообробної промисловостi 83 27.1. Правила перевезень великовагових i великогабаритних вантажiв 83 27.2. Правила перевезень побутових машин i приладiв 83 28. Правила мiжмiських перевезень вантажiв 84 29. Правила перевезень швидкопсувних вантажiв у мiжмiському сполученнi 85 Додатки Додаток 1. Типовий договiр про перевезення вантажiв авто- мобiльним транспортом у мiсцевому i мiжмiському сполученнi Додаток 2. Разовий договiр N _______ на перевезення вантажiв автомобiльним транспортом Додаток 3. Знаки спецiального маркування Додаток 4. Акт Додаток 5. Схеми розмiщення та укладання вантажiв в автомобiлях Додаток 6. Способи навiшування пломб Додаток 7. Опис вантажiв, завантажених в автомобiльний контейнер Додаток 8. Схеми крiплення ящикових вантажiв на плоских пiддонах Додаток 9. Види тари для перевезення картоплi та овочiв Додаток 10. Види тари для перевезення фруктiв, ягiд, винограду та баштанних культур Додаток 11. Схеми розмiщення тварин у кузовi напiвпричепа Додаток 12. Розмiщення обв'язок (хомутiв) на пакетах Додаток 13. Схеми укладання цегли на пiддонi та розмiщення пiддонiв з цеглою на рухомому складi Додаток 14. Схема пломбування пiддонiв з шифером Додаток 15. Схеми розмiщення пiддонiв з шифером на рухомому складi Додаток 16. Паспорт на товарний розчин Додаток 17. Температура м'яса, субпродуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв, що подаються для перевезення Додаток 18. Температурнi режими для швидкопсувних вантажiв при перевезеннi їх в авторефрижераторах Додаток 19. Лист контрольних перевiрок температури в кузовi авторефрижератора Додаток 20. Перелiк продуктiв i сировини тваринного походження, на якi при транспортуваннi у межах держави видається ветеринарне свiдоцтво Додаток 21. Групи швидкопсувних вантажiв, що допускаються до перевезення в одному автомобiлi